Výkonový transformátor 110/22 kV, 25 MVA

  Zadávateľ:
Východoslovenská distribučná, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
358.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.09.2020
  Dátum zverejnenia:
28.09.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenská distribučná, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36599361
Mlynská 31 , 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Dvorožňák Peter
Telefón: +421 907419194
Email: dvoroznak_peter@vsdas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://vsds.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výkonový transformátor 110/22 kV, 25 MVA
Referenčné číslo: 831
II.1.2) Hlavný kód CPV
31100000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Transformátory VVN/VN musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 60076 a Nariadenia Komisie (EÚ)
č. 548/2014.
Trojfázové olejové výkonové transformátory VVN/VN sú určené pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
358 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31172000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Elektrická stanica Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Transformátory VVN/VN musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 60076 a Nariadenia Komisie (EÚ)
č. 548/2014.
Trojfázové olejové výkonové transformátory VVN/VN sú určené pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia.

Splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzač deklaruje predložením aktuálnych dokladov požadovaných v technickej špecifikácii a dokumentov:
- vyplnená príloha č. 1 Kúpnej zmluvy - Technická špecifikácia,
- kópia protokolu o typovej skúške (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku) a formulár podľa prílohy č. 3 Technickej špecifikácie v prílohe Kúpnej zmluvy, ktorý dokumentuje výsledky typových skúšok, v súlade s bodom 4.1 Technickej špecifikácie,
- kópia Osvedčenia oprávnenej právnickej osoby k typovým skúškam a bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle §14 od. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- kópia dokladu o inhibovanom oleji - Karta bezpečnostných údajov podľa § 27 v zmysle Zákona č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch,
- kópia dokladu o neprítomnosti DBDS (korozívna síra) v transformátorovom oleji, (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku)
- kópia dokladu o neprítomnosti PCB v transformátorovom oleji, (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku)
- V prípade použitia iného oleja ako ITO 100 hodnoverný doklad z nezávislej kreditovanej skúšobne o jeho plnej miešateľnosti s ITO 100, (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku)
- Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality, (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku),
- základné parametre transformátora,
- technický popis transformátora,
- rozmerový nákres transformátora ,
- Katalógové listy VVN a VN priechodiek a konektorov, ventilátorov, prepínača odbočiek a požadovaného prístrojového vybavenia v zmysle požiadaviek bodov 3.2.2, 3.2.3 a 3.2.6 Technickej špecifikácie v prílohe Kúpnej zmluvy (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Celková cena v EUR bez DPH
Relatívna váha: 97
Názov: Riešenie rozmiestnenia prvkov na transformátore
Relatívna váha: 3
II.2.6) Odhadovaná hodnota
358 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Dátum začatia: 18.12.2020
Dátum ukončenia: 15.10.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
V prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk (teda celkového počtu bodov) rozhodujú o umiestnení (poradí) uchádzačov pomocné vyhodnocovacie kritériá v poradí:
-jednotlivé hodnotiace položky podľa poradia,
-hladina hluku (podľa prílohy č. 1 tech. špecifikácie)
-straty celkové (podľa bodu 3.1 tech. špecifikácie)
-hmotnosť oleja (podľa bodu 3.1 tech. špecifikácie)

Pozn. k II.2.7):
Výsledkom tohto verejného obstarávania je Kúpna zmluva, ktorej predmetom je dodávka tovaru v 41. týždni roku 2021

Pozn. k II.2.6):
Obstarávateľ sa rozhodol postupovať metódou verejnej súťaže aj napriek nižšej predpokladanej hodnote.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
E) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a).Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu A)
Minimálna požadovaná úroveň štandardu:
Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období dodal tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v počte min. 1 ks.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ zábezpeku nevyžaduje
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Východoslovenská distribučná, a.s. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, že je uchádzačom skupina hospodárskych subjektov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač je povinný najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť kupujúcemu:
- schému zapojenia ovládacej skrine (v .pdf a v RUPLAN-e)
- rozmerový / pokladový nákres transformátora s uvedením max. vzdialenosti medzi zdvihacími plôškami, a vzdialenosti zdvíhacích plôšok od osi transformátora
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.10.2020 10:30
Miesto: Otváranie ponúk je verejné. Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk na adrese obstarávateľa uvedenej v bode I.1.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa za uchádzača môže zúčastniť štatutárny
zástupca uchádzača alebo iná uchádzačom poverená/splnomocnená osoba. Uchádzač sa na otváraní ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://vsds.eranet.sk. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre záujemcov a uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do14.00 hod.na adrese: Mlynská č. 31, 042 91 Košice, Slovenská republika.
3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
4. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v
slovenskom jazyku alebo českom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
5. Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému ERANET. Odporúčaná lehota na vysvetlenie je najneskôr do
12.10.2020. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia na profile obstarávateľa najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie.Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa.
Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia/uchádzači sú povinní sa oboznámiť s danými informáciami a zohľadniť ich pri predkladaní ponúk.
6. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní je povinný na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade so zákonom 315/2016 Z. z.
7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávanie zákazky podľa § 57 zákona a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.
8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.
9. Obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil obstarávateľa (odkaz uvedený v bode I. výzvy),na
ktorom obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom v rámci tohto
verejného obstarávania.
10. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom.
11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
12. Obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s §66 ods. 7 a §55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa §53 u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podla zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.09.2020