REŠTAUROVANIE MALIEB, ORGANU A KRÍŽA – ZUBROHLAVA

  Zadávateľ:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava
  Predpokladaná hodnota:
190.417,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.09.2020
  Dátum zverejnenia:
29.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava
IČO: 31912214
Hlavná 259, 02943 Zubrohlava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Gondžár
Telefón: +421 917752012
Email: obstaravanie.tendernet@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20325
Hlavná adresa(URL): https://www.zubrohlava.eu/obec-2/farnost
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa §8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REŠTAUROVANIE MALIEB, ORGANU A KRÍŽA – ZUBROHLAVA
Referenčné číslo: 202001
II.1.2) Hlavný kód CPV
50860000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je reštaurovanie malieb, organu a kamenného kríža v Zubrohlave. Zákazka je rozdelená na 3 časti z dôvodu umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
190 417,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
REŠTAUROVANIE MALIEB
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45454100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zubrohlava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je reštaurovanie malieb. Podrobnosti sú v bode 36 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
75 827,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREEG V-A Poľsko Slovensko 2014-2020
Časť: 2
II.2.1) Názov
REŠTAUROVANIE ORGANU
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50860000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zubrohlava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je reštaurovanie organu. Podrobnosti sú v bode 37 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
96 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREEG V-A Poľsko Slovensko 2014-2020
Časť: 3
II.2.1) Názov
REŠTAUROVANIE KAMENNÉHO KRÍŽA
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45454100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zubrohlava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je reštaurovanie kamenného kríža. Podrobnosti sú v bode 38 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
18 590,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREEG V-A Poľsko Slovensko 2014-2020
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1. písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty, ktorými preukazuje podmienky účasti týkajúcich sa osobného
postavenia predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením.
3. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, verejný
obstarávateľ si tento zápis overí v súlade s § 152 ods. 4 ZVO.
4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
5. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
7. Ak právo štátu uchádzača a so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
8. Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí predmetu zákazky postačuje doklady predložiť preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia len v jednej časti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepoužije sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO pre časť 1 a 3 predmetu zákazky zoznamom prác za predchádzajúcich 5 (slovom päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO pre časť 2 predmetu zákazky zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených pre plnenie zmluvy.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) zákona alebo čestným vyhlásením. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť
prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu. Vyžaduje sa predloženie skenov originálov alebo úradne
osvedčených kópií všetkých dokladov okrem referencií uvedených v evidencii referencií podľa § 12 zákona za
predpokladu, že takéto referencie existujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť 1 a 3 predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu, v ktorom uchádzač uvedie minimálne jednu (1) zrealizovanú zákazku rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov v hodnote pre časť 1: minimálne 10 000.00 EUR bez DPH, pre časť 3: minimálne 10 000.00 EUR bez DPH a to spätne k dátumu vyhlásenia verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania (t.j. lehotou sa rozumie deň a mesiac).
Pre časť 2 predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu, v ktorom uchádzač uvedie minimálne jednu (1) zrealizovanú zákazku rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky v hodnote minimálne 10 000.00 EUR bez DPH a to spätne k dátumu vyhlásenia verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania (t.j. lehotou sa rozumie deň a mesiac).

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených pre plnenie zmluvy.
Pre časť 1: špecialista so špecializáciou M1 - Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry (zapísaný v Komore reštaurátorov)
Pre časť 2: špecialista so špecializáciou U9 - Reštaurovanie historických hudobných nástrojov organov (zapísaný v Komore reštaurátorov)
Pre časť 3: špecialista so špecializáciou S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry (zapísaný v Komore reštaurátorov) alebo
S7 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch (zapísaný v Komore reštaurátorov) alebo
S8 - Reštaurovanie kamenných architektonických článkov (zapísaný v Komore reštaurátorov)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 16:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1.)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné
predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude
odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a
odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a
zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje
súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom v IS EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. ZÁBEZPEKA: Nevyžaduje sa.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy,nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané
na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.09.2020