Moderná materská škola v.1 - softvér

  Zadávateľ:
VaM a priatelia, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
273.890,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.09.2020
  Dátum zverejnenia:
24.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
VaM a priatelia, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46154132
Lesná 3 , 90027 Bernolákovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Vladimír Švorec
Telefón: +421 2903903702
Email: info@vamgroup.net
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19951
Hlavná adresa(URL): https://www.vamgroup.net/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Moderná materská škola v.1 - softvér
II.1.2) Hlavný kód CPV
72212190-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
JA04-0 - Pre projekt
JA11-1 - Pre intranet
JA17-9 - Pre dáta
JA20-8 - Na zálohovanie
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ a rodičmi.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
273 890,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
P. Radayho 8, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
uvedené v súťažných podkladoch, uplatnenie reverznej verejnej súťaže
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
273 890,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka verejného obstarávania je čiastočne financovaná nenávratným finančným príspevkom v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy OPVaIMH/
DP/2017/3.3.1-14, operačný program Integrovaná infraštruktúra
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: splnenie podmienok podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, kritéria sú stanovené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa/Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti podľa §34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 247-608437
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 13.11.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.10.2020 13:00
Miesto: v sídle právneho zástupcu verejného obstarávateľa - Matejka Friedmannová s.r.o. na adrese:
obec (mesto):Bratislava mestská časť Staré Mesto
PSČ:811 08
ulica a č. domu:Dunajská 48
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
obstarávanie inovácií
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.09.2020