Dodávka zemného plynu

  Zadávateľ:
Mesto Brezno
  Predpokladaná hodnota:
200.994,36 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.09.2020
  Dátum zverejnenia:
17.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Brezno
IČO: 00313319
Nám. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka
Telefón: +421 486306220
Fax: +421 486306210
Email: podatelna@brezno.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.brezno.sk

Obec Kúty
IČO: 00309672
Nám. Radlinského 981 , 90801 Kúty
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Vávra, starosta obce
Telefón: +421 346999611
Fax: +421 346999611
Email: obec@kuty.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.kuty.sk
Obec Nitrianska Streda
IČO: 00310832
Nitrianska Streda 1 , 95616 Nitrianska Streda
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Majtánová, starostka obce
Telefón: +421 385310124
Fax: +421 385310124
Email: obecns@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.nitrianskastreda.sk
Základná škola, Bojná 76
IČO: 37860691
Bojná 76 , 95601 Bojná
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Krajčíková, riaditeľka školy
Telefón: +421 385373334
Fax: +421 385373334
Email: zsbojna@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zsbojna.edupage.org
Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, Brezno
IČO: 37828452
MPČĽ 35 , 97703 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Macko, riaditeľ školy
Telefón: +421 486123821
Fax: +421 486123821
Email: zsmpcl@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zssmsbreznomazornik.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
IČO: 37828533
Pionierska 2 , 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka školy
Telefón: +421 486197801
Fax: +421 486197801
Email: zskolap2@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zsbrezno.edu.sk
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
IČO: 45016089
Pionierska 4 , 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka školy
Telefón: +421 486117013
Fax: +421 486117013
Email: zsraposa@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zsp4.edupage.org
Technické služby Brezno
IČO: 00183067
Rázusova 16 , 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ
Telefón: +421 950734568
Email: ts@tsbrezno.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.tsbrezno.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka zemného plynu
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 10 049,718 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
200 994,36 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK03
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredné Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 10 049,718 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
200 994,36 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 10:00
Miesto: Mesto Brezno, Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.09.2020