Komunitné centrum Maratón

  Zadávateľ:
Obec Seňa
  Predpokladaná hodnota:
222.191,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.09.2020
  Dátum zverejnenia:
23.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Seňa
IČO: 00324698
Seňa 200 , 04458 Seňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 07 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komunitné centrum Maratón
Referenčné číslo: 2019/11/Seňa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212100-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôvodného objektu za účelom realizácie Komunitného centra Maratón. Navrhovaný objekt komunitného centra je situovaný do jestvujúceho objektu TJ Sena vo východnej časti obce na parcele číslo 1706/1, 1706/2 v katastrálnom území Sena. Objekt je toho času jestvujúci nevyužívaný na trvalé využitie. Objekt je v uspokojivom stave, je vykurovaný pomocou plynového kotla a je udržiavaný obcou Sena a jej pracovníkmi.
OBJEKTOVÁ SKLADBA: SO-01 Objekt komunitného centra.
Obec Sena z dôvodu požiadaviek jednotlivých komunít v obci, sa rozhodlo vytvoriť kapacitne dostatočné priestory pre vytvorenie ďalších sociálnych služieb komunitného centra.
Komunitné centrum bude nápomocné pri sociálnom začlenení marginalizovaných rómskych komunít obyvateľov obce, prostredníctvom komunitnej práce, rehabilitáciu a komunitný rozvoj. Bude ponúkať poradenské, vzdelávacie, motivačné a voľnočasové aktivity.
Architektonická tvorba v projekte komunitného centra vychádza z exteriéru lokality a jestvujúceho stavu a okolia objektu, požiadaviek stavebníkov a architektonicko - kompozičných nárokov pre navrhovanie komunitných centier.
Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
222 191,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45311000-0
45440000-3
45430000-0
45420000-7
45315000-8
45223200-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Seňa, číslo parcely 1706/1, 1706/2, katastrálne územie Seňa
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôvodného objektu za účelom realizácie Komunitného centra Maratón. Navrhovaný objekt komunitného centra je situovaný do jestvujúceho objektu TJ Sena vo východnej časti obce na parcele číslo 1706/1, 1706/2 v katastrálnom území Sena. Objekt je toho času jestvujúci nevyužívaný na trvalé využitie. Objekt je v uspokojivom stave, je vykurovaný pomocou plynového kotla a je udržiavaný obcou Sena a jej pracovníkmi.
Parcely p. č. 1706/2 a 1706/1 sú klasifikované ako:
1706/2 - budova telovýchovnej jednoty
1706/1 - Ostatná plocha - Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha,
autokemp, táborisko a iné.
OBJEKTOVÁ SKLADBA:
SO-01 Objekt komunitného centra
Objekt komunitného centra rešpektuje jestvujúci objekt, ktorý je upravený podľa potrieb komunitného centra. Jedná sa o stavbu jednopodlažnú s podkrovím, nepodpivničenú. Hlavná časť je obdĺžnikového tvaru. Objekt je dispozičné rozdelený na priestory komunitného centra a priestory sociálno hygienické.
Obec Sena z dôvodu požiadaviek jednotlivých komunít v obci, sa rozhodlo vytvoriť kapacitne dostatočné priestory pre vytvorenie ďalších sociálnych služieb komunitného centra.
Komunitné centrum bude nápomocné pri sociálnom začlenení marginalizovaných rómskych komunít obyvateľov obce, prostredníctvom komunitnej práce, rehabilitáciu a komunitný rozvoj. Bude ponúkať poradenské, vzdelávacie, motivačné a voľnočasové aktivity.
Architektonická tvorba v projekte komunitného centra vychádza z exteriéru lokality a jestvujúceho stavu a okolia objektu, požiadaviek stavebníkov a architektonicko - kompozičných nárokov pre navrhovanie komunitných centier.
Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
222 191,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Ľudské zdroje,Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Podľa § 32 ods. 3 ZVO, VOb je oprávnený použiť údaje z IS verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. (zákon proti byrokracii). Verejný obstarávateľ je orgán verejnej moci.

2. Lehota podľa odsekov § 56 ods. 8, 10 až 14 ZVO na poskytnutie súčinnosti za účelom uzatvorenia zmluvy je 20 dní.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
1.1. výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace - ak uchádzač nepredloží uvedený doklad, je povinný na účely preukázania podmienky poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 z.č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 9 kSP),
1.2.potvrdením zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace - podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získa z informačného systému zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti,
1.3.doloženým potvrdením Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
1.4.potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace - podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získa z informačného systému finančnej správy,
1.5.potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
1.6.dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ získa z registra právnických osôb,
1.7.doloženým čestným vyhlásením (ČV) preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
1.8.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ (VOb),
1.9.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje VOb.
1.10. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť ČV podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.11. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút ČV, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.12. Hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. VOb uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. VOb musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. VOb pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil požadované doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa §152 ods. 3 ZVO.
