Laboratórne prístroje a zariadenia

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
242.930,47 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.09.2020
  Dátum zverejnenia:
23.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Filip Adamove
Telefón: +421 960317664
Email: filip.adamove@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mod.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Laboratórne prístroje a zariadenia
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/3-126/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovných laboratórnych prístrojov a zariadení:
Balistický analyzátor
Refraktometer
Plnoautomatický viskozimeter
Kúpeľ na koróziu
Ručný analyzátor mazív
Titrátor
Čítač častíc
Digitálny hustomer prenosný
Digitálny hustomer laboratórny
Termovízna kamera
Digitálna byreta
Termostat k refraktometru
Magnetické miešadlo s ohrievaním
Digitálny barometer
Profesionálny stolný multimerač
Digitálne stopky
Ohrevná doska
Výveva
Ubbelohdeho viskozimeter
Digitálny refraktometer
Výveva membránová
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
242 930,47 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 21
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Balistický analyzátor
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38434100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 5728 Centrum testovania munície, Duklianska 1, 972 71 Nováky
II.2.4) Opis obstarávania:
Balistický analyzátor je zariadenie na meranie a vyhodnocovanie balistických veličín streliva. Je kompatibilný s mobilnou streleckou stolicou STZA 12 vybavené štyrmi meracími kanálmi pre meranie priebehu tlaku v hlavni pomocou tlakomerného piezoelektrického snímača. Ďalej disponuje dvoma univerzálnymi vstupmi slúžiacimi na pripojenie snímačov na meranie času výstrelu. Na pripojenie svetelných hradiel slúži celkom osem vstupov. K ovládaniu a konfigurácii tohoto zariadenia slúži užívateľský software BA-CONTROL, ktorý pracuje pod operačným systémom MS Windows. Z nameraných hodnôt je následne zostavený protokol o meraní, ktorý je možné ďalej exportovať prostredníctvom ASCI kódu do ďalšieho ľubovoľného softwéru MS Windows.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
31 630,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Refraktometer
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38636000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
a) Vojenský útvar 1056 - Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
b) Vojenský útvar 5728 Centrum metrológie a skúšobníctva, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Digitálny refraktometer s Peltierovým termostatom na meranie indexu lomu (nD) a koncentrácie sacharózy (% Brix) kvapalných alebo pevných vzoriek.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 398,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Plnoautomatický viskozimeter
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38425200-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 5728 Centrum metrológie a skúšobníctva, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Plnoautomatický viskozimeter dvojmiestny je navrhnutý pre meranie viskozity roztokov pri splnení požiadaviek predpisu ASTM D 445. Celá činnosť zariadenia je riadená mikroprocesorom. Prístroj má dve nezávislé meracie miesta, programovateľnú teplotu kúpeľa /+20 až +150 °C/, klávesnicu, displej, infračervený alebo termistorový snímač prietoku kvapaliny a automatické čistenie kapilár. Displej zobrazuje podmienky a výsledky merania. Teplota kúpeľa je udržovaná s presnosťou 0,01°C. Zariadenie môže pracovať samostatne alebo zapojené v sieti / pomocou softvéru.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
53 031,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Kúpeľ na koróziu
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42943000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 5728 Centrum metrológie a skúšobníctva, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Kúpeľ na koróziu na stanovenie korozívnosti palív na medenom pliešku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 990,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Ručný analyzátor mazív
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38425400-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 5728 Centrum metrológie a skúšobníctva, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Ručný monitorovací analyzátor mazív je malý prenosný spektrometer na minerálne a syntetické mazivá, vrátane mazív pre prevodovky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
30 193,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Titrátor
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38434000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 5728 Centrum metrológie a skúšobníctva, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Titrátor zabezpečuje plnú flexibilitu pre potenciometrickú titráciu a aplikáciu metódou Karla Fischera. Rozšíriteľný s celkovým počtom 1 až 4 byrety na splnenie vyšších nárokov. Podporuje automatizáciu InMotion na vysokovýkonné testovanie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 414,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Čítač častíc
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38425400-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 5728 Centrum metrológie a skúšobníctva, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Čítač častíc umožňuje stanoviť počet častíc a kódy čistoty, obsiahlu klasifikáciu oterových častíc a sledovať feročastice pri minerálnych a syntetických mazivách vrátane mazív pre prevodovky, motory.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
52 116,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Digitálny hustomer prenosný
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38425200-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
