Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany

  Zadávateľ:
Obec Smižany
  Predpokladaná hodnota:
1.752.327,46 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.10.2020 15:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Smižany
IČO: 00691721
Námestie M. Pajdušáka 1341/50 , 05311 Smižany
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
Telefón: +421 534431483
Email: miroslava.szitova@smizany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

Obec Spišské Tomášovce
IČO: 00329649
Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12 , 05201 Spišské Tomášovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce
Telefón: +421 534299727
Email: zuzana.nebusova@spissketomasovce.sk
Obec Letanovce
IČO: 00329304
Slovenského raja 55 , 05313 Letanovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Slavomír Zahornadský
Telefón: +421 534299517
Email: starosta@letanovce.sk
Obec Hrabušice
IČO: 00329151
Hlavná ulica 171 , 05315 Hrabušice
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Skokanová, starostka obce
Telefón: +421 533249511
Email: hrabusice@stonline.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
INPRO POPRAD, s.r.o.
IČO: 36501476
Ústecko – Orlická 3300/25 , 05801 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Margetaj
Telefón: +421 903785720
Email: inpropoprad4@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samosprávy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Navrhovaný cyklistický chodník spája obce Hrabušice Letanovce Spišské Tomášovce Smižany. Združenie zainteresovaných obcí určilo pre výstavbu nového cyklochodníka vhodnú trasu a pozemky, ktoré vedú v extravilánoch obcí. Po polohopisnom a výškopisnom zameraní, s priemetom do pozemkových máp, bolo zistené, že pozemky určené na výstavbu CYK vedú mimo poľných ciest. Jedná sa o líniovú stavbu rozdelenú do štyroch častí, na ktoré bolo vydané jedno stavebné povolenie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 752 327,46 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233162-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Letanovce, okres Spišská Nová Ves, bližšie viď. projektová dokumentácia.
II.2.4) Opis obstarávania
I. Etapa
Navrhovaný cyklistický chodník (ďalej aj CYK) v k.ú. Letanovce v tejto etape začína napojením na cestu III/3226 cca 800 m od železničnej stanice Letanovce. Trasa L4 potom pokračuje v smere na Spišské Tomášovce a Smižany. Trasa L4 vedie z väčšej časti mimo existujúcich vyjazdených trás poľných ciest. Poľné cesty po vložení polohopisu do katastrálnych máp vedú mimo pozemkov ktoré sú pre ne určené (ide o rovnaké pozemky ako pre CYK), preto je súbežne s CYK navrhnutá rezervná plocha pre poľnú cestu v celej dĺžke s minimálnou šírkou 3,0 m.
Obec Letanovce - I. etapa dĺ. trasy L4 = 441,70 m.
Šírkové usporiadanie CYK je v celej dĺžke navrhovaná ako obojsmerná a dvojpruhová s asfaltovým krytom hr. 70 mm.
Šírka cyklistického pruhu je 1,50 m.
Šírka CYK je 3,0 m. Lemovanie CYK cestnými rovnými sivými obrubníkmi 1000/250/80, ukladanými v úrovni krytu - obrusnej vrstvy vozovky CYK. Lemovanie slúži na predĺženie životnosti stavby, ochraňuje okraj a znižuje možnosť sieťového rozpadu hlavne v plochách zjazdov a krížení s poľnými cestami.

II. Etapa
Navrhovaný cyklistický chodník (ďalej aj CYK) v k.ú. Letanovce v II. Etape trasy L1, L2, L3 vedú z väčšej časti mimo existujúcich vyjazdených trás poľných ciest. Navrhovaná CYK v obci Letanovce križuje cestu III/3226 Letanovce Letanovský Mlyn, ktorá je súčasťou cyklotrasy C 8724.
Poľné cesty po vložení polohopisu do katastrálnych máp vedú mimo pozemkov ktoré sú pre ne určené (ide o rovnaké pozemky ako pre CYK), preto je súbežne s CYK navrhnutá rezervná plocha pre poľnú cestu v celej dĺžke s minimálnou šírkou 3,0 m.
Obec Letanovce v II. Etapa dĺ. trasy L1, L2, L3 = 1 740,57 m.
Šírkové usporiadanie CYK je v celej dĺžke navrhovaná ako obojsmerná a dvojpruhová s asfaltovým krytom hr. 70 mm.
Šírka cyklistického pruhu je 1,50 m.
Šírka CYK je 3,0 m. Lemovanie CYK cestnými rovnými sivými obrubníkmi 1000/250/80, ukladanými v úrovni krytu - obrusnej vrstvy vozovky CYK.


Podrobné vymedzenie príslušných častí je uvedené:
- v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia príslušných častí.
- v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer Rozpočet na vyplnenie a ocenenie príslušných častí.

Predmet zákazky - stavebné dielo (uvedené platí pre všetky časti) bude realizované podľa Výkazu výmer Rozpočtu a PD, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu výmer Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné.
V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer Rozpočet príslušnej časti.