1.13. Ak dôjde k zmene údajov vedených v ZHS, hospodársky subjekt je podľa § 156 ZVO povinný oznámiť túto zmenu ÚVO do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu. Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v ZHS doložiť doklad podľa prvej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
1.14. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS predloží v ponuke požadované doklady s právnymi účinkami (originály alebo zaručená konverzia) podľa § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 ZVO (body 1.1. až 1.4,1.6, 1.9,1.10).
1.15. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom (viď vzor Príloha č. 5 k SP) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č. 7 k SP).
1.16. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikov alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.
2.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.AD 1) uchádzač predloží údaje o technikovi, ktorý bude zabezpečovať činnosti v zmysle § 3 ods.1 a § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., v rozsahu meno a priezvisko a doloží úradne osvedčené oprávnenie na výkon činnosti podľa § 6 ods. 1 uvedeného nariadenia (uchádzač má možnosť predloženia ekvivalentného dokladu alebo rovnocenného dokladu vydaného podľa predpisov v krajine sídla uchádzača).
2.AD 2) uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predloženie: 2.1 profesijného životopisu, 2.2 platného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 2.3 zoznamu zmlúv/opisov odbornej praxe týchto osôb. Predložený profesijný životopis takejto osoby musí minimálne obsahovať: meno a priezvisko, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, doložené platným dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, zoznam/opis odbornej praxe (napr. pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/opis odborných skúseností, miesto, rok plnenia/zamestnania, objednávateľ/zamestnávateľ podľa typu zmluvného vzťahu, napr. obchodný vzťah alebo pracovnoprávny vzťah a pod.), podpis tejto osoby a jej vyhlásenie o pripravenosti plniť predmet zákazky v preukazovanej pozícii. Uvedeným spôsobom sa preukáže splnenie požiadaviek minimálne u osoby: Stavbyvedúci v oblasti pozemných stavieb s odbornou spôsobilosťou podľa z.č. 138/1992 Zb. v platnom znení (alebo podľa ekvivalentnej právnej normy platnej v krajine sídla uchádzača alebo v krajine pôvodu osoby), za ktorého predloží úradne osvedčenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (alebo ekvivalentného dokladu alebo rovnocenného dokladu vydaného v krajine EÚ) a preukáže min. 1-ročnú odbornú prax stavbyvedúceho a aspoň jednu profesionálnu praktickú skúsenosť so stavbami rovnakými alebo obdobnými ako je predmet zákazky. Profesijný životopis, zoznam zmlúv/opisov odbornej praxe, vyhlásenie osoby o pripravenosti plniť predmet zákazky v preukazovanej pozícii musia byť podpísané danou osobou.
3.Doklady sa predkladajú s právnymi účinkami v originálnom vyhotovení v elektronickej podobe alebo so zaručenou konverziou.
4.Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v 34 ods. 3 ZVO.
5.Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) (viď vzor Príloha č. 5 k SP) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO (viď Príloha č. 7 k SP).
6.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku podľa § 46 ZVO vo výške 6 000,00 EUR . Podrobnejšie informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2020 12:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2020 13:00
Miesto: Kontaktné miesto verejného obstarávateľa: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava,zasadačka
Č, 105, 1.poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. je povinný umožniť
účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41ZVO
upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
2.Verejný obstarávateľ (VOb) vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
3.Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka; zmluva bude zverejnená po doručení správy z následnej ex post kontroly verejného obstarávania.
4.Zmluva bude podpísaná s úspeš.uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z.(zápis v
RPVS)
5.VOb si ako objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade neschválenia/krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa.
6.Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky
7.Vyžaduje sa záručná lehota 60 mesiacov a zádržné vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy.
8. VOb bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ spracoval podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. plán
užívania stavby po ukončení stavených prác.
9. VOb bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ zabezpečil činnosť koordinátora BOZP na stavenisku
počas realizácie predmetu zmluvy podľa § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.
10.Plán organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) bude prílohou k zmluve ako súčasť ponuky uchádzača.
11.Od úspešného uchádzača ako zhotoviteľa sa vyžaduje ku podpisu zmluvy predložiť doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti ako aj potvrdenie o zaplatení poistného, ktoré budú prílohou ku zmluve.
12.Súčasťou predmetu zmluvy sú špeciálne stavebné práce (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.) - úpravy vonkajších
povrchov obvodového plášťa budovy s kontaktným tepelnoizolačným systémom ETICS (External Thermal Isulation
Composite Systems) a zabudovanie otvorových konštrukcií do stavby. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu špeciálnych
stavebných prác v súlade s požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným rovnocenným
postupom.Osvedčená kópia príslušného dokladu predloží úspešný uchádzač a bude prílohou k zmluve.
13.VO bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie,
predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll . Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VOb a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
14.VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40ods. 6 písm. g) ZVO.
15.Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 až 11 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok ( § 42 ods. 12).
16. Úspešný uchádzač v právnom postavení zhotoviteľa sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí NFP.
17. VOb v zmluve vyžaduje splnenie povinnosti zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) počas celej doby realizácie stavebných prác minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady: a)patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
18.Ostatné informácie sú v SP.
19. VO zohľadňuje sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.09.2020