Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.544.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.09.2020
  Dátum zverejnenia:
28.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Beňová
Telefón: +421 220462420
Fax: +421 259752437
Email: martina.benova@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.employment.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR
Referenčné číslo: VOB/119/2020-M_ODCVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
50110000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie servisných služieb pre služobné motorové vozidlá Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 544 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
50111000-6
50111100-7
50111110-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie servisných služieb a poskytovanie správy on- line zákazkového, komunikačného, evidenčného a informačného systému pre zadávanie a evidovanie zákaziek pre 360 služobných motorových vozidiel Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dislokovaných na UPSVR a 46-tich úradoch práce po celej Slovenskej republike. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Zľava z ceny originálnych náhradných dielov schválených výrobcom servisovaného automobilu
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 90
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 544 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. 33 ods. 1 písm. d) ZVO - prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len "banka"), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/í ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a, resp. ekvivalentný/é doklad/y.

K bodu 2:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate minimálne 1.500.000 € najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti podpísaný štatutárnym orgánom. Prehľad o celkovom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch.
Ak má uchádzač výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch zverejnené v Registri účtovných závierok (RUZ), uvedie v prehľade o celkovom obrate len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že ich nemá zverejnené v RUZ predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla. Ekvivalent v inej mene musí byť prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku.

V prípade, že uchádzač alebo záujemca preukáže splnenie požadovanej podmienky účasti inou osobou, predkladá aj doklady osoby ktorej postavenie využíva v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1.Úspešný uchádzač na zabezpečenie kval. plnenia RD zloží výkonovú záruku: 15 445,00 EUR na účet VOB pred podpisom RD.
2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úsp. uchádzača v prípade, že táto bude vyššia ako PHZ.
3.Uchádzač v ponuke predloží zoznam serv. prevádzok poskytovateľa, ktorý vyplní v Pr č. 4 RD. Prevádzky sa musia nachádzať v obci (meste) sídla pracovísk Objednávateľa uvedených v Pr č. 3 RD. Podrobnosti sú uvedené v RD.
4.Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočniť v nadväznosti na § 2 ods. 5 písm. p) a § 10 ods. 7 ZVO po dohode vždy s inou vybranou ZŠ z najmenej rozvinutých okresov uvedených na https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733 1 x ročne exkurziu žiakov 2. stupňa ZŠ (min. 20 žiakov) dislokovanej v mieste serv. prevádzky podľa Pr č. 4 tejto RD, za účelom spropagovania profesií súvisiacich s predmetom RD v rámci zvyšovania zodp. dodávateľov vo vzťahu k záujmom spoločnosti. Ďalšie inform. sú uvedené v RD.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 10:15
Miesto: MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava - Odbor verejného obstarávania, EN EVOSERVIS.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk (OP) bude v súlade s § 52 ZVO verejné. OP sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykonáva v EN Evoservis, a to sprístupnením ponúk komisií, po vložení e-kľúčov členov komisie. Tento EN uplynutím LPP automaticky po OP doručí informácie v zmysle § 52 ods. 2 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku a vygeneruje zápisnicu resp. protokol z OP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako centrálna obstarávacia organizácia vykonáva predmetné verejné obstarávanie pre Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v systéme EVOSERVIS. Doručenie prostredníctvom elektronického nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v elektronickom nástroji. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme Evoservis sa zaregistruje do systému na adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/, prípadne na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre prihlásenie do systému EVOSERVIS za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk v systéme Evoservis. Registrovaný uchádzač v systéme Evoservis sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile Prehľad zákaziek po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.
Predloženie elektronickej ponuky sa bude potvrdzovať uznávanou elektronickou značkou (UEZ). Bližšie informácie o používaní UEZ sú uvedené v súťažných podkladoch. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude
záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme Evoservis cez komunikačné rozhranie v zmysle časti A. súťažných podkladov.
2. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 70 000 EUR (slovom: sedemdesiattisíc Eur). Podrobné informácie spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú scany originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópii. Ak úspešný uchádzač predložil v ponuke dokumenty, ktoré nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, (alebo ekvivalentom) pred podpisom zmluvy predloží na výzvu verejného obstarávateľa originály požadovaných dokladov alebo úradne overené kópie originálov dokladov.
4. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 druhá veta ods. 7 ZVO (tzv. superreverzná verejná súťaž).
5. Upresnenie k bodu II.2.7) tejto výzvy: Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálnej ceny rámcovej dohody t.j. do predpokladanej hodnoty zákazky 1 544 500,0 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
6. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
7. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.
8. Toto verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty viď oddiel III.2.2) bod 4.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.09.2020