Revitalizácia PDT v Bernolákove

  Zadávateľ:
Obec Bernolákovo
  Predpokladaná hodnota:
657.694,24 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.09.2020
  Dátum zverejnenia:
24.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bernolákovo
IČO: 00304662
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Gabriela Šedová
Telefón: +421 908767595
Fax: +421 245993763
Email: gabriela.sedova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4116
Hlavná adresa(URL): http://www.bernolakovo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia PDT v Bernolákove
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu dvoch aktivít projektu Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP:
1. Revitalizácia prestupného dopravného terminálu
2. Vytvorenie parkoviska P+B, B+R a K+R
Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii, ktorá
tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
657 694,24 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233140-2
45233260-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Bernolákovo, parcely číslo: 2758/1, 1658/26, 2760/1
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na prestupnom dopravnom termináli v Bernolákove a dotvorenie centrálneho
vstupného priestoru z vlakovej stanice do obce Bernolákovo.

Cieľom je vytvoriť reprezentatívny, funkčný, príjemný dopravný a rozptylový priestor pre návštevníkov a obyvateľov.
Celková revitalizácia tohto verejného priestoru prebehne v jednotnej materialite a využíva danosti územia.
Realizáciou stavebných prác:
- budú vytvorené parkovacie plochy pre individuálnu automobilovú dopravu s celkovo 96 parkovacími miestami (P + R),
- zrealizujú sa 2 zastrešené odstavné plochy pre bicykle (B + R) jedna v blízkosti železničnej stanice a druhá v blízkosti cyklistického chodníka v celkovom počte 48 stojísk,
- bude vytvorená plocha pre zastavovanie automobilov, ktoré privážajú cestujúcich a pokračujú ďalej (K+R), a to priamo
pred budovou železničnej stanice,
- presunie sa zástavka prímestskej autobusovej dopravy do predstaničného priestoru,
- zrealizuje sa otočisko autobusov,
- upravia sa spevnené plochy (cesty a chodníky) a doplnia sa o bezbariérové prvky,
- existujúci cyklochodník sa prepojí so železničnou stanicou prostredníctvom združeného chodníka pre peších a cyklistov,
- zrealizujú sa 2 priechody pre chodcov, z toho 1 bude poskytovať vysokú bezpečnosť vďaka LED osvetleniu na ceste a
senzorom, ktoré vodičov blikaním upozornia na chodca na priechode,
- osadí sa drobný mobiliár,
- inštaluje sa kamerový systém,
- rekultivuje a doplní sa zeleň.

Stavebné práce sú v rámci projektu rozčlenené na 2 aktivity, pre ktoré sú vystavené samostatné výkaz-výmery:
1. Revitalizácia prestupného dopravného terminálu
2. Vytvorenie parkoviska P+B, B+R a K+R
Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
- SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, hrubé terénne úpravy
- SO 02 Odvodnenie spevnených plôch na novovybudovanom parkovisku
- SO 03 Verejné osvetlenie, slaboprúdové rozvody pre informačnú tabuľu informačná tabuľa pre cestujúcich
- SO 04 Kamerový systém pre zabezpečenie ochrany majetku občanov na riešenom území
- SO 05 Oporný múr, úprava exist. oplotenia, prestrešenie zastávok, mobiliár, bicyklové stojany, studňa
- SO 06 Novovytvorené zelené plochy, výsadba kríkov, zatrávnenie
- SO 07 Potrebné novovytvorené prechody a prepojenie na cyklochodník
- SO 08 Príprava územia, búracie práce, úprava pôvodne vysokej zelene a kríkov v dotknutých plochách
- SO 09 Ochrana káblov ŽSR
PS01 Ochrana káblov sekcie OZT Leopoldov
PS02 Ochrana káblov sekcie EE Trnava
Východiskovými podkladmi pre zhotovenie stavby sú:
- súťažné podklady pre výber zhotoviteľa,
- výkaz-výmer,
- stavebná projektová dokumentácia
- a právoplatné stavebné povolenia:
č. ÚKaSP-258-2019-MS-BER;
č. SÚ-5852-SPkom/2019 LL;
č. OU-SC-OSZP/2018/001583/I-18/Ke(2017/014792).

Podrobný opis predmetu obstarávania je v realizačnej projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou týchto súťažných
podkladov (Príloha č. 8). vrátane vyššie uvedených stavebných povolení.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
657 694,24 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód v ITMS 2014+ 302011Y301
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt v rámci IROP s názvom Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie
preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 ZVO, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo §152 ods. 3 ZVO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. V súvislosti s novelizáciou ustanovenia § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. odporúčame uchádzačom pri aktualizácii dokladov v zozname hospodárskych subjektov postupovať podľa všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019:
https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=571.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ZVO.