Vzhľadom na povolený rozsah znakov sú ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
616 051,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+ : 302011W033
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky (stavebné dielo) bude financované z vlastných prostriedkov, prostriedkov SR a z iných prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (formou dotácie a nenávratného finančného príspevku).
I. etapa:
OP: IROP
Spolufinancovaný fondom: EFRR
Prioritná os: 1, Investičná priorita: 1.2, Špecifický cieľ: 1.2.2
II. etapa:
Dotácia Min. dopravy a výstavby SR.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233162-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves, bližšie viď. projektová dokumentácia.
II.2.4) Opis obstarávania
Navrhovaný cyklistický chodník (ďalej aj CYK) v k.ú. Spišské Tomášovce (trasa ST1, ST2, ST3) vedie z väčšej časti mimo existujúcich vyjazdených trás poľných ciest. Navrhovaná CYK sa priamo napája na miestne komunikácie v obci Spišské Tomášovce (ul. Hrabušická a Smižianska), po ktorých vedú cyklistické koridory smerom k dopravným uzlom - železničná a autobusová zastávka. Poľné cesty po vložení polohopisu do katastrálnych máp vedú mimo pozemkov ktoré sú pre ne určené (ide o rovnaké pozemky ako pre CYK), preto je súbežne s CYK navrhnutá rezervná plocha pre poľnú cestu v celej dĺžke s minimálnou šírkou 3,0 m.
Obec Spišské Tomášovce dĺ. trasy ST1, ST2, ST3 = 1 332,95 m.
Šírkové usporiadanie CYK je v celej dĺžke navrhovaná ako obojsmerná a dvojpruhová s asfaltovým krytom hr. 70 mm.
Šírka cyklistického pruhu je 1,50 m.
Šírka CYK je 3,0 m. Lemovanie CYK cestnými rovnými sivými obrubníkmi 1000/250/80, ukladanými v úrovni krytu - obrusnej vrstvy vozovky CYK. Lemovanie slúži na predĺženie životnosti stavby, ochraňuje okraj a znižuje možnosť sieťového rozpadu hlavne v plochách zjazdov a krížení s poľnými cestami. Pre cyklistov nahrádza vodiacu čiaru. Obrubníky budú osadené po oboch stranách CYK v celej dĺžke.
Navrhnuté technické riešenie s úpravou podložia, s jednotlivými typmi stavebných úprav, s bezpečnostnými prvkami a dopravným značením a pod. je uvedené v prílohách č.2 a č.3 súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie príslušných častí je uvedené:
- v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia príslušných častí.
- v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer Rozpočet na vyplnenie a ocenenie príslušných častí.

Predmet zákazky - stavebné dielo (uvedené platí pre všetky časti) bude realizované podľa Výkazu výmer Rozpočtu a PD, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu výmer Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné.
V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer Rozpočet príslušnej časti.

Vzhľadom na povolený rozsah znakov sú ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
366 475,51 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+ : 302011W040
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky (stavebné dielo) bude financované z vlastných prostriedkov, prostriedkov SR a z iných prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (formou nenávratného finančného príspevku).
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1, Investičná priorita: 1.2, Špecifický cieľ: 1.2.2
Časť: 3
II.2.1) Názov
Cyklistický chodník v k.ú. Smižany
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233162-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Smižany, okres Spišská Nová Ves, bližšie viď. projektová dokumentácia.
II.2.4) Opis obstarávania
Navrhovaný cyklistický chodník (ďalej aj CYK) v k.ú. Smižany trasa SM1, SM3 vedie z väčšej časti mimo existujúcich vyjazdených trás poľných ciest. Trasa SM 2 je časť trasy vedúca po existujúcej poľnej ceste v podjazde pod traťou ŽSR. V tejto časti nie je možné vylúčiť motorovú dopravu, preto bude tomuto riešeniu prispôsobené aj dopravné značenie (pozri príslušný detail v PD).
Navrhovaná CYK sa priamo napája na miestnu komunikáciu v obci Smižany ul. Záhradky, po ktorej vedie cyklokoridor, ktorý je súčasťou PK a cyklistickú dopravu privádza až ku železničnej stanici. Poľné cesty po vložení polohopisu do katastrálnych máp vedú mimo pozemkov ktoré sú pre ne určené (ide o rovnaké pozemky ako pre CYK), preto je súbežne s CYK navrhnutá rezervná plocha pre poľnú cestu v celej dĺžke s minimálnou šírkou 3,0 m.
Obec Smižany dĺ. trasy SM1, SM2, SM3 = 1 567,40 m.
Šírkové usporiadanie CYK je v celej dĺžke navrhovaná ako obojsmerná a dvojpruhová s asfaltovým krytom hr. 70 mm.
Šírka cyklistického pruhu je 1,50 m.
Šírka CYK je 3,0 m. Lemovanie CYK cestnými rovnými sivými obrubníkmi 1000/250/80, ukladanými v úrovni krytu - obrusnej vrstvy vozovky CYK. Lemovanie slúži na predĺženie životnosti stavby, ochraňuje okraj a znižuje možnosť sieťového rozpadu hlavne v plochách zjazdov a krížení s poľnými cestami. Pre cyklistov nahrádza vodiacu čiaru. Obrubníky budú osadené po oboch stranách CYK v celej dĺžke.
Navrhnuté technické riešenie s úpravou podložia, s jednotlivými typmi stavebných úprav, s bezpečnostnými prvkami a dopravným značením a pod. je uvedené v prílohách č.2 a č.3 súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie príslušných častí je uvedené:
- v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia príslušných častí.
- v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer Rozpočet na vyplnenie a ocenenie príslušných častí.

Predmet zákazky - stavebné dielo (uvedené platí pre všetky časti) bude realizované podľa Výkazu výmer Rozpočtu a PD, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu výmer Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné.
V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer Rozpočet príslušnej časti.

Vzhľadom na povolený rozsah znakov sú ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
444 965,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+ : 302011W066
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky (stavebné dielo) bude financované z vlastných prostriedkov, prostriedkov SR a z iných prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (formou nenávratného finančného príspevku).
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1, Investičná priorita: 1.2, Špecifický cieľ: 1.2.2
Časť: 4
II.