Vybavenie dielne a učební pre výuku

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
  Predpokladaná hodnota:
351.539,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.09.2020
  Dátum zverejnenia:
22.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35568330
Rákocziho 23, 07701 Kráľovský Chlmec
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Árti
Telefón: +421 948238623
Email: juraj.arti@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html
Hlavná adresa(URL): http://www.soskch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybavenie dielne a učební pre výuku
Referenčné číslo: 428114
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
FA04-5 - Na účely odbornej prípravy
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Vybavenie dielní diagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
351 539,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 4
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mechatronika
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
FA04-5 - Na účely odbornej prípravy
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
II.2.4) Opis obstarávania:
Zaobstaranie kompletného vybavenia pre učebňu mechatroniky s montážou zariadení. Súčasťou je aj zaškolenie. Ostatné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
93 272,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS+302021K180 Operačný program IROP
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov projektu . Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Autodiagnostika
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124110-9
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
FA01-6 - Na účely vzdelávania
FA04-5 - Na účely odbornej prípravy
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
II.2.4) Opis obstarávania:
Učebné pomôcky majú byť schopné v plnej miere generovať reálnu činnosť a reálne elektrické signály v automobiloch SKODA, VW, AUDI a SEAT.
Obsahuje panely na testovanie BSI, Motor, Klíma, ABS, Komfortná elektronika, panely na diesel motory a Mototester.
Dodanie s montážou a zaškolením.
Podrobnejšie popísané v Súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
135 750,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS+ 302021K180 Operačný program IROP
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov projektu : Investície do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Vybavenie učebne pre elektrické meranie
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31211100-9
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
FA04-5 - Na účely odbornej prípravy
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
II.2.4) Opis obstarávania:
Požadujeme počítačom podporovaný systém zmiešaného vyučovania teórie kombinovanej s overovaním vedomostí prostredníctvom vykonania praktických meraní. Zariadenie musí pozostávať zo základných prístrojov, elektronických učebníc a meracích kariet a panelov, ktoré budú vzájomne prepojené.
Obsahovo musí zariadenie pokrývať tematické oblasti elektrotechniky, elektroniky, číslicovej techniky. , techniky merania a elektrických strojov.
Zariadenie musí byť úplne autonómne a nezávisle od používania externých laboratórnych prístrojov, pre elektronické knižky musí byť k dispozícií softverová platforma na čítanie v off-line režíme a na export obsahu do školského LMS systému, pre administráciu elektronických knižiek, vyhodnocovanie činnosti žiakov, tvorbu otázok , testov a vlastného obsahu musí byť k dispozícií administratívny softvér.
Podrobnejší popis sa nachádza v Súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
104 184,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS+ 302021K180 Operačný program IROP
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov projektu : Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Základný nábytok pre učebňu elektrické meranie
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39151200-7
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
FA04-5 - Na účely odbornej prípravy
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
II.2.4) Opis obstarávania:
Multifunkčný stôl s káblovým rozvodom s posuvnou doskou a odkladacia skrinka so zásuvkami.
Podrobnejší popis sa nachádza v Súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
18 333,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS+ 302021K180 Operačný program IROP
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov projektu : Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až h) zákona č, 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní :
a) nebol oni, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin. ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu.
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácií a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konania pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľne začatého verejného obstarávania závažného porušenia povinnosti v oblasti ochrany životného prostredia , sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania, závažného porušenia profesijných činností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač môže PREDBEŽNE nahradiť doklady na preukázanie splnenia osobného postavenia Jednotným európskym dokumentom (JED), pričom postačuje Globálne prehlásenie splnenia podmienok účasti v Časti IV. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.
Pri preukázaní splnenia podmienok účasti Zápisom do ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV verejný obstarávateľ je oprávnený od uchádzača, alebo záujemcu dodatočne vyžiadať doklady podľa ods. 1 písm. b) a c).
Splnenie podmienok účasti je podrobnejšie popísané v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predávajúci sa zaväzuje dopraviť predmet kúpy do miesta realizácie : Stredná odborná škola techniky a remesiel - Mszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec.
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy do 180 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy inštalovať a sprevádzkovať v mieste dodania podľa Kúpnej zmluvy a to v termíne do 15 pracovných dní od dodania.
Predávajúci sa zaväzuje zaškoliť 1pracovníka kupujúceho na používanie predmetu zákazky v mieste dodania podľa Kúpnej zmluvy a to v termíne do 10 pracovných dní od inštalácie zariadenia.
Podrobnejšie podmienky na vykonanie zákazky sú uvedené v Návrhu kúpnej Zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.10.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SL
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 13:00
Miesto: Stredná odborná škola techniky a remesiel- Múszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponuk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladania ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie .
Ostatné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predmetné verejné obstarávanie nie je :
aň zelené verejné obstarávanie,
b) obstarávanie inovácií,
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty,
Verejný obstarávateľ týmto informuje, že že všetky povinne zverejnené dokumenty vrátane Súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET,
na URL adrese https://ksk.eranet.sk/#/tenders
v rámci zobrazenia verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si Súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému ERANET.
Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení k Súťažným podkladom budú len tí záujemcovia informovaní, ktorí sa registrovali.
O záujemcoch , ktorí si prevezmú Súťažné podklady bez zaregistrovania sa do systému ERANET verejný obstarávateľ nebude mať informáciu a o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení k Súťažným podkladom nebudú informovaní.
Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku len po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET.
Registrácia do systému je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na adrese: https://ksk.eranet.sk/#/ v časti PODMIENKY a MANUÁL pre dodávateľa.
Podmienky a pravidlá neuvedené v tomto Oznámení a v Súťažných podkladoch sa v procese verejného obstarávania riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Preskúmanie podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení ostatných doplňujúcich zákonov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.09.2020