Novostavba MŠ Teplická"-Stavba MŠ

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  Predpokladaná hodnota:
797.391,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.09.2020
  Dátum zverejnenia:
25.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00603317
Junácka 1, 83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Homolová
Telefón: +421 249253406
Email: vo@banm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8221
Hlavná adresa(URL): https://www.banm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba MŠ Teplická"-Stavba MŠ
Referenčné číslo: 1PLZ/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO 04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie.
(Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom
inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s koordináciou jednotlivých dodávok prác a ich koordináciou.)
Pokiaľ sú v projektovej dokumentácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame a akceptujeme
ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
797 391,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mestská časť Bratislava Nové Mesto, Teplická ulica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO
04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie.
(Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom
inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s koordináciou jednotlivých dodávok prác a ich koordináciou.)
Pokiaľ sú v projektovej dokumentácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame a akceptujeme
ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
797 391,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
II.2.14) Doplňujúce informácie
ITMS: NFP 302020K822 Novostavba Teplická
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce požadované v predmete zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje uviesť identifikačné údaje uchádzača: Názov, adresu sídla, IČO, za účelom overenia
vyššie uvedenú skutočnosť v príslušných registroch.
Uchádzač predloží čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa
všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady,
ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch,
ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do
týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú
naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia
riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj
informácie podľa druhej vety..
Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo aksa vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľa obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení
ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účastiuchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí alebo
vyhodnotiť splneniepodmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejnýobstarávateľ
a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmetzákazky po vyhodnotení ponúk na
základe kritérií na hodnotenie ponúk, sú povinní vyhodnotiťu uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí,
alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnilina prvom až treťom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na
predmetzákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sanásledne splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzačaalebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači
umiestnení na prvom až treťom mieste v novozostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky alebo abyuchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účastia
požiadavky na predmet zákazky. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sapostupuje primerane podľa
prvej až tretej vety. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomnepožiadajú uchádzačov o predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehotenie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a
vyhodnotia ich podľa§ 40 zákona o verejnom obstarávaní.Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a
obstarávateľ vyhodnotia podľa§ 53 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.10.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.10.2020 13:00
Miesto: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava šieste poschodie zasadačka.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na sprístupnení ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači,ktorí predložili ponuky Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A1. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

5.Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6.Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.09.2020