a) Vojenský útvar 4977 - ČSA 1, 962 31 Sliač
b) Vojenský útvar 1201 - 900 52 Kuchyňa
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenosný digitálny hustomer na meranie hustoty, špecifickej hustoty a koncentrácie založený na princípe oscilačnej U-trubice. Ručný prístroj s teplotnou kompenzáciou prispôsobený na ovládanie jednou rukou. Ovládanie pomocou veľkých tlačidiel s dostatočnou citlivosťou potrebnou aj pre prácu s rukavicami. Pre použitie v náročných podmienkach aj v exteriéri. Pre použitie na testovanie elektrolytu v batériách a meranie ropných produktov (konštrukcia vhodná pre meranie horľavých chemikálií). Konštrukcia s robustnou pumpou pre ľahké nasávanie vzorky a čistenie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 888,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Digitálny hustomer laboratórny
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38425200-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 4977 - ČSA 1, 962 31 Sliač
II.2.4) Opis obstarávania:
Laboratórny digitálny hustomer pre meranie hustoty a teploty s vysokou spoľahlivosťou, presnosťou a robustnou konštrukciou založený na princípe oscilačnej U-trubice pre použitie v oblasti ropných produktov (oleje). Zariadenie musí byť vybavené vstavanými tabuľkami pre základné látky s možnosťou doplnenia vlastných tabuliek. Požadovaná automatická detekcia bubliniek vo vzorke. Požadovaná konštrukcia s dotykovou obrazovkou s chemicky tvrdeným skleným povrchom pre citlivosť a odolnosť.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 187,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Termovízna kamera
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34971000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994 - Slovenskej Armády 52, 914 41 Nemšová
II.2.4) Opis obstarávania:
Termovízna kamera (bežne dostupný tovar) je termovízne špeciálne zariadenie, pre analýzu možného prehrievania rozvodov, obvodov a inštalácií elektrických stojov, prístrojov a zariadení MSX - Multiple Imaging Modes prekrývanie viditeľného a infra obrazu pre zlepšenie detailov obrazu. Všetky termokamery rady Ex umožňujú zobrazenie termo obrazu, vizuálneho obrazu a zmiešaného obrazu (MSX) a uloženie týchto snímkov pre ďaľšiu analýzu v PC pomocou dodávaného softwéru Flir Tools. Termokamery E6 a E8 naviac umožňujú zobrazenie obrazu v obraze kedy je infra obraz umiestnený do viditeľného obrazu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
907,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 11
II.2.1) Názov
Digitálna byreta
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38437000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 - Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Digitálna byreta stanovuje štandardy manuálnej titrácie. Je extrémne robustné zariadenie vďaka displeju a ovládaciemu mechanizmu, ktoré zaručuje bez únavové ovládanie. Ide o digitálny používateľsky príjemný displej s jasným označením a jednoduchou kontrolou pomocou gombíka pre ľahkú a ergonomickú obsluhu. Kvapalina sa nepretržite dávkuje s každým otočením kolieska. Nie je teda potrebné nasávanie ďalšej kvapaliny a titrácia je jednoduchšia a bezpečnejšia. Otáčanie ovládacieho kolieska je priamoúmerné dávkovanému objemu. Látka sa dávkuje jednoduchým otočením kolies s rýchlosťou dávkovania 2500 l na jedno otočenie pri modeli M, ktoré má titráciu citlivejšiu. Sníma sa teda počet otáčok ovládacieho kolieska a na displeji sa priamo zobrazuje ako objem kvapaliny od 0.01 do 999.1 ml, pričom jediným obmedzujúcim faktorom je rozmer zásobovacej fľaše. Výpustná trubica je horizontálne nastaviteľná v rozmedzí 142 až 220 mm a na výstupe z odmerného mechanizmu je umiestnený odvzdušňovací ventil.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
804,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 12
II.2.1) Názov
Termostat k refraktometru
Časť č.: 12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38931000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 - Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Termostat k refraktometru je prístroj určený predovšetkým pre chladenie stolných refraktometrov. Všeobecne je použiteľný pre externé temperovanie v maloobjemových systémoch, kde nedochádza k prudkým teplotným zmenám a kde je nutné dochladenie pod teplotu okolia až na hranicu +8 °C. Termostat je robustný, jednoducho sa ovláda a pretože pracuje na princípe Peltierovho článku, je kompaktný, tichý pri prevádzke a ušetrí miesto v laboratóriu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 083,89 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 13
II.2.1) Názov
Magnetické miešadlo s ohrievaním
Časť č.: 13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38436400-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 - Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Magnetické miešadlo s ohrievaním (bežne dostupný tovar) na miešanie chemikálií pri príprave roztokov na stanovenie kyslosti a čísla kyslosti. Prístroj je s kovovou štruktúrou s epoxidovým náterom a s platňou z eloxovaného hliníka.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
189,46 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 14
II.2.1) Názov
Digitálny barometer
Časť č.: 14
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38931000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 - Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Digitálny laboratórny barometer (bežne dostupný tovar) na meranie teploty, vlhkosti a barometrického tlaku. Musí umožňovať flexibilné vnútorné ukladanie real-time dát pomocou pamäťovej karty SD (1 16 GB). Uložené dáta čítať priamo z karty v PC pomocou programu. Zariadenie robustného dizajnu a jednoduchej obsluhy umožňujúce voliť jednotky tlaku: hPa, mmHg a inHg. Zahrňuje ukazovateľ vybitej batérie, veľký LCD-displej a nastaviteľný merací takt.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
