Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti WENS DOOR s.r.o. - opakované vyhlásenie

  Zadávateľ:
WENS DOOR s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
292.690,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.09.2020
  Dátum zverejnenia:
24.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
WENS DOOR s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36792942
Vápenická 12, 97101 Prievidza
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viktória Szebellaiová
Telefón: +421 46918906544
Email: viktoria.szebellaiova@eufc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20389
Hlavná adresa(URL): http://www.wens.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba stavebnostolárska a tesárska
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti WENS DOOR s.r.o. - opakované vyhlásenie
Referenčné číslo: wensdoor092020
II.1.2) Hlavný kód CPV
43810000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora
konkurencieschopnosti v spoločnosti WENS DOOR s.r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti:
1.Logický celok č. 1 - Širokopásová brúska 1 ks. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných
podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
2.Logický celok č. 2 - Olepovacia linka - flexibilná a univerzálna olepovačka - 1 ks: Podrobný popis je uvedený v Opise
predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných
podkladov.
3.Logický celok č. 3 - Formátovacia píla 1 ks. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných
podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
4.Logický celok č. 4 - Centrálne odsávanie. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou tsúťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
292 690,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok č. 1 - Širokopásová brúska - 1 ks
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33136000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Logický celok č. 1 - Širokopásová brúska 1 ks. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných
podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
128 695,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030ARA3
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok č. 2 - Olepovacia linka - flexibilná a univerzálna olepovačka - 1 ks
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43810000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Logický celok č. 2 - Olepovacia linka - flexibilná a univerzálna olepovačka - 1 ks: Podrobný popis je uvedený v Opise
predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
96 395,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030ARA3
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 3
II.2.1) Názov
Logický celok č. 3 - Formátovacia píla 1 ks
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43812000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Logický celok č. 3 - Formátovacia píla 1 ks. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030ARA3
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 4
II.2.1) Názov
Logický celok č. 4 - Centrálne odsávanie 1 ks
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42520000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Logický celok č. 4 - Centrálne odsávanie. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
39 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030ARA3
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-23
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade
uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch (dokumentoch k obstarávaniu).
Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým
častiam predmetu zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, na predmet zákazky definovaný v bode 2 súťažných
podkladov, uzavretej v zmysle platnej legislatívy v znení neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní.
Zmluva bude uzatvorená samostatne pre Časť 1, Časť 2, Časť 3, Časť 4.
Osoba podľa § 8 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.10.2020 11:00
Miesto: EUFC SK s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.
2.Komunikácia a výmena informácií (ďalej len komunikácia) medzi osobou podľa § 8 ZVO a záujemcami/uchádzačmi sa
uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia
ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
3. Komunikácia medzi osobou podľa § 8 ZVO a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak.
4. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek v profile verejného obstarávateľa / osoby podľa § 8 na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20389
5. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal
záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.
Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html , https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html )
6.Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má Kupujci uzavretú s
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
7.Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke podľa typu tovaru, najmenej však po dobu 12 mesiacov.
8.Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu postupov v rámci administratívnej kontroly verejného obstarávania na základe schválenej žiadosti Objednávateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.09.2020