Upratovacie a čistiace služby

  Zadávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
581.286,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.09.2020
  Dátum zverejnenia:
28.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166197
Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kvarda
Telefón: +421 250236223
Email: pavol.kvarda@statistics.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://slovak.statistisc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Upratovacie a čistiace služby
Referenčné číslo: 10420-1451/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
90910000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb vrátane dodávky čistiacich potrieb a prostriedkov v budove v užívaní ŠÚ SR časť objektu Westend Plaza, Lamačská cesta 3/C v Bratislave.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
581 286,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90911200-8
39800000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb vrátane dodávky čistiacich potrieb a prostriedkov v budove v užívaní ŠÚ SR časť objektu Westend Plaza, Lamačská cesta 3/C v Bratislave.
Celková plocha priestorov (kancelárske + skladové + vstupné) = 9 048,20 m2
- výmera priestorov s kobercovou krytinou = 6 800,2 m2,
- výmera priestorov s PVC krytinou = 728,4 m2,
- výmera priestorov s keramickou dlažbou = 500,2 m2,
- celková plocha okenných plôch z vnútornej strany = 1 725,4 m2,
- celková plocha interiérových sklenených plôch zvislých = 102 m2,
- celkový počet kuchyniek = 13 ks,
- celkový počet sociálnych zariadení (M + Ž spolu všetky) = 14 ks, v tom 78 ks WC mís, 21 ks pisoárov, 55 ks umývadiel a 3x sprcha,
-3 osobné výťahy.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
581 286,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
65
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením predmetnej verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarávania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.
Pri zvažovaní ne/rozdelenia zákazky na časti verejný obstarávateľ dostatočne zvážil všetky okolnosti, najmä predmet zákazky, vhodnosť rozdelenia zákazky z ekonomického hľadiska (náklady na organizáciu viacerých dodávateľov, zvýšené nároky na počet potrebných zamestnancov na zabezpečenie a koordináciu realizácie predmetu zákazky).
Akékoľvek ďalšie rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti predmetu zákazky môže verejnému obstarávateľovi spôsobovať ťažkosti v podobe:
zvýšených nákladov na zabezpečenie koordinácie viacerých dodávateľov, logistiku a pod. a taktiež
dôvodov technického charakteru, ktoré neumožňujú rozdelenie zákazky na časti.
Pri rozdelení zákazky na časti by sa stala samotná realizácia zákazky technicky náročnou a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov jednotlivých častí zákazky by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Z týchto dôvodov by bolo rozdelenie predmetu tejto verejnej súťaže po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania ani obmedzujúce hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.4V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

V súvislosti s uvedeným verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzači nie sú povinní predložiť nasledovné doklady:
a) Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a)
b) Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b)
c) Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c)
d) Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e)

1.5Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

1.6Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.7Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

1.8Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.9Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je určené inak) alebo adekvátny ekvivalent dokladov vydaný krajinou sídla uchádzača:

1.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ, kde požadujeme uviesť:
- názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,
- názov a stručný opis predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
- zmluvnú cenu v eurách bez DPH alebo inej mene za dodávku predmetu plnenia,
- obdobie plnenia jednotlivých zmlúv,
- meno, funkcia, tel. č., e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje,
Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej dodanie presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytnutie služieb (zmluvy) začala pred troma rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služieb, ktorá bola realizovaná v požadovanom období.
V prípade, ak poskytovanie služieb realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, dodaný ním samotným.
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 3.1 tejto časti súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne.

1.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) a h) zákona o verejnom obstarávaní v spojitosti s § 35 a § 36 zákona o verejnom obstarávaní opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 1.1 - § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

Minimálnu úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých služieb môže uchádzač preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (za službu obdobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považuje služba, ktorou je: zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb, napr. v administratívnych budovách alebo obdobných budovách,) v kumulatívnej hodnote min. 320 000 eur bez DPH, pričom uchádzač týmto zoznamom preukáže realizáciu minimálne 1 zákazky v hodnote min. 150 000,- eur bez DPH.

2. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 1.2 - § 34 ods. 1 písm. d) a h) zákona o verejnom obstarávaní

2.1 Uchádzač predloží platný certifikát kvality ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality v oblasti poskytovania upratovacích služieb alebo ekvivalent, vydaného nezávislou inštitúciou, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systém manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu.

2.2 Uchádzač predloží platný Certifikát 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva E.M.S. vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti poskytovania upratovacích služieb, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém riadenia kvality uchádzača. V takom prípade uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného systému manažérstva kvality alebo rovnocenné osvedčenia.

2.3 Uchádzač predloží platný Certifikát ISO 45001:2018 - BOZP vydaný nezávislou inštitúciou, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uchádzača, napr. OHSAS 18001:2007. V takom prípade uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo rovnocenné osvedčenia.

2.4 Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. Certifikát musí vychádzať z platných slovenských technických noriem (STN), alebo z noriem členských štátov EÚ (EN). Verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu v súlade s § 35 ako aj § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ vrámci zmluvných podmienok požaduje od úspešného uchádzača povinnosť zabezpečiť, aby minimálne jeden jeho zamestnanec podieľajúci sa na plnení tejto zmluvy počas celej doby trvania zmluvy bol osobou znevýhodnenou alebo zraniteľnou v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 13:00
Miesto: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnosti o oprávnených osobách a otváraní ponúk sú uvedené v článku V. bod 28 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ rozhodol, že na základe § 66 ods. 7 zákona o VO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Vo väzbe na § 55 ods. 1 zákona o VO verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Postup zadávania nadlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím modernizovaného systému EVO.
Postup pre záujemcu/uchádzača:
2.1.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.
2.2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať.
2.3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt
komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky.
2.4.Cez IS EVO je možné následne zaevidovať Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke).

Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač:
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač:
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html

3. Lehota podľa § 56 odsekov 8, 10 a 14 zákona o verejnom obstarávaní je 15 pracovných dní.

4. Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky na zabezpečenie ponuky uchádzačov vo výške 29 000 eur,
podrobnosti zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Predmetné verejné obstarávanie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.09.2020