Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza

  Zadávateľ:
Mesto Prievidza
  Predpokladaná hodnota:
513.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.09.2020
  Dátum zverejnenia:
17.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prievidza
IČO: 00318442
Nám. Slobody 14, 97101 Prievidza
Slovensko
Kontaktná osoba: Alena Macková
Telefón: +421 465179713
Fax: +421 465423474
Email: alena.mackova@prievidza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.prievidza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.prievidza.eranet.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
Referenčné číslo: 9897/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233223-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v intraviláne mesta a mestských častí mesta Prievidza.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
513 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233252-0
45233253-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Trenčiansky kraj, mesto Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov : Úzka ulica, Ulica energetikov, Cesta poľnohospodárov, Bojnická cesta. Technické informácie a špecifikácie vzťahujúce sa na jednotlivé stavebné objekty sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
513 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Všetky doplňujúce informácie k predmetu zákazky sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu osobného postavenia uchádzačov sú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nevyžaduje doklady preukazujúce finančné a ekonomické postavenie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu technickej a odbornej spôosbilosti sú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky je maximálne do 15.11.2021. Práce budú vykonávané v etapách počas rokov 2020 - 2021. Jednotlivé etapy budú stanovené v závislosti od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza na príslušný kalendárny rok pred začatím vykonávania prác v príslušnom roku.

Verejný obstarávateľ si bude uplatňovať zádržné, bližšie informácie vzťahujúce sa na zádržné sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.10.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.10.2020 09:30
Miesto: Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza. Všetkým záujemcom/uchádzačom bude presné miesto otvárania ponúk (budova Mestského úradu, číslo zasadacej miestnosti) upresnené prostredníctvom systému ERANET v dostatočnom časovom predstihu.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.09.2020