Rozšírenie kapacity ZŠ Javorová alej.

  Zadávateľ:
Obec Chorvátsky Grob
  Predpokladaná hodnota:
2.254.495,87 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.09.2020
  Dátum zverejnenia:
29.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Chorvátsky Grob
IČO: 00304760
Nám. Josipa Andriča č. 17 , 90025 Chorvátsky Grob
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Enteris, s.r.o.
IČO: 47551321
Severovcov 24 , 85110 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity ZŠ Javorová alej.
Referenčné číslo: 2020/OCHG//ZS
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214200-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity ZŠ Javorová alej v obci Chorvátsky Grob a to prístavbou k existujúcej základnej skole v v obci Chorvátsky Grob - časť Čierna Voda. Za účelom rozšírenia kapacít návštevnosti ZŠ, t.j. zvýšenia počtu učební je navrhnutá prístavba 3- podlažnej budovy. Za účelom rozšírenia kapacít kuchyne a jedálne je navrhnutá prístavba 1- podlažnej budovy jedálne. Súčasťou je relizácia vodozádržných opatrení. Zákazka je rozdelená na dve časti:
1. časť zákazky: Vodozádržné opatrenia
2. časť zákazky: Prístavba ZŠ, jedálne a exteriérové práce.

Všetky informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 254 495,87 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Vodozádržné opatrenia
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45247270-3
45231300-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Chorvátsky Grob, ul. Javorová alej
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je realizácia vodozádržných opatrení v nasledovnom zložení:

SO-06 Vodozádržné opatrenia, odvedenie dažďových vôd
SO-06.1 Dažďová kanalizácia - gravitačná
SO-06.2 Dažďová kanalizácia - výtlak
SO-06.3 Čerpacia stanica
SO-06.4 Retenčná nádrž č. 1
SO-06.5 Retenčná nádrž č. 2
SO-06.6 Dažďová záhradka č. 1
SO-06.7 Dažďová záhradka č. 2
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
149 973,49 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 365
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program
Časť: 2
II.2.1) Názov
Prístavba ZŠ, jedálne a exteriérové práce
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65210000-8
45233161-5
45232141-2
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Chorvátsky Grob, ul. Javorová alej
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity ZŠ Javorová alej v obci Chorvátsky Grob a to prístavbou k existujúcej základnej skole v v obci Chorvátsky Grob - časť Čierna Voda. Za účelom rozšírenia kapacít návštevnosti ZŠ, t.j. zvýšenia počtu učební je navrhnutá prístavba 3- podlažnej budovy. Za účelom rozšírenia kapacít kuchyne a jedálne je navrhnutá prístavba 1- podlažnej budovy jedálne.
SO-01 Prístavba ZŠ
SO-01.1 Prístavba základnej školy - architektúra a statika
SO-01.2 Zvislá zdvíhacia plošina
SO-01.3 Zdravotechnika
SO-01.4 Vnútorná plynoinštalácia
SO-01.5 Vykurovanie
SO-01.6 Elektroinštalácia
SO-01.7 Elektroinštalácia - hlasová signalizácia požiaru
SO-01.8 Vzduchotechnika - chladenie
SO-01.9 Úpravy pôvodnej časti základnej školy

SO-02 Prístavba jedálne, rozšírenie kapacít kuchyne
SO-02.1 Prístavba jedálne - architektúra a statika
SO-02.2 Rozšírenie kapacít kuchyne - architektúra a búracie práce
SO-02.3 Zelená stena
SO-02.4 Zdravotechnika
SO-02.5 Vykurovanie - prístavba jedálne
SO-02.6 Vykurovanie - rozšírenie kapacít kuchyne
SO-02.7 Elektroinštalácia - prístavba jedálne
SO-02.8 Elektroinštalácia - rozšírenie kapacít kuchyne
SO-02.9 Elektroinštalácia - hlasová signalizácia požiaru
SO-02.10 Vzduchotechnika - chladenie jedálne
SO-02.11 Vzduchotechnika - vetranie kuchyne
SO-02.12 Vzduchotechnika - rozšírenie VZT rozvodov kuchyne
SO-02.14 Vonkajšia domová kanalizácia

SO-05 Areálové chodníky, spevnené plochy a zeleň
SO-05.1 Areálové chodníky zo zámkovej dlažby
SO-05.2 Spevnená plocha pod VZT
SO-05.3 Nespevnená areálová komunikácia
SO-05.4 Terénne úpravy a zatrávnenie
SO-05.5 Závlahový systém - info bez PD
SO-05.6 Oplotenie spevnenej plochy pod VZT

SO-07 Rozšírenie areálového plynovodu
SO-08 Drobná architektúra
SO-13 Areálové NN rozvody

