Zber, likvidácia a zneškodnenie odpadov v obciach Poruba a Nedožery-Brezany

  Zadávateľ:
Obec Poruba
  Predpokladaná hodnota:
213.569,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 11:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.09.2020
  Dátum zverejnenia:
17.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Poruba
IČO: 00318426
Poruba 95, 97211 Poruba
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Ivaničová
Telefón: +421 904576327
Email: obstaravam@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5190
Hlavná adresa(URL): http://www.poruba.sk

Obec Nedožery-Brezany
IČO: 00318302
Družstevná 367/1 , 97212 Nedožery-Brezany
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Ivaničová
Telefón: +421 904576327
Email: obstaravam@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://www.nedozery-brezany.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zber, likvidácia a zneškodnenie odpadov v obciach Poruba a Nedožery-Brezany
Referenčné číslo: 2/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zber, likvidácia a zneškodnenie odpadov vobci Poruba avobci Nedožery-Brezany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
213 569,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90511000-2
90511100-3
90512000-9
90513000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia predmetu zákazky je územie obce Poruba aobce Nedožery-Brezany.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zber, likvidácia a zneškodnenie odpadov vobci Poruba avobci Nedožery-Brezany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
213 569,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2023
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti možno preukázať Čestným vyhlásením (§ 114 ZVO) alebo Jednotným európskym dokumentom vzmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
Ich splnenie uchádzač alebo záujemca preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ktoré uchádzač alebo záujemca nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať čestným vyhlásením (§ 114 ZVO) alebo dokumentom JED v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti s JED informácie požadované na preukázanie splnenia podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA:Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa tech. alebo odbornej spôsobilosti.
3.2 Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj čestným vyhlásením alebo dokumentom JED):

3.3 podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.


3.4podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO. Verejný obstarávateľ požaduje uviesť údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.3: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.

Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (predchádzajúce tri roky= sledované obdobie) od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb pričom súhrnná hodnota takýchto zákaziek bola minimálne 30 000 EUR vrátane DPH za sledované obdobie. V prípade, ak v rámci zákazky boli poskytované aj služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR (€), sa pri prepočítanej meny ako EURO použije kurz danej meny, ktorý je zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň odoslania Výzvy na predkladanie ponúk na predmetnú zákazku na zverejnenie vo Vestníku VO. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO.

K bodu 3.4: podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač, ktorý bude poskytovať služby preukázal:
Zoznam a popis strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služieb. Zoznam musí byť podpísaný štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.
Požadovaná špecifikácia bude obsahovať: -názov stroja alebo mechanizmu, -typové označenie stroja, resp. mechanizmu a rok jeho výroby, -počet kusov

Strojové a technické vybavenie musí byť vhodné na zabezpečenie vývozu vzhľadom na umiestnenie nádob mimo cesty s obmedzeným prístupom.
Údaje o strojovom a technickom vybavení v ponuke uchádzača je nutné preukázať kópiou technického osvedčenia od vozidla, fotodokumentáciou alebo iným osvedčením od zariadenia alebo zmluvou o prenájme/výpožičke zariadení, zmluvou o budúcej zmluve o prenájme/výpožičke strojového a technického vybavenia alebo kúpnou zmluvou prípadne prehľadom odpisového majetku alebo inventárnymi kartami majetku, ktoré obsahujú verejným obstarávateľom požadované údaje strojového a technického vybavenia.

3.5 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, e poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) a h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcovej dohody – odôvodnenie trvania presahujúce 4 roky: Trvanie nepresahuje štyry roky.
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A., Oddiel VII. Podmienky elektronickej aukcie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 14:00
Miesto: Obecný úrad Poruba, Poruba 95, 972 11 Lazany, Slovensko
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie zmysle ZVO neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.
2.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na https://www.uvo.gov.sk/ a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné si preštudovať potrebné príručky k systému EVO v zmysle usmernení na portáli: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne elektronicky prostredníctvom EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky na Profile verejného
obstarávateľa.
4. V prípade, že pred vytvorením príslušného podania - ponuky, používateľ nie je prihlásený do IS UVO, je potrebné sa prihlásiť. Pre podanie ponuky je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre hospodársky subjekt, za ktorý chce podať príslušnú žiadosť.
5.Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová dohoda o poskytovaní služieb.
6. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:Podmienky účasti oddiel A až D Jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti.
7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie,nie je obstarávanie inovácií, ani nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Pod použitou skratkou "ZVO" alebo pod použitým slovným spojením "zákon o verejnom obstarávaní" sa v tejto Výzve rozumie Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.09.2020