Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
512.040.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.09.2020
  Dátum zverejnenia:
17.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Daniš
Telefón: +421 484325645
Email: martin.danis@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.bbsk.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
verejná správa
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.
Referenčné číslo: 08260/2020/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
60100000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na tri kategórie:

Kategória č. 1: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme.

Kategória č. 2: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme krátkodobé zmluvy a mimoriadne situácie.

Kategória č. 3: Poskytovanie služieb nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
512 040 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kategória č. 1: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60100000-9
60112000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú primárne plnené na území Banskobystrického kraja, v prípade liniek s presahom mimo územie Banskobystrického kraja aj v priľahlých krajoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, pričom verejný obstarávateľ predpokladá nasledovné charakteristiky predmetných služieb:
- rozsah služieb od cca. 10 000 000 tarifných kilometrov do cca. 50 000 000 tarifných kilometrov;
- predpokladané hodnoty jednotlivých zákaziek od cca. 15 000 0000,- EUR bez DPH do cca. 75 000 000,- EUR bez DPH;
- dĺžka prípravnej fázy (fázy od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom po začiatok poskytovania služieb vo verejnom záujme) od cca. 9 mesiacov do cca. 15 mesiacov;
- dĺžka poskytovania služieb vo verejnom záujme od min. 8 do max. 10 rokov;

Vzhľadom na skutočnosť, že v tejto kategórii sa budú zadávať zákazky s relatívne veľkým objemom, verejný obstarávateľ nebude aplikovať minimálne lehoty na predkladanie ponúk (pozn. 10 dní od odoslania výzvy na predkladanie ponúk) a tieto v prípade každej výzvy predĺži na minimálne 45 dní od odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ rovnako tak pristúpi k primeranému predĺženiu lehoty na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, a to na minimálne 20 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy úspešnému uchádzačovi na jej poskytnutie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
408 960 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
144
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po
zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kategória č. 2: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme krátkodobé zmluvy a mimoriadne situácie.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60100000-9
60112000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú primárne plnené na území Banskobystrického kraja, v prípade liniek s presahom mimo územie Banskobystrického kraja aj v priľahlých krajoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, pričom verejný obstarávateľ predpokladá nasledovné charakteristiky predmetných služieb:
- rozsah služieb od cca. 50 000 tarifných kilometrov do cca. 5 000 000 tarifných kilometrov;
- predpokladané hodnoty jednotlivých zákaziek od cca. 75 0000,- EUR bez DPH do cca. 7 500 000,- EUR bez DPH;
- dĺžka prípravnej fázy (fázy od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom po začiatok poskytovania služieb vo verejnom záujme) od cca. 7 dní do cca. 30 dní;
- dĺžka poskytovania služieb vo verejnom záujme od min. 6 mesiacov do max. 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ bude v rámci tejto kategórie zadávať aj zákazky súvisiace so vznikom mimoriadnych situácií, kedy bude potrebné v krátkom čase uzatvoriť zmluvy na poskytovanie služieb vo verejnom záujme s cieľom zabezpečiť bezproblémovú dostupnosť verejnej dopravy na území kraja. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že v rámci tejto kategórie môže zadávať zákazky aj v rozsahu jednej linky.

Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že v prípade výskytu mimoriadnej situácie spočívajúcej napríklad v náhlom prerušení poskytovania služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme zmluvným partnerom alebo v prípade uplatňovania revíznych postupov (obštrukcií) pri obstarávaní služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na dlhodobé zmluvy (8 až 10 rokov), ale aj v prípadoch výskytu iných mimoriadnych situácií, si vyhradzuje právo na skrátenie lehoty na predkladanie ponúk v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), a to na minimálne 2 pracovné dni od odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Záujemca predložením Žiadosti o zaradenie do DNS súhlasí s takouto skrátenou lehotou. V iných prípadoch verejný obstarávateľ dodrží minimálne (prípadne primerane predĺžené) lehoty v zmysle ZVO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
102 240 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
144
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po
zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kategória č. 3: Poskytovanie služieb nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60100000-9
60140000-1
60130000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie budú plnené na území BBSK, v prípade liniek s presahom mimo územie BBSK aj v priľahlých krajoch, prípadne aj mimo územia SR.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude poskytovanie služieb nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa a ďalších subjektov identifikovaných v čl. 1 ods. 1.2. tejto časti súťažných podkladov. Ide najmä (nie však výlučne) o:
- zabezpečenie autobusovej dopravy do lyžiarskych centier na území Banskobystrického kraja (skibusy),
- zabezpečenie kyvadlovej autobusovej dopravy na hromadné podujatia, ako napríklad Medzinárodné letecké dni SIAF,
- zabezpečenie autobusovej dopravy cyklobusy,
- a pod..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
840 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
144
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po
zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží úradne overené plnomocenstvo a údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov -potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ
zverejňuje toto oznámenie, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom
rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti B., ktoré sú voľne prístupné v profile
verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci: Áno
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ vystupuje v predmetnom verejnom obstarávaní ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO, a to pre nasledovný okruh subjektov:
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., IČO: 36 836 567 (a jej strediská),
- ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 51 744 422,
- právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (napríklad organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).
Vyššie uvedené subjekty sú pre účely ZVO identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.
Vyššie identifikované subjekty (verejní obstarávatelia) môžu v zmysle § 15 ods. 3 písm. c) ZVO zadávať zákazky na základe DNS prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou.

2. Dynamický nákupný systém je v prípade tohto verejného obstarávania definovaný ako elektronický proces určený na obstarávanie tovarov bežne a všeobecne dostupných na trhu. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com.

3. Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej aj žiadosť o účasť) je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v znení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a SP. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas celej doby trvania DNS.

4. Uchádzač, subdodávateľ, alebo osoba, ktorej zdroje či kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom. Verejný obstarávateľ neumožňuje hospodárskym subjektom prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.

5. Do DNS bude zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nie je obmedzený.

6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

7. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody.
Doba trvania DNS je vymedzená od dátumu jeho zriadenia do 31.12.2032, a to v prípade všetkých kategórií.

8. Doplňujúce informácie k bodu IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii.
Verejný obstarávateľ rozhodne o použití elektronickej aukcie individuálne pri každej zákazke zadávanej v rámci zriadeného DNS.

9. Všetky ďalšie informácie, požiadavky a podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných ustanoveniach ZVO.

10. Predmetné verejné obstarávanie (zriadenie DNS) nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ nevylučuje, že konkrétne zákazky zadávané v rámci DNS budú obsahovať sociálne alebo environmentálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.09.2020