LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.09.2020
  Dátum zverejnenia:
24.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165549
Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Zlatica Šeďová
Telefón: +421 484413240
Email: zsedova@nspbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Hlavná adresa(URL): http://www.nspbb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká
Referenčné číslo: RVO/823/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
33600000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 823/2020, v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány, Myorelaxancia - Svalová relaxancia, Hypnotiká a Sedatíva- Liečivá pre nervový systém, Analgetiká Anodyná, Antipyretiká, Antibiotiká proti mikrobiálnym a vírusovým infekciám - Látky ničiace baktérie na systémové použitie.

Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na
všetkých 85 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných
v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predmet zákazky je rozdelený na 85 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých časti do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
736 829,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33621000-9
33632200-1
33661000-1
33661200-3
33651100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Nemocničná lekáreň -1 posch.
II.2.4) Opis obstarávania:
LIEKY pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 823/2020, v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny -
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány, Myorelaxancia - Svalová relaxancia, Hypnotiká a Sedatíva - Liečivá pre nervový systém, Analgetiká Anodyná, Antipyretiká, Antibiotiká proti mikrobiálnym a vírusovým infekciám - Látky ničiace baktérie na systémové použitie.Predmet zákazky je rozdelený na 85 častí, Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom a to v častiach: č.1. a č.2. a č. 3. a č. 4. a č.5. a č. 6. a č. 7. Nadroparinum 9 500 IU/ml, sol inj, 5ml, a 9,5 KU/ml, sol inj, 0,3ml, a 9,5 KU/ml, sol inj, 0,6ml, a 9,5 KU/ml, sol inj, 0,4ml, a 9,5 KU/ml, sol inj, 0,8ml, a 9,5 KU/ml, sol inj, 1 ml, a 19 KU/ml, sol inj, 1 ml; č.8.Enoxaparinum 10 000 IU/ml, sol inj/ sol iru, 0,4ml; č.9.Enoxaparinum 10 000 IU/ml, sol inj/ sol iru, 0,6ml; č.10.Enoxaparinum 10 000 IU/ml, sol inj/ sol iru, 0,8ml; č.11.a č.12. a č.13.Dalteparinum 12 500 IU/ ml, sol inj, 0,2ml, a 25 000 IU/ ml, sol inj, 0,2ml,a 10 000 IU/ml, sol inj 10ml; č.14.Heparinum natricum 5 000 IU/ml, sol inj 10ml; č.15. a č.16. a č.17.Rivaroxabanum tbl flm 10mg, a 20mg, a 15mg; č.18.Dabigatranetexilát cps dur 110mg; č.19.Fondaparinux 5 mg/ ml, sol inj, 0,5ml; č.20.Atracurium 10mg/ml, sol inj/ sol ijf 5ml; č.21.Botulinum toxinum plv ino 100U/10ml; č.22.Botulinum toxinum plv ino 100 LD50; č.23.Botulinum toxinum plv ino 500U; č.24.Rocuronii bromidum 10mg/ml, sol inj/ sol ijf 5ml; č.25.Suxamethonii chlorid plv ino 100mg; č.26.Tolperisonum tbl flm 150mg; č.27.Mephenoxalonum tbl 200mg; č.28. Baclofenum tbl 10mg; č. 29.Baclofenum tbl 25mg; č.30.Botulinum toxinum inj 5 000U/ml, sol inj 2ml; č.31. a č.32. a č.33.Midazolamum 5mg/ml, sol ijf 10ml, a 3ml, a 1ml; č.34.Zopiclonum tbl flm 7,5mg; č.35.Cinolazepamum tbl 40mg;. č.36.Zolpidemum tbl flm 10mg; č.37.Fenobarbitalum 200mg/ml, sol inj 1ml; č.38.Dexmedetomidin 100 uG/ml, con inf 2 ml; č.39.Tramadoli hydrochloridum 100mg/ml, gto por 10ml; č.40.Tramadoli hydrochloridum 50mg/ml, sol inj/ sol ijf 2ml; č.41.Tramadoli hydrochloridum tbl/ cps/ cps dur 50mg; č.42.Tramadoli hydrochloridum tbl plg/ cps pld100mg; č.43.Tramadoli hydrochloridum tbl plg/ cps pld 150mg; č.44.Tramadoli hydrochloridum tbl plg/ cps pld 200mg; č.45.Tramadoli hydrochloridum 37,5mg + paracetamolum 325mg tbl flm/ tbl;, č.46. a č. 47. Sufentanilum 5ug/ml, sol inj/ sol inf 10ml, a sol inj/ sol ijf 2ml; č.48.Morphinium sulfas tbl flm 10mg; č.49.Morphinium hydrochloridum sol inj/ sol ijf 1% 10mg/1 ml; č.50.Pethidini hydrochloridum sol inj 50mg/ml; č. 51. a č.52. a č.53.a č.54. Fentanylum emp tdm 25ug/hod., a 75ug/hod., a 50ug/hod. a 100ug/hod., č.55. a č. 56. Fentanylum tbl slg 100ug, a 200ug;. č.57. a č.58. a č.59. Buprenorfinum emp tdm 35ug/hod., a 52,5ug/hod., a 70ug/hod.;. č. 60.Oxykodóniumchlorid 10mg / naloxóniumchlorid 5mg tbl plg; č. 61.Oxykodóniumchlorid 20mg / naloxóniumchlorid 10mg tbl plg; č.62.Oxykodóniumchlorid 40mg / naloxóniumchlorid 20mg tbl plg; č.63. a č.64. Tapentadolum tbl plg 50mg, a tbl flm 50mg; č. 65. a č. 66. a č.67. Hydromorphoni hydrochloridum cps pld 2mg, a cps pld 4mg, a cps pld 16mg; č. 68.Acidum acetylosalicylicum tbl 500mg; č.69.Metamizolum natricum 500mg/ml, gto por 20 ml; č.70.Metamizolum natricum 500mg/ml, sol inj/ sol ijf 5 ml; č.71.Metamizolum natricum tbl flm/ tbl 500mg; č.72. a č.73 a č.74. Paracetamolum 10mg/ml, sol inf 100m, a 50ml, a tbl flm 500mg; č.75.Paracetamolum sup 100mg; č.76.Paracetamolum 24mg/ml sus por 100ml; č.77.Paracetamolum sup 500mg; č.78.Metoxyflurán 99,9% vap inl 3ml; č.79.Nalbuphinium chloridum 10mg/ml, sol inj 2ml; č.80.Oxacillinum 1g - plv inj; č.81.Piperacillinum natricum 4g/Tazobactamum natricum 0,5 g - plv ifo; č.82.Cefiximum 400 mg - tbl flm/ tbl dsp; č. 83. Gentamycinum 80 ml/80 mg - sol inf; č.84.Gentamycinum 80 ml/240 mg - sol inf; č.85.Amikacinum 100 ml/1 g - sol inf
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
736 829,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o VO:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp.
podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a
platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti: Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa:
1. § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenie banky o schopnostiach plniť finančné záväzky.
2.Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako originály alebo ich úradne
overené kópie.
3.V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok
účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov)naskenovať a vložiť ich do systému Josephine ako súčasť ponuky.
4.Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5.V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Iné osoby musia poskytovať kapacity priamo uchádzačovi, resp. záujemcovi a teda sa nemôžu spoliehať na kapacity iných subjektov v rade za sebou, t. zn. že nie je možné aby došlo k poskytnutiu kapacít cez reťaz iných(tretích) osôb.
6. Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
9.Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO JED. Doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti nahradené JED predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Manuál k vypĺňaniu JED je možné nájsť na:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa
objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, c)poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED európskym dokumentom
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. vyjadrenia od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač a) nebol v nepovolenom debete, b) plní si voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, c) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, d) jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.

