Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19

  Zadávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.323.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.09.2020
  Dátum zverejnenia:
24.09.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská pošta, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Rybár
Telefón: +421 259393258
Email: rybar.michal@slposta.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9015
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.posta.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: inej adrese (uveďte ďalšiu adresu)
Slovenská pošta, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36631124
Nám. SNP 35 , 81000 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Rybár
Telefón: +421 259393258
Email: rybar.michal@slposta.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9015
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.posta.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Poštové služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19
Referenčné číslo: 009/VS/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
35113410-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodávka osobných ochranných prostriedkov používaných v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pre zamestnancov Slovenskej pošty, a. s. (ďalej aj SP, a. s.). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 323 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33735100-2
18424300-0
33140000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Stredisko POSTservis Mail&Pack, Bojnická 14, 831 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných prostriedkov používaných v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pre zamestnancov Slovenskej pošty, a. s. (ďalej aj SP, a. s.). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Hygienické rúško 144 151 ks, Rukavice ochranné jednorazové, (z prírodného gumového latexu, poprípade nitrilové) 3 770 522 ks.
Rukavice ochranné na viacnásobné použitie (alternatíva, ak nebudú jednorazové rukavice 177 457 ks, Respirátor FFP2 77 810 ks, Ochranný odev 74 045 ks, Ochranné okuliare 628 ks a Ochranný štít na tvár 628 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 323 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom, na základe výsledku verejnej súťaže Rámcovú dohodu (ďalej aj Zmluva) v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rámcová dohoda sa uzatvára na 24 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Kompletné podmienky účasti sú uvedené v kapitole A 2 Spôsob preukazovania plnenia podmienok účasti uchádzačov súťažných podkladov.

Obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu je uchádzač povinný predložiť všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa bodu 2.1 a bodu 2.2 kapitoly A 2 Spôsob preukazovania plnenia podmienok účasti uchádzačov súťažných podkladov.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a), d), h), m) ZVO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov a vzoriek podľa bodu 3.1 až 3.4 kapitoly A 2 Spôsob preukazovania plnenia podmienok účasti uchádzačov súťažných podkladov. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne Ďalšie informácie o preukazovaní plnenia podmienok účasti sú v kapitole A 2 súťažných podkladov.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
nevyžaduje sa
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa viazaných na tento účel.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Uchádzač musí byť pripojený k sieti internet. Technické predpoklady sú uvedené v súťažných podkladoch. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 10:30
Miesto: Slovenská pošta, a.s., Námestie SNP 35, Bratislava na 1. poschodí v zasadacej miestnosti obstarávateľa č. dverí 148
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Z dôvodu konania elektronickej aukcie je otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uskutoční sa bez účasti uchádzačov. Zápisnica z otvárania ponúk, sa uchádzačom neposiela
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria vyhodnotenia ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácii ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Súťažné podklady v elektronickej forme sú zverejnené https://zadavaniezakaziek.posta.sk.
Obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi (za známeho záujemcu sa považuje záujemca, ktorý sa zaregistroval do IS EDO, prihlásil sa svojimi prihlasovacími údajmi a stiahol si súťažné podklady k predmetnej zákazke kliknutím na tlačidlo Prevziať pri dokumente so súťažnými podkladmi) , najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Obstarávateľ vysvetlenie zverejní aj na Elektronickej tabuli k predmetnej zákazke v IS EDO a taktiež v profile obstarávateľa na www.uvo.gov.sk k predmetnej zákazke.
Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania informačného systému pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EDO) umiestneného na adrese https://zadavaniezakaziek.posta.sk. Pravidlá pre doručovanie informácie a dokumenty (ďalej aj zásielka) sa považujú za doručené záujemcovi/uchádzačovi okamihom ich odoslania.
Na bezproblémové používanie IS EDO je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Edge verzia 42 a vyššie,
- Mozilla Firefox verzia 63 a vyššia alebo
- Google Chrome verzia 70 a vyššia.
Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, oznámenia o výsledku ponúk ako aj komunikácia pri revíznych postupoch. Dokumenty, správy a ostatné informácie budú záujemcovi/uchádzačovi doručované do schránky správ v IS EDO. Pre zobrazenie dokumentov, správ a informácií v schránke správ sa musí záujemca/uchádzač prihlásiť do IS EDO. Ak je odosielateľom zásielky obstarávateľ, záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do IS EDO) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, po prihlásení do IS EDO k danej zákazke môže s obstarávateľom komunikovať prostredníctvom voľby Žiadosť o vysvetlenie. Zásielka sa považuje za doručenú obstarávateľovi okamihom jej odoslania v IS EDO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.09.2020