V súlade s § 152 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa §
32 ods. 2 písm. b) a c) aj v prípade, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
Doklady pre splnenie osobného postavenia uchádzača musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Kompletné podmienky účasti sú uvedené v časti A 2 bod 34. súťažných podkladov.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 a) až e) ZoVO ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). V zmysle Metodického usmernenia ÚVO č.7-2019 zo dňa 22.05.2019 verejný obstarávateľ uvádza, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov právnických osôb, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača zaslať elektronicky prostredníctvom IS EVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie nasledujúcich podmienok účasti týkajúcich sa jeho technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZVO.
V súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (Príloha č. 6 Zoznam uskutočnených stavebných prác); zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnoteniami uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, tak dokladom o plnení je referencia,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciu alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Skupina dodávateľov preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Kompletné podmienky účasti sú uvedené v časti A 2 bod 34. súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Minimálna požiadavka na zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov a nadväzujúce referencie je, aby v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (stanovených k dňu vyhlásenia verejného obstarávania) a nadväzujúce referencie boli uvedené zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré budú spĺňať nasledujúce podmienky:
súhrnná hodnota zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru bude najmenej 600 000 EUR bez DPH,
min. 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru v zozname musí mať hodnotu 450 000 Eur
hodnotou zákazky sa rozumie suma stavebných prác bez DPH, ktorú objednávateľovi uchádzač skutočne
fakturoval,
rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác (výstavba
alebo rekonštrukcia), konkrétne výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskych stavieb.

Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
a)Minimálne 1 osoba uchádzača, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho - uchádzač predloží doklad o jej odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo ekvivalent dokladu vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.
b)Preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť zamestnanca v pozícii stavbyvedúceho v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác na inžinierskych stavbách minimálna požiadavka na praktickú skúsenosť je výkon činnosti stavbyvedúceho na realizácii aspoň 2 stavieb rovnakého alebo podobného charakteru v hodnote každá min. 200 000 EUR bez DPH.

Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže zoznamom profesijných skúseností stavbyvedúceho, z ktorého musí byť zrejmé:
meno a priezvisko osoby zodpovednej za realizáciu stavebných prác - stavbyvedúceho,
názov a sídlo odberateľa a kontakt na odberateľa stavebnej akcie(referenčnej stavby),
názov stavebnej akcie rovnakého alebo podobného charakteru,
hodnota stavebnej akcie rovnakého alebo podobného charakteru,
názov a popis pozície na stavebnej akcii rovnakého alebo podobného charakteru,
obdobie účasti na realizácii stavebnej akcie rovnakého alebo podobného charakteru v štruktúre od (mesiac a
rok) - do (mesiac a rok),
meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa,
dátum a podpis stavbyvedúceho.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 14.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 10:30
Miesto: V sídle verejné obstarávateľa na adrese: Hlavná 111, Bernolákovo.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 24.5.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú dostupné na v profile verejného obstarávateľa a na webovej stránke verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytne súťažné podklady v listinnej podobe.

Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
informačného systému IS EVO. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných
podkladoch. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na linke
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html .

Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Verejným obstarávateľom vygenerovaná elektronická verzia formulára JED-u s názvom súboru je súčasťou nahratých súťažných podkladov.

Skupina dodávateľov predloží JED alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

Verejný obstarávateľ bude požadovať, aby úspešný uchádzač predložil originály dokladov (resp. ich úradne overené
kópie) predložené v ponuke v rámci súčinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu uchádzači
kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky aj v prípade, že bude vystavené negatívne hodnotenie zo strany riadiaceho orgánu (RO) Integrovaného operačného programu (IROP), z ktorého je poskytnutý nenávratný finančný príspevok, alebo ak zo strany RO a kontrolných orgánov IROP nebude odporučené pokračovať vo verej. obstarávaní.

Na zabezpečenie ponuky je vyžadované zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 18.

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

V zákazke neboli poskytnuté prípravné trhové konzultácie.

c) Verejný obstarávateľ v súlade s odporúčanou metodikou UVO pre Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (ďalej SZVO) uplatňuje vo verejnom obstarávaní sociálny aspekt č. SADO0002 z číselníka aspektov.
Linka: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie-szvo/katalog-aspektov-szvo-637.html
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.09.2020