Služby technickej podpory IS-2

  Zadávateľ:
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
821.667,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.09.2020
  Dátum zverejnenia:
23.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31947000
Hlavná 110, 04265 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Dagmar Takáčová
Telefón: +421 557207624
Email: dagmar.takacova@ustavnysud.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2932
Hlavná adresa(URL): https://www.ustavnysud.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Súdnictvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby technickej podpory IS-2
Referenčné číslo: KÚS-Spr 429/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie vykonávania servisných úkonov smerujúcich k bezproblémovému užívaniu informačného systému a predmetných služieb verejného obstarávateľa a jeho ďalších nevyhnutných úprav v rozsahu vyplývajúcom z legislatívnych a metodických zmien, resp. odôvodnených požiadaviek jeho používateľov. Servisné služby sa delia na a) služby technickej podpory prevádzky informačného systému (paušálne služby), b) služby úprav a legislatívnych update-ov (ostatné služby). Podrobný opis predmetu zákazky je v časti D. Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
821 667,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72250000-2
72267000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie vykonávania servisných úkonov smerujúcich k bezproblémovému užívaniu informačného systému a predmetných služieb verejného obstarávateľa a jeho ďalších nevyhnutných úprav v rozsahu vyplývajúcom z legislatívnych a metodických zmien, resp. odôvodnených požiadaviek jeho používateľov. Servisné služby sa delia na a) služby technickej podpory prevádzky informačného systému (paušálne služby), b) služby úprav a legislatívnych update-ov (ostatné služby).
a) Služby technickej podpory prevádzky informačného systému zahŕňajú zabezpečovanie bežnej technickej a servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky informačného systému verejného obstarávateľa v súlade s aktuálnymi platnými požiadavkami, vrátane riešenia prevádzkových problémov a profylaktickej údržby informačného systému. Tieto služby má uchádzač vykonávať najmä prostredníctvom vzdialeného prístupu.
b) Služby úprav a legislatívnych update-ov zahŕňajú aktivity úspešného uchádzača súvisiace s predmetom plnenia nad rámec služieb technickej podpory prevádzky, ide najmä o poskytnutie služieb implementácie Centrálneho úradného doručovania, poskytnutie služieb spočívajúcich v pravidelnej implementácii legislatívnych zmien týkajúcich sa predmetu zmluvy a tiež o riešenie požiadaviek verejného obstarávateľa na úpravy a zmeny softvéru nevyhnutných k zabezpečeniu plynulej a bezpečnej prevádzky IS nad rámec paušálnych služieb. Uvedené služby budú obstarávané na základe dielčich objednávok. Maximálny rozsah človekohodín predmetných služieb je 2160 počas zmluvného vzťahu.
Podrobný opis predmetu zákazky je v časti D. súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
821 667,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
26
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Z opisu predmetu zákazky vyplýva, že je nevyhnutné zachovať aplikačné zázemie pre hlavné procesy prebiehajúce u verejného obstarávateľa v správe integrovaného informačného systému, ktorý súčasne centralizuje a zosúlaďuje dáta využívané v rámci celej inštitúcie, a to z dôvodu zachovania komplexnosti, kvality, hospodárnosti a efektívnosti. Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti má za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.

Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka vo výške 30 000,00 Eur. Formy zábezpeky: poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti III. súťažných podkladov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.
1.2Splnenie týchto podmienok preukáže uchádzač dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO, resp. zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o VO.
1.3V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o VO, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o VO, uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o VO, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
1.4Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Bližšie informácie vrátane formulára sa nachádzajú na
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/formulare-a-ziadosti-62b.html.
1.5Uvedená možnosť získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
1.6Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) zákona o VO zákona o VO z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo SR.
1.7Uchádzač v ponuke predloží k preukázaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa § 32 ods. 1 písm. f), g) a h) zákona o VO vyplnenú prílohu č. 4 vyhlásenie.
1.8Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
1.9Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazuje podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia každý člena skupiny samostatne.
1.10 Bližšie údaje sa nachádzajú v časti B/ súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení komisia zverejní informácie v zmysle zákona o VO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup nadlimitnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o VO, z čoho vyplýva, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční iba u uchádzača, ktorý sa pri vyhodnotení ponúk z hľadiska stanovených kritérií umiestni na prvom mieste. V zmysle uvedeného nebude zostavené poradie úspešnosti uchádzačov.
Komunikácia v predmetnom verejnom obstarávaní sa uskutoční výlučne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSPHINE. Bližšie pravidlá a podmienky sú súčasťou súťažných podkladov.
Úspešný uchádzač je povinný po výzve verejného obstarávateľa poskytnúť verejnému obstarávateľovi súčinnosť k uzavretiu zmluvy tak, aby táto mohla byť uzavretá v predĺženej lehote, a to do 15. pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o VO.
Predmetné obstarávanie sa netýka zeleného obstarávania, obstarávania inovácií, ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.
Ďalšie bližšie informácie o predmetnom verejnom obstarávaní sú súčasťou súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.09.2020