Podvaly a mostnice

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
7.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.09.2020
  Dátum zverejnenia:
22.09.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Šimek
Telefón: +421 220292247
Email: simek.michal@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Podvaly a mostnice
Referenčné číslo: 321/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
34946000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom "Podvaly a mostnice" je dodávka tovaru - podvalov impregnovaných drevených priečnych, podvalov impregnovaných drevených výhybkových a mostníc impregnovaných drevených, ktoré sa používajú pri budovaní, opravách a údržbe železničných tratí bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku, vrátane dopravy podvalov impregnovaných drevených priečnych, podvalov impregnovaných drevených výhybkových a mostníc impregnovaných drevených do jednotlivých pracovísk obstarávateľa, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Podvaly a mostnice - Časť 1 - Podvaly impregnované drevené priečne
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34947100-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: pracoviská obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Podvaly a mostnice" je dodávka tovaru - podvalov impregnovaných drevených priečnych, podvalov impregnovaných drevených výhybkových a mostníc impregnovaných drevených, ktoré sa používajú pri budovaní, opravách a údržbe železničných tratí bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku, vrátane dopravy podvalov impregnovaných drevených priečnych, podvalov impregnovaných drevených výhybkových a mostníc impregnovaných drevených do jednotlivých pracovísk obstarávateľa, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Predpokladané množstvá odberu tovaru v časti č. 1 predmetu zákazky: Podvaly a mostnice - Časť 1 - Podvaly impregnované drevené priečne:

1. Podval impregnovaný priečny BK 15(*16) x 26 x 260 cm: 32.100 ks

* Obstarávateľ alternatívne akceptuje aj dodávanie podvalov impregnovaných drevených priečnych skupiny 1 (výška 16 cm). Úspešný uchádzač bude oprávnený dodávať podvaly impregnované drevené priečne skupiny 1 a 2 v ľubovoľnom pomere, počas celého trvania rámcovej dohody.

V zmysle normy STN EN 13145 +A1 bude úspešný uchádzač oprávnený dodávať podvaly impregnované drevené priečne tvaru E1 a E2 v ľubovoľnom pomere, počas celého trvania rámcovej dohody.

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 390 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, pričom účinnosť rámcovej dohody nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, najskôr však dňa 24.04.2021 o 00:00 hod. SEČ, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Termíny jednotlivých dodávok budú uvedené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Podvaly a mostnice - Časť 2 - Podvaly impregnované drevené výhybkové
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34947100-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: pracoviská obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Podvaly a mostnice" je dodávka tovaru - podvalov impregnovaných drevených priečnych, podvalov impregnovaných drevených výhybkových a mostníc impregnovaných drevených, ktoré sa používajú pri budovaní, opravách a údržbe železničných tratí bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku, vrátane dopravy podvalov impregnovaných drevených priečnych, podvalov impregnovaných drevených výhybkových a mostníc impregnovaných drevených do jednotlivých pracovísk obstarávateľa, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Predpokladané množstvá odberu tovaru v časti č. 2 predmetu zákazky: Podvaly a mostnice - Časť 2 - Podvaly impregnované drevené výhybkové:

1. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 270 cm: 1.622 ks
2. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 280 cm: 1.658 ks
3. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 290 cm: 1.549 ks
4. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 300 cm: 1.427 ks
5. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 310 cm: 1.254 ks
6. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 320 cm: 1.192 ks
7. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 330 cm: 1.130 ks
8. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 340 cm: 1.270 ks
9. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 350 cm: 1.170 ks
10. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 360 cm: 1.175 ks
11. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 370 cm: 1.061 ks
12. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 380 cm: 1.071 ks
13. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 390 cm: 1.041 ks
14. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 400 cm: 1.137 ks
15. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 410 cm: 991 ks
16. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 420 cm: 1.087 ks
17. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 430 cm: 891 ks
18. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 440 cm: 986 ks
19. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 450 cm: 912 ks
20. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 460 cm: 586 ks
21. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 470 cm: 551 ks
22. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 480 cm: 516 ks
23. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 490 cm: 450 ks
24. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 500 cm: 450 ks
25. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 510 cm: 450 ks
26. Podval impregnovaný výhybkový DB 15(*16) x 26 x 520 cm: 464 ks

* Obstarávateľ alternatívne akceptuje aj dodávanie podvalov impregnovaných drevených výhybkových skupiny 3 (výška 16 cm). Úspešný uchádzač bude oprávnený dodávať podvaly impregnované drevené výhybkové skupiny 3 a 4 v ľubovoľnom pomere, počas celého trvania rámcovej dohody.

