VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V STREKOVE

  Zadávateľ:
Obec Strekov
  Predpokladaná hodnota:
90.804,98 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.09.2020
  Dátum zverejnenia:
25.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Strekov
IČO: 00309273
Blatná 1036 , 94137 Strekov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Horváth
Telefón: +421 907368965
Fax: +421 356497437
Email: teglas.jan@strekov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428263
Hlavná adresa(URL): http://www.strekov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V STREKOVE
II.1.2) Hlavný kód CPV
42511110-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka vykurovacieho systému pomocou tepelných čerpadiel vzduch/voda s tepelným výkonom 3 x Tv-31 kW / napr. MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L SLAVE a 1 x MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L MASTER. Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla zo vzduchu s prietokom 3x12 500 m3/h. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie obecného úradu a zabezpečovať prípravu teplej vody TÚV pomocou solárnych kolektorov. Tepelné čerpadlá sa umiestnia vonkajšom priestore vzdialenej od budovy Oú /časť kotolne/ cca 30 m na vytvorenej betónovej ploche, ktoré budú mať spoločnú striešku. Vonkajší primárny rozvod 2xDn65 bude vedený v zemi v hĺbke 1,0 m cez betónovú plochu, šírka ryhy 1,0 m. Solárne trubicové vákuové kolektory budú umiestnené na streche Oú napr. /typ KTU 15 1 ks/, ktoré budú ohrievať vodu v bivalentnom zásobníku s objemom 300 l. Bivalentny zásobník bude umiestnený v plynovej kotolni blízkosti terajšieho 400 l zásobníka TÚV.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
90 804,98 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.u. Strekov, Okres:Nové Zámky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka vykurovacieho systému pomocou tepelných čerpadiel vzduch/voda s tepelným výkonom 3 x Tv-31 kW / napr. MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L SLAVE a 1 x MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L MASTER. Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla zo vzduchu s prietokom 3x12 500 m3/h. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie obecného úradu a zabezpečovať prípravu teplej vody TÚV pomocou solárnych kolektorov. Tepelné čerpadlá sa umiestnia vonkajšom priestore vzdialenej od budovy Oú /časť kotolne/ cca 30 m na vytvorenej betónovej ploche, ktoré budú mať spoločnú striešku. Vonkajší primárny rozvod 2xDn65 bude vedený v zemi v hĺbke 1,0 m cez betónovú plochu, šírka ryhy 1,0 m. Solárne trubicové vákuové kolektory budú umiestnené na streche Oú napr. /typ KTU 15 1 ks/, ktoré budú ohrievať vodu v bivalentnom zásobníku s objemom 300 l. Bivalentny zásobník bude umiestnený v plynovej kotolni blízkosti terajšieho 400 l zásobníka TÚV.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
90 804,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP KŽP
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti Osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
Na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ vyžaduje doklady v
súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1e) písm. e) doloženým dokladom o
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
Plnenie podmienok účasti preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4. a ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní, alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienka č. 1: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Podmienka č. 2: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienka č. 1: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie minimálne 2 dodávky tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v minimálnej hodnote 90 000,00 EUR bez DPH uskutočnenej za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania.

Zdôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním splnenia určenej podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať skutočnosť, že uchádzač má praktické skúsenosti s realizáciou plnenia rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, a teda schopnosť uchádzača poskytovať odborné plnenie predmetu zákazky na požadovanej kvalitatívnej úrovni.
Minimálna požadovaná úroveň referencií je vzhľadom na predpokladanú výšku zákazky primeraná.


Podmienka č. 2: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoby s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky. Požaduje sa aby tieto osoby mali odbornú prax a spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží predmetné osvedčenie), čo preukazuje uchádzač na základe životopisu a osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5
Nevyhnutné pre zabezpečenie vedenia stavebných prác osobami s dostatočnými skúsenosťami z vedenia stavebných prác, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 20.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 11:00
Miesto: Obec Strekov
Obecný úrad
Blatná 1036
941 37 Strekov
Zasadacia miestnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO")
prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0, ktorý je dostupný na adrese www.uvo.gov.sk.

2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Momentom doručenia zásielky pre účely tohto verejného
obstarávania, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odoslanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície adresáta.

3.Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO
umiestnenom na webovej stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428263, čím
verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

4.Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

5.Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným
obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Jednotný európsky dokument a vzor čestného vyhlásenia sú prílohami súťažných podkladov.

6.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi) realizáciu plnenia predmetu
zákazky.

7.Verejný obstarávateľ plánuje realizáciu predmetu zákazky z nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len NFP)
zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných dotácií. Verejný obstarávateľ poznamenáva a požaduje, že v prípade ich
získania, bude úspešný uchádzač akceptovať podmienky poskytovateľa uvedené v zmluve o NFP resp. dotácie.

8.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.09.2020