SO-14 Prípravné práce
SO-14.1 Zásyp retenčnej nádrže a ostatné prípravné a búracie práce
SO-14.2 Zrušenie častí areálovej kanalizácie
SO-14.3 Prekládka nn vedenia medzi RH02 a RVO

Všetky informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 040 542,38 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 365
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - h) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Požaduje sa predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením zmysle § 114 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti, určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok aj čestným vyhlásením alebo Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Ak má uchádzač sídlo v Slovenskej republike, v rámci preukázania splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, nemusí v ponuke potrebné predkladať nasledovné doklady:
a) podľa § 32 ods. 2, písm. b), zákona o verejnom obstarávaní,
b) podľa § 32 ods. 2, písm. c), zákona o verejnom obstarávaní,
c) podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak je uchádzač zapísaný v Obchodnom registri SR.
K uvedeným dokladom má verejný obstarávateľ prístup v rámci databáz verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti v zmysle:

pre 1. časť zákazky:

A) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam sa musí týkať dodávky stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (vodozádržné opatrenia: výstavba dažďovej kanalizácie, retenčných nádrží). Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá
k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov.
C) v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní: Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.


pre 2. časť zákazky:

A) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam sa musí týkať dodávky stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (výstavba alebo rekonštrukcia stavieb bytovej alebo občianskej vybavenosti, resp. výstavba alebo rekonštrukcia administratívnych budov). Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov.
C) v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní: Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: pre 1. časť zákazky:

K bodu A):
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam sa musí týkať realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (vodozádržné opatrenia: výstavba dažďovej kanalizácie, retenčných nádrží). Uchádzač preukáže, že za uvedené obdobie 5 rokov spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania zrealizoval aspoň takéto zákazky v súhrnnej hodnote minim. 140 000 EUR, bez DPH.

K bodu B):
Minimálna úroveň štandardov: uchádzač preukáže, že osoby, určené na plnenie zmluvy, majú potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: Stavbyvedúci v odbore Inžinierske stavby a súčasne preukáže skúsenosť s realizáciou zákaziek v hodnote minim. 140 000 EUR, bez DPH, kde bol v pozícii stavbyvedúceho pri realizácii stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (vodozádržné opatrenia: výstavba dažďovej kanalizácie, retenčných nádrží). Uchádzač predloží nasledovné doklady:
-Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre inžinierske stavby), v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte,
-Životopis,
-Zoznam referenčných stavieb

K bodu C):
Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva v oblasti stavebných prác
v zmysle požiadaviek EN ISO 14001, respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

pre 2. časť zákazky:

K bodu A):
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam sa musí týkať realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (výstavba, resp. rekonštrukcia stavieb bytovej alebo občianskej vybavenosti, resp. výstavba alebo rekonštrukcia administratívnych budov). Uchádzač preukáže, že za uvedené obdobie 5 rokov spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania zrealizoval aspoň jednu takúto zákazku v hodnote min. 1,5 mil. EUR, bez DPH.

K bodu B):
Uchádzač preukáže, že osoby, určené na plnenie zmluvy, majú potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: Stavbyvedúci v odbore Pozemné stavby a súčasne preukáže skúsenosť s realizáciou min. 1 zákazky v hodnote min. 1,5 mil. EUR, bez DPH, kde bol v pozícii stavbyvedúceho pri výstavbe, resp. rekonštrukcii stavieb bytovej alebo občianskej vybavenosti, resp. výstavba alebo rekonštrukcia administratívnych budov. Uchádzač predloží nasledovné doklady:
- Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre pozemné stavby), v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte,
- Životopis,
- Zoznam referenčných stavieb

K bodu C):
platí rovnaké ako pre bod C) pre 1. časť zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 10:30
Miesto: Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v danej časti zákazky v lehote na predkladanie ponúk. Pre obmedzený počet znakov v tejto časti formulára, sú doplňúce informácie uvedené v časti VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 3434/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Súťažné podklady budú neobmedzene k dispozícii v Profile verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4126.
3. Verejný obstarávateľ bude pri akékoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
4. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 4 000,00 EUR pre 1. časť zákazky a 50 000,00 EUR pre druhú časť zákazky.
7. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v danej časti zákazky v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač, jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu sa preukáže dokladom totožnosti. Ak sa otvárania ponúk zúčastní za uchádzača jeho poverený zástupca, tento sa preukáže dokladom totožnosti a originálom, resp. úradne overenou kópiou splnomocnenia pre účasť na predmetnom otváraní ponúk.
7. Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním v zmysle metodiky Ministerstva životného prostredia a Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je uverejnená na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.09.2020