Komplexná obnova strechy Kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove

  Zadávateľ:
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
  Predpokladaná hodnota:
1.354.751,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.09.2020
  Dátum zverejnenia:
25.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
IČO: 00587125
Podzámok 166/28, 04423 Jasov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Agnesa Klimová
Telefón: +421 918984041
Email: klimova.agnesa@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://opatstvojasov.sk/
Hlavná adresa(URL): https://opatstvojasov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§8 ods 1A
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komplexná obnova strechy Kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove
Referenčné číslo: 101/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212360-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a obnova strechy kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove.
Strecha je sedlová s rôznym sklonom strešných rovín, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 45° do 55°. Severná časť krovu je ukončená valbou, južná časť je ukončená štítovou stenou v nadväznosti na priečelie kaplnky odkiaľ sa nachádza aj vstup do priestoru historického krovu. V južnej časti sa po oboch stranách nachádzajú veže s výrazne tvarovaným profilom. Prístup je realizovaný pomocou jestvujúceho dreveného točitého schodiska, ktoré vykazuje výrazné deformácie a poškodenia jednotlivých stupňov.
Kostol je zaklenutý piatimi klenbami jednou centrálnou klenbou a štyrmi postrannými klenbami. Priestor historického krovu zaberajú ruby klenieb nad kostolom. Rozpon konštrukcie krovu pri vstupe na strechu predstavuje 9,25m, rozpon konštrukcie krovu nad postrannými klenbami predstavuje 12,55 a nad centrálnou klenbou 20,38m.
Krytinu tvorí pálená strešná krytina tzv. bobrovka s oplechovanými úžľabiami. Odvodnenie strechy je tvorené systémom odvodňovacích žľabov po obvode strechy ústiacich do dažďových zvodov.
Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 354 751,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261300-7
45261300-7
45262100-2
45442110-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Rád premonštrátov opátstvo Jasov, Podzámok 166/28, Jasov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a obnova strechy kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove.
Strecha je sedlová s rôznym sklonom strešných rovín, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 45° do 55°. Severná časť krovu je ukončená valbou, južná časť je ukončená štítovou stenou v nadväznosti na priečelie kaplnky odkiaľ sa nachádza aj vstup do priestoru historického krovu. V južnej časti sa po oboch stranách nachádzajú veže s výrazne tvarovaným profilom. Prístup je realizovaný pomocou jestvujúceho dreveného točitého schodiska, ktoré vykazuje výrazné deformácie a poškodenia jednotlivých stupňov.
Kostol je zaklenutý piatimi klenbami jednou centrálnou klenbou a štyrmi postrannými klenbami. Priestor historického krovu zaberajú ruby klenieb nad kostolom. Rozpon konštrukcie krovu pri vstupe na strechu predstavuje 9,25m, rozpon konštrukcie krovu nad postrannými klenbami predstavuje 12,55 a nad centrálnou klenbou 20,38m.
Krytinu tvorí pálená strešná krytina tzv. bobrovka s oplechovanými úžľabiami. Odvodnenie strechy je tvorené systémom odvodňovacích žľabov po obvode strechy ústiacich do dažďových zvodov.
Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 354 751,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 11
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o VO:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp.
podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a
platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152zákona o VO.
Presný rozpis na preukázanie splnenia podmienok účasti je v SP, príloha č. 1 Podmienky účasti.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b) a písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
2.1Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prac a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe, ktorého boli uskutočnené.
2.2Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna úroveň verejným obstarávateľom požadovaného vyjadrenia: Uchádzač predloží platné doklady:
2.2.1Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho; 2.2.2Osvedčenie pre činnosť revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..
Uchádzač doklady (uvedené v odseku 2.2.1. a 2.2.2) predkladá ako fotokópiu osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a originálnym podpisom majiteľa dokladu.. Verejný obstarávateľ uzná aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom, ktorý vydal príslušný orgán iného členského štátu. 2.3Uchádzač na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity odborné inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 2.4Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. 2.5Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň verejným obstarávateľom požadovaného vyjadrenia: Uchádzač preukáže prostredníctvom Zoznamu stavebných prác uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v minimálnom finančnom objeme 500 000,00 eur bez DPH, pričom minimálne jednu referenciu na zákazku s minimálnym nákladom v hodnote 250 000,00 eur bez DPH týkajúcu sa rekonštrukcie strechy národnej kultúrnej pamiatky, vedenej v registri Národných kultúrnych pamiatok, alebo sakrálnej stavby patriacej do národných kultúrnych pamiatok, realizovanej priamo, alebo ako subdodávateľ v preukazovanom období piatich priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 11
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.09.2020