Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2613/0

  Zadávateľ:
Mesto Kežmarok
  Predpokladaná hodnota:
338.168,78 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.09.2020
  Dátum zverejnenia:
25.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Kežmarok
IČO: 00326283
Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matej Gál
Telefón: +421 911476634
Email: matej.gal@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1354/
Hlavná adresa(URL): http://www.kezmarok.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2613/0
Referenčné číslo: EUR000046
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Reduty v Mestskej pamiatkovej rezervácii Kežmarok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
338 168,78 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Reduta
Hlavné námestie 3
Kežmarok
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Reduty v Mestskej pamiatkovej rezervácii Kežmarok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
338 168,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača predkladajúceho ponuku sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výške: 10 000 € Informácie o spôsobe
zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ZVO).
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.
3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie
týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná
za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej
únie.
5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v
zozname hospodárskych subjektov.
6) Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Zoznamom stavebných prác rovnakého predmetu obstarávania, ktorým sa rozumie rekonštrukcia, resp. obnova kultúrnej pamiatky (zapísanej v ÚZPF) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením druhu prác, množstva realizovaných prác, lehoty uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
1.1 ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
1.2 iná osoba ako ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odb. kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác.Pre účely splnenia tejto podmienky účasti uchádzač uvedie
meno reštaurátora zodpovedného za realizáciu reštaurátorských prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Pre účely plnenia tejto podmienky uchádzač predloží zoznam stavebných prác realizovaný za posledných 5 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej hodnote rovnej, alebo vyššej ako je
Predpokladaná hodnota zákazky. Do tejto hodnoty sa budú započítavať len zmluvy, ktorých predmetom bola obnova, alebo rekonštrukcia kultúrnej pamiatky.
V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná min. výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v danom období.
V zozname stavebných prác uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorý potvrdil realizované práce.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť
kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku
skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač
predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Reštaurátor: Uchádzač predloží kópiu dokladu platného osvedčenia podľa § 5 ods.2 zákona č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti alebo ekvivalentného dokladu alebo rovnocenného dokladu vydaného v krajine EÚ v špecializácii reštaurovania: M1. Reštaurátor musí mať minímlne 5 rokov praxe v reštaurátorstve so
zameraním na predmet zákazky. Túto prax uchádzač preukáže predložením životopisu reštaurátora.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 10:00
Miesto: Ultima Ratio s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6
písm.g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií
nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia zrušiť.
5) Predmet zákazky je financovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
7) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
8) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely
tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese
https://pluto.ultimaratio.sk.
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.09.2020