Revitalizácia verejných priestranstiev – ulica Slanská

  Zadávateľ:
Mesto Prešov
  Predpokladaná hodnota:
321.024,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.09.2020
  Dátum zverejnenia:
17.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prešov
IČO: 00327646
Hlavná 73, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Gajdoš
Telefón: +421 513100105
Email: andrej.gajdos@presov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.presov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia verejných priestranstiev – ulica Slanská
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211360-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa revitalizuje verejné priestranstvo, čím sa zabezpečí jednak vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability, kvality ovzdušia a zlepšenie sídelného prostredia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
321 024,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236000-0
45236230-1
34993000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Prešov - mestská časť Nižná Šebastová ulica Slanská.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa revitalizuje verejné priestranstvo, čím sa zabezpečí jednak vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability, kvality ovzdušia a zlepšenie sídelného prostredia.

Stavebné práce pozostávajú z nasledovných stavebných objektov v rámci daného územia:
SO 01 Spevnené plochy
SO 02 Rekonštrukcia lávok
SO 03 Prvky drobnej architektúry
SO 04 Sadové úpravy
SO 05 Verejné osvetlenie

Množstvo a rozsah predmetu zákazky je detailne špecifikovaný v projektovej dokumentácií vrátane výkazu výmer, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
321 024,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Žiadosť o NFP302040W325
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s
dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie týchto podmienok predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podl'a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; podl'a § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní; podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa prepojeného s IS EVO ver. 18.0.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa ods. 5.8. návrhu zmluvy o dielo verejný obstarávateľ požaduje zádržné vo výške 10% z ceny diela bez DPH na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi.
Podľa ods. 4.10. návrhu zmluvy bude stavebný dozor vykonávať objednávateľ alebo ním poverená osoba.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2020 09:05
Miesto: Mesto Prešov, prízemie, č. dv. 23, Hlavná 73, 080 01 Prešov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní a to prostredníctvom Informačného Sytému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v odseku I.3)KOMUNIKÁCIA tejto výzvy.
2. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument, potom postačuje ak uchádzač vyplní iba Globálny údaj pre všetky podmienky účasti v Časti IV, a to formou odpovede áno alebo nie.
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie su zapísaní v RPVS.
5. Zmluva o dielo bude podpísaná až po úspešnej ex-ante kontrole poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa.
6. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Predmet zákazky bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto sa zhotoviteľ zaviaže, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a konečným prijímateľom pomoci.
8. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
9. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.09.2020