Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Mesto Šaľa
  Predpokladaná hodnota:
436.947,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.09.2020
  Dátum zverejnenia:
24.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Šaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Margita Simighová, Mária Szabová, Miroslav Poliček
Telefón: +421 317705981
Email: mesto@sala.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4251
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk

Materská škola Budovateľská 19, Šaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37852043
Budovateľská 19 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Reháková
Telefón: +421 317702637
Email: msbudovatelskasala@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Domov dôchodcov Šaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 48484342
Nešporova 1010/19 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Janka Hušvétyová
Telefón: +421 317838391
Email: husvetyova@sala.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861395
Horná 917/22 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Rudolf Kuklovský
Telefón: +421 317702466
Email: zsmurgasa@zsmurgasasala.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka ul. 2, Šaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861417
Krátka 2 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Grznárová
Telefón: +421 317016881
Email: zsjchronskeho@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Materská škola Okružná ul. č.1 Šaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37852035
Okružná 1 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Hippová
Telefón: +421 317702057
Email: msokruzna@stonline.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Materská škola, Družstevná 22, Šaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37863606
Družstevná 22 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Dagmar Mesárošová
Telefón: +421 317705579
Email: msdruzstevnasala@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Materská škola, 8. mája 2
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37863592
8. mája , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Žaneta Gužíková
Telefón: +421 317705461
Email: ms.8maja.sala@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37863622
Pionierska 4 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Aláčová
Telefón: +421 317702611
Email: zspiosa@centrum.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Materská škola P. J. Šafárika 394/2
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37863614
P. J. Šafárika 394/2 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Danka Molnárová
Telefón: +421 317715460
Email: mssafarika@stonline.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.s
Základná škola Jána Hollého Šaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31872026
Hollého 1950/48 , 92705 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Mlynár
Telefón: +421 317715666
Email: skola@zshollehosala.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Základná umelecká škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37863576
Kukučínova 535/27 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Nora Valentínová, Dis. Art.
Telefón: +421 317702316
Email: zus.sala@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
436 947,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65300000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Šaľa
Kompletný zoznam subjektov a ich odberných miest je uvedený v Prílohe č. 6 súťažných podkladov, ako aj v tomto Oznámení
II.2.4) Opis obstarávania:
Podľa súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
436 947,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované dokumentom JED, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 ZVO.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 ZVO predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena
dozorného orgánu, prokuristu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO,
potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm.
c) ZVO,
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Upozornenie:
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 zák. č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z IS verejnej správy podľa osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač k podpisu zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi kópiu uzatvorenej rámcovej distribučnej zmluvy na rok 2021 a kópiu uzatvorenej zmluvy o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok na rok 2021.
Úspešný uchádzač ako budúci dodávateľ je povinný pri podpise zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi jednu kópiu poistnej zmluvy (resp. potvrdenie o poistení) zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzkovej činnosti dodávateľa v jej účinnom znení na poistnú sumu minimálne na výšku navrhovanej zmluvnej ceny, pričom dodávateľ bude mať túto poistku uzatvorenú a účinnú počas celej doby trvania zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 10:05
Miesto: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv.Trojice č. 7, 927 01 Šaľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje prostredníctvom IS EVO https://www.evo.gov.sk. Postup je upravený v Príručkách a odporúčaniach pre IS EVO, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v IS EVO na emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s §66 ods. 7 a §55 ods. 1 ZVO, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu (JED), ktorým môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 39 ZVO.
V prípade, ak v mene podnikateľa sú v zmysle dokladu § 32 ods. 2, písm. e) ZVO oprávnené na konanie viaceré osoby súčasne (vyžadujú sa podpisy viac ako jednej osoby štatutárneho orgánu) alebo žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov v zmysle § 37 ZVO, vyžaduje sa v tejto súťaži aj predloženie splnomocnenia na konanie v mene uchádzača/skupiny dodávateľov navonok vystavené v prospech osoby, ktorá v tejto súťaži koná (registrácia v systéme EVO a predkladanie ponúk).
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu poskytnúť predmet zákazky ako celok, preto by rozdelenie zákazky na časti bolo samoúčelné a verejnému obstarávateľovi by spôsobilo problémy pri plynulom a riadnom zabezpečení dodávky tovaru a súvisiacich služieb, ako aj pri kontrole kvality a uplatňovaní reklamácií a zodpovednosti za kvalitu plnenia. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku a je obvyklé, že dodávatelia dokážu komplexne dodať tovar a súvisiace služby v celom požadovanom rozsahu, pričom tiež disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť transparentnú hospodársku súťaž. Rozdelenie zákazky by sa negatívne premietlo v hospodárnosti a efektívnosti obstarania. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Najmä s ohľadom na vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.09.2020