Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok

  Zadávateľ:
Mesto Ružomberok
  Predpokladaná hodnota:
33.333,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.09.2020
  Dátum zverejnenia:
28.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Ružomberok
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00315737
Nám. A. Hlinku 1 1, 03401 Ružomberok
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Brezniaková
Telefón: +421 444314417
Email: brezniakova@ruzomberok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.ruzomberok.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok
Referenčné číslo: KPRE-3749/2020-BRE
II.1.2) Hlavný kód CPV
71241000-9
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
QB52-2 - Týkajúce sa životného prostredia
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je vytvorenie strategického dokumentu na ochranu ovzdušia s názvom "Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok". Plán zlepšovania kvality ovzdušia je dokument, ktorý umožní mestu vykonávať systematicky opatrenia v ochrane ovzdušia za účelom dosiahnutia limitov alebo inak definovaného výsledku.
Plán má za úlohu zabrániť investíciám bez znalosti príspevku k zlepšeniu ovzdušia a tým aj životného prostredia, a stanoviť priority aj efektivitu jednotlivých činností.
Súčasťou vypracovaného plánu bude tiež mediálna podpora a marketing v smere k verejnosti.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
33 333,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79314000-8
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
QB52-2 - Týkajúce sa životného prostredia
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
MESTO RUŽOMBEROK, NÁMESTIE ANDREJA HLINKU 1098/1, 034 01 RUŽOMBEROK
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto zákazky je vytvorenie strategického dokumentu na ochranu ovzdušia a dlhodobý plán zlepšovania kvality ovzdušia, podrobnejšie B.1. Opis predmetu zákazky v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
33 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: VO je realizované v 2 fázach: 1. fáza výber záujemcov, ktorí budú v druhej fáze vyzvaní na realizáciu rokovaní o predmete zákazky, ako aj následne o uzatvorení zmluvy.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO "alebo "zákon").

Požaduje sa predložiť scany originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru za minimálne predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, a to:
-poskytnutie minimálne jednej služby, pri ktorej uchádzač poskytol požadované služby v celkovom objeme minimálne 20.000 eur za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača jeho referencie uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 ZVO:
Zoznamom uskutočnených služieb obdobného charakteru za predchádzajúce tri roky má garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Podmienka účasti súvisí priamo s predmetom zákazky, je primeraná a jej stanovenie má za cieľ výber takého zmluvného partnera, ktorý bude schopný kvalitne, riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky.
Pod pojmom uskutočnenie služby obdobného charakteru sa rozumie opis v rozsahu predmetu zákazky uvedenej v časti B.1. Opis predmetu zákazky.

K § 34 ods. 1 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby minimálne riadiaci pracovník, ktorý sa budú osobne podieľať na riadení, zákazky spĺňal nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov:

B) Uchádzač preukáže minimálne odborné požiadavky pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi ako aj o pravidelne vykonávanej činnosti osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za poskytovanie služieb a budú tak určené na plnenie zmluvy:

Minimálne jedna osoba vo funkcii kľúčový expert odborný garant musí spĺňať nasledovné minimálne
požiadavky:
1.vysokoškolské vzdelanie v oblasti ovzdušie, životné prostredie; expert preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia.
2.odbornú prax v odbore po nepretržitú dobu aspoň 1 kalendárny rok (resp. nepretržite 12 mesiacov za sebou); expert túto skutočnosť preukáže v štruktúrovanom životopise. Odborná prax v zmysle vyhlášky č. 113/2006 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, a prax v zmysle a s použitím zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v aktuálnom znení, alebo zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v aktuálnom znení.

C) V súlade s § 34 ods.1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO uchádzač predloží platný certifikát ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva, ktorý uchádzač/záujemca použije pri plnení zmluvy.

Odôvodnenie potreby a primeranosti:
Uchádzač/záujemca predloží platný certifikát environmentálneho manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva alebo ekvivalentom v súlade s ustanoveniami § 36 ZVO,

D) V súlade s § 35 uchádzač predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač / záujemca preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 Systém manažérstva kvality alebo ekvivalent § 35.

Verejný obstarávateľ od uchádzača nepožaduje predložiť oba certifikáty, stačí ak predloží jeden z uvedených.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienok C) alebo D):
Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma schopnosť uchádzača dodať predmet zákazky v požadovanej kvalite a v súlade so zabezpečením ochrany životného prostredia. Podmienky účasti sú potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri dodávaní služby požadovaného predmetu zákazky a kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Riešenie problematiky zápachu a prašnosti, verejný obstarávateľ požaduje odborná prax v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 113/2006 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ostatné podmienky výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Priority:
Opatrenia na mestskej a regionálnej úrovni
Opatrenia na krajskej úrovni
Opatrenia na národnej a medzinárodnej úrovni
Podklady pre rokovanie medzištátnych komisií
Hodnotenie účinnosti, efektívnosti a nákladov na jednotlivé opatrenia a odporúčanie postupnosti realizácie konkrétnych opatrení.
Vplyv opatrení s výhľadom na 5, 10 a 20 rokov.
Zákazka sa bude realizovať z vlastných finančných prostriedkov. Po realizácii druhého kola VO bude s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva, v ktorej pri následnej fakturácii služby verejný obstarávateľ uvedie, že fakturácia prebehne po spracovaní prieskumov, rozborov, meraní, podkladov, odborných konzultácií, spracovaní strategického plánu a následného prerokovania v komisii riešiacej problematiku zápachu a prašnosti v meste Ružomberok vo výške do 25.000 € a zvyšná časť max. 15 000 € po prerokovaní a schválení strategického plánu v Mestskom zastupiteľstve Ružomberok.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SL
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.10.2020 10:00
Miesto: MsÚ, NÁMESTIE ANDREJA HLINKU 1098/1, 034 01 RUŽOMBEROK
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: uvedená v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
3.1. V prvom kole uchádzači požiadajú o účasť vo verejnej súťaži a muia preukázať osobné postavenie § 32 ZVO

3.2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti
- zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
- jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo
- čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

3.3. V druhom kole ich návrhom bude návrh § 70 ods. 1 b) a d) riešenie, alebo inovačné riešenie
3.4. Vyhodnotenie v druhom kole §§ 40, 44 zákona o VO uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 53 zákona o VO. Pri vyhodnocovaní ponúk komisia postupuje podľa § 55 zákona o VO.

3.5. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

3.6.Vzhľadom na podmienky účasti, predmet plnenia zákazky a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.09.2020