Nový Bulvár Žilina

  Zadávateľ:
Mesto Žilina
  Predpokladaná hodnota:
198.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Súťažný dialóg
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.09.2020
  Dátum zverejnenia:
29.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Šarmír, sekretár súťažného dialógu
Telefón: +421 903299288
Fax: +421 000000000
Email: sarmir@obstarame.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8155
Hlavná adresa(URL): https://www.zilina.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nový Bulvár Žilina
Referenčné číslo: OB20ZLN046
II.1.2) Hlavný kód CPV
71000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetné územie je frekventovaným verejným priestorom v exkluzívnej časti mesta, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne a technicky zastarané. Okolitá zástavba už prešla modernizáciou a stavebnými úpravami. Ulicou A. Bernoláka prechádza jeden z najvýznamnejších peších ťahov mesta Žilina, spájajúci historické centrum mesta s jeho južnou časťou (centrum Rudiny I-Na Hlinách centrum Rudiny II-Na Hlinách centrum Solinky).
Od súťažných návrhov očakávame výrazný a kreatívny urbanistický a architektonický vstup do daného prostredia, primeraný jednotlivým častiam ulice. Zároveň očakávame návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice A. Bernoláka s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami aj vo vzťahu k budúcej revitalizácii jej pokračovania (tzv. Starý Bulvár) naznačenej v platnom územnom pláne zóny, ako aj premostenie ulice Mostná s autobusovou zastávkou MHD / SAD.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
198 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71222000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
uvedené v Informatívnom dokumente a prílohách
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
198 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Komunikácia (doplňujúce otázky), predkladanie ponúk (žiadostí o účasť s autorským prístupom), vysvetľovanie a celý súťažný dialóg bude prebiehať v systéme Josephine na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8839/summary
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené podľa § 32 ods. (1) ZVO:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Preukázanie splnenia
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením o týchto skutočnostiach v rámci Žiadosti o účasť alebo predložením vyššie uvedených dokladov.
Alternatívou preukázania splnenia podmienok účasti Osobného postavenia je poukázanie na Zápis v zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: -
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: -
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Vyžaduje sa minimálne jedna osoba v tíme s autorizáciou. Buď Autorizovaný architekt podľa § 4 resp. § 5 ods. (1) písm. a) alebo Autorizovaný krajinný architekt podľa §4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka alebo Autorizavaný krajinný architekt podľa § 4a Zákona č. 138/1992 Zb.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
-
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Súťažný dialóg
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2020 12:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 04.11.2020
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ v súlade s § 75 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní určil, že súťažný dialóg sa uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prerokovať na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk - pri znižovaní počtu riešení sa uplatnia iba kritériá kvality.
Počet riešení po znížení bude 4 (min. však 3), pokiaľ bude dostatočný počet vhodných riešení.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v informatívnom dokumente.
2. Verejný obstarávateľ si v súlade s § 75 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhradil právo určiť ceny alebo odmeny pre uchádzačov v súťažnom dialógu.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v informatívnom dokumente.
3. Komunikácia (doplňujúce otázky), predkladanie ponúk (žiadostí o účasť s autorským prístupom), vysvetľovanie a celý súťažný dialóg bude prebiehať v systéme Josephine na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8839/summary
4. Plné znenie podmienok účasti sa nachádza v Informatívnom dokumente.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.09.2020