Technologické zariadenia – inovácia výrobného procesu.

  Zadávateľ:
FONAS, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
197.564,47 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.09.2020
  Dátum zverejnenia:
17.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
FONAS, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45920729
Tehelná 1855/24 , 95803 Partizánske
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Petráš
Telefón: +421 38905303507
Email: info@fonas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://fonas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 8 ods. 1 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Technologické zariadenia – inovácia výrobného procesu.
Referenčné číslo: OPII/MH/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42630000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru/technologického zariadenia: elektroerozívná rezačka, CNC obrábacie sústružnícke centrum, brúska na plocho.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
197 564,47 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Elektroerozívna rezačka
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42630000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Partizánske
II.2.4) Opis obstarávania:
Elektroerozívna rezačka
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
108 633,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-23.
Časť: 2
II.2.1) Názov
CNC obrábacie sústružnícke centrum
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42630000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Partizánske
II.2.4) Opis obstarávania:
CNC obrábacie sústružnícke centrum
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
52 711,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-23.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Brúska na plocho
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42630000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Partizánske
II.2.4) Opis obstarávania:
Brúska na plocho
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
36 220,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-23.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 resp. 4,5 zákona o verejnom
obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčenych kópií:
1.1§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu,
ani prokurista právoplatne odsúdeny za trestny čin korupcie, trestny čin poškodzovania finančnych záujmov Európskych
spoločenstiev, trestny čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestny čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestny čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny čin terorizmu
aniektorych foriem účasti na terorizme, trestny čin obchodovania s ľuďmi, trestny čin, ktorého skutková podstata súvisí
s podnikaním alebo trestny čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe doloženym vypisom z registra
trestov nie starším ako tri mesiace
1.2§ 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženym
potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
1.3§ 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu doloženym potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
1.4§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhláseny konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušeny konkurz pre nedostatok majetku
doloženym potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
1.5§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávneny dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženym
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktory zodpovedá
predmetu zákazky
1.6§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uloženy zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdeny konečnym rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženym čestnym vyhlásením
1.7§ 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitnych predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejny
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
1.8§ 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijnych povinností, ktoré dokáže verejny obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať
1.9Uchádzač zapísany do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady
požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V takom prípade bude
verejny obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia postupovať v
zmysle § 152 ods. 4 a súvisiacich ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
1.10 Verejny obstarávateľ uzná rovnocenny zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušnym orgánom iného
členského štátu, ktorym uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejny obstarávateľ prijme aj iny rovnocenny doklad predloženy uchádzačom alebo záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, predložením nasledovných dokladov:
3.1Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, lehôt uskutočnenia stavebných prác; dokladom je referencia ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: preukázanie schopnosti riadne plniť predmetnú zmluvu v
požadovanej lehote,kvalite a rozsahu.
3.2Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období, t.j. za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, zrealizoval dodávky tovaru s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky ako je predmet zákazky, resp. časti, s cenou minimálne vo výške predpokladanej hodnoty danej časti zákazky v EUR bez DPH. Túto podmienku účasti preukazuje uchádzač pre každú časť samostatne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a návrhu kúpnej zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 19.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa v súlade s § 52 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uskutoční prostredníctvom systému JOSEPHINE, na adrese kontaktného miesta verejného obstarávateľa: AE group, s.r.o., Kuzmányho 1, 921 01 Piešťany, 1 poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.09.2020