210,27 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 15
II.2.1) Názov
Profesionálny stolný multimerač
Časť č.: 15
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38636000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 - Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Profesionálny stolný multimerač na meranie pH, vodivosti a rozpusteného kyslíka. Zostava s EC/T a pH sondou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
741,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 16
II.2.1) Názov
Digitálne stopky
Časť č.: 16
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18523000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 - Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Digitálne stopky s hodinami, budíkom a minútkami HiTrax GO. Určené pre jednotlivca.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
49,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 17
II.2.1) Názov
Ohrevná doska
Časť č.: 17
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38931000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 - Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Ohrevná doska na ohrev laboratórnych vzoriek. Dosahuje až o 30 % rýchlejší čas ohrevu pri nižšom príkone vykurovacieho telesa, ako bežné dosky. Je vybavená teplotnou poistkou, vypínajúcou pri teplote 580 °C a varovnou kontrolkou ohriatej platne po vypnutí prístroja. Platnička je keramická a chemicky odolná, vďaka svojej veľkosti je výhrevná doska vhodná aj pre väčšie objemy vzoriek. Výkon ohrevu sa nastavuje otočným gombíkom so stupnicou, skutočná teplota sa nekontroluje.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 18
II.2.1) Názov
Výveva
Časť č.: 18
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42123700-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 - Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Výveva je súčasť prístroja na meranie penivosti leteckých a motorových olejov. Vyniká malými rozmermi, tichým chodom, minimálnymi nárokmi na údržbu a dobrou chemickou odolnosťou. Vývevy označené KN majú hlavu zo špeciálneho plastu a membránu z neoprénu, vývevy označené KT majú membránu z PTFE. Vývevy označené AN majú hlavu z hliníka a membránu z neoprénu. Sú prenosné, opatrené krytom, káblom do zásuvky 230V / 50Hz a spínačom zapnuté / vypnuté. V tabuľkách pod pojmom medzný tlak sa rozumie absolútna hodnota dosiahnutého tlaku, ako pretlak potom nárast tlaku voči okolitému tlaku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
508,59 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 19
II.2.1) Názov
Ubbelohdeho viskozimeter
Časť č.: 19
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38425200-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 4977 - ČSA 1, 962 31 Sliač
II.2.4) Opis obstarávania:
Ubbelohdeho viskozimeter je sklenený kapilárny viskozimeter na meranie kinematickej viskozity u transparentných menej viskóznych kvapalín newtonovského typu. Viskozimeter musí byť kompatibilný s prístrojom na automatické meranie prietokového času ViscoClock a musí spĺňať požiadavky STN EN ISO 3104 + AC pre stanovenie kinematickej viskozity a výpočet dynamickej viskozity a ASTM D 445.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 125,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 20
II.2.1) Názov
Digitálny refraktometer
Časť č.: 20
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38636000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 4977 - ČSA 1, 962 31 Sliač
II.2.4) Opis obstarávania:
Digitálny refraktometer (bežne dostupný tovar) na priemyselné kvapaliny pre rýchle a presné stanovenie stavu elektrolytu autobatérie (BF), bodu tuhnutia kvapaliny pre ostrekovače na báze isopropanolu (CW), bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny zmes etylenglykol (EG), zmes propylenglykol (PG). S možnosťou merania teploty a automatickou teplotnou kompenzáciou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 580,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 21
II.2.1) Názov
Výveva membránová
Časť č.: 21
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42123700-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 4977 - ČSA 1, 962 31 Sliač
II.2.4) Opis obstarávania:
Výveva membránová (bežne dostupný tovar ) pre agresívne látky. Výveva s teflonovou membránou určená pre vákuovú filtráciu. Konštrukcia odolná korózii, časti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom musia byť vyrobené z teflonu s dlhou životnosťou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 881,48 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
1
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní".

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní , preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:

- podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v každej časti predmetu zákazky podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť, ak by sa elektronickej aukcie v príslušnej časti predmetu zákazky mal zúčastniť iba jeden uchádzač.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.10.2020 09:30
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t. j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie ( ďalej len IS EVO ), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.

Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427928. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní).

2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED"), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a)neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ nepožaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní v časti.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

5. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.09.2020