2.Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých
bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.

3.Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 13:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt Riaditeľstvo, 3. posch., referát
verejného obstarávania č d. 322, nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumentyv systém Josephine
https://josephine.proebiz.com/promoter/tender/8450general.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v
elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine, kontaktná osoba:Zlatica Šeďová, +421 484413240,
zsedova@nspbb.sk

3. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky ponuky.
Výška zábezpeky predmetu zákazky je určená samostatne z predpokladanej hodnoty jednotlivých častí uvedených v Prílohe č. 1 k SP - opis PZ - nasledovne:
č. 1. vo výške 2000,00 EUR - slovom dvetisíc
č. 4. vo výške 200,00 EUR - slovom dvesto,
č. 14. vo výške 600,00EUR - slovom šesťsto,
č. 21. vo výške 300,00 Eur - slovom tristo
č. 23. vo výške 600,00 Eur - slovom šesťsto,
č. 24. vo výške 300,00 Eur - slovom tristo
č. 31. vo výške 400,00 Eur - slovom štyristo
č. 38. vo výške 300,00 Eur - slovom tristo
č. 46. vo výške 400,00 Eur - slovom štyristo
č. 70 vo výške 400,00 Eur - slovom štyristo
č. 81. vo výške 800,00 - slovom osemsto

Ostatné informácie o zábezpeke sú uvedené v SP.
5. Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
6. Neobmedzený a plný priamy prístup k súťažným podkladom je na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, a nie je obstarávanie inovácií. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 85 časti, čím deklaruje použitie sociálneho hľadiska v zmysle ZoVO, ktorý predstavuje pre verejného obstarávateľa taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti. Rozdelenie predmetu zákazky umožňuje podporu konkurenčného prostredia, čím sa do verejnej súťaže môže zapojiť väčší počet uchádzačov.

8. Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa
prechádzajúceho bodu týchto súťažných podkladov aj o tejto osobe. V prípade, ak uchádzač predbežne nahrádza
doklady JED-om, verejný obstarávateľ umožňuje v časti IV. JEDu vyplniť oddiel tzv. globálny údaj pre všetky podmienky časti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.JEDu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.09.2020