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 570 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, pričom účinnosť rámcovej dohody nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, najskôr však dňa 24.04.2021 o 00:00 hod. SEČ, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Termíny jednotlivých dodávok budú uvedené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Podvaly a mostnice - Časť 3 - Mostnice impregnované drevené
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: pracoviská obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Podvaly a mostnice" je dodávka tovaru - podvalov impregnovaných drevených priečnych, podvalov impregnovaných drevených výhybkových a mostníc impregnovaných drevených, ktoré sa používajú pri budovaní, opravách a údržbe železničných tratí bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku, vrátane dopravy podvalov impregnovaných drevených priečnych, podvalov impregnovaných drevených výhybkových a mostníc impregnovaných drevených do jednotlivých pracovísk obstarávateľa, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Predpokladané množstvá odberu tovaru v časti č. 3 predmetu zákazky: Podvaly a mostnice - Časť 3 - Mostnice impregnované drevené:

1. Mostnica impregnovaná dubová 24 x 26 x 250 cm: 5.500 ks
2. Mostnica impregnovaná dubová 26 x 28 x 250 cm: 80 ks
3. Mostnica impregnovaná dubová 24 x 26 x 260 cm: 50 ks
4. Mostnica impregnovaná dubová 26 x 28 x 270 cm: 50 ks
5. Mostnica impregnovaná dubová 30 x 26 x 260 cm: 50 ks
6. Mostnica impregnovaná dubová 32 x 26 x 260 cm: 50 ks
7. Mostnica impregnovaná dubová 34 x 26 x 260 cm: 50 ks

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 040 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, pričom účinnosť rámcovej dohody nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, najskôr však dňa 24.04.2021 o 00:00 hod. SEČ, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Termíny jednotlivých dodávok budú uvedené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo len "ZoVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uvádza, že obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2, ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobné postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní;

2. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to obstarávateľ vyžaduje.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PODMIENKAM ÚČASTI TÝKAJÚCIM SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI:

1. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom za dodávanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodávanie podvalov impregnovaných drevených priečnych, a/alebo podvalov impregnovaných drevených výhybkových a/alebo mostníc impregnovaných drevených.

Zoznam dodaných tovarov musí obsahovať:
- identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
- názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter dodaných tovarov (dodávanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky),
- cena dodaných tovarov v EUR bez DPH,
- termín dodania tovarov,
- meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

V prípade dodávania tovarov v dlhšom časovom období ako sa požaduje, uchádzač alikvotne vyčísli ceny dodaných tovarov v EUR bez DPH za sledované obdobie. V prípade, ak uchádzač dodával tovary ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem tovarov dodaných ním samotným.

Obstarávateľ stanovil finančný objem dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky nasledovne:

Podvaly a mostnice - Časť 1 - Podvaly impregnované drevené priečne: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 1.430.000 EUR bez DPH;

Podvaly a mostnice - Časť 2 - Podvaly impregnované drevené výhybkové: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 2.140.000 EUR bez DPH;

Podvaly a mostnice - Časť 3 - Mostnice impregnované drevené: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 620.000 EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží (platí pre všetky jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky):
- opis technických parametrov osobitne k všetkým jednotlivým položkám predmetu zákazky tak, ako sú tieto uvedené obsahom týchto súťažných podkladov, z obsahu ktorého bude zreteľne a jasne možné identifikovať, že uchádzačom ponúkané výrobky spĺňajú všetky technické parametre (najmä, nie však výlučne tvar a rozmery) a požiadavky na technické normy tak, ako sú uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov;

- kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) vzťahujúcu sa k látke používanej na impregnáciu podvalov drevených priečnych, podvalov drevených výhybkových a mostníc drevených (v závislosti od jednotlivej samostatnej časti predmetu zákazky), vypracovanú v zmysle § 6 zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške:

Časť 1: 70.000,00 EUR
Časť 2: 105.000,00 EUR
Časť 3: 30.000,00 EUR

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poistením záruky.

V prípade, ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača alebo formou poistenia záruky, obstarávateľ požaduje, aby uchádzač najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doručil obstarávateľovi originál záručnej listiny banky, resp. originál záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky predloženej v ponuke uchádzača na adresu obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania, Klemensova, 8, 813 61 Bratislava, I. poschodie, číslo miestnosti: 158 - sekretariát.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.

Obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr, ktorých splatnosť bude do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v rámcovej dohode a jej riadneho plnenia prostredníctvom písomných objednávok, pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov. Požiadavky na obsah zmluvy sú uvedené obsahom súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2020 11:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
I. poschodie
Číslo miestnosti: 149 - zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky: s ohľadom na obmedzený počet znakov, identifikácia dokladov, ktoré požaduje obstarávateľ predložiť za účelom preukázania naplnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky, pre každú jednotlivú samostatnú časť predmetu zákazky, je uvedená v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 19., bod 19.1.8 súťažných podkladov v nadväznosti na Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

2. V súlade s ust. § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

3. V súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej len "IS EVO") (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428104). Obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

6. Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

7. Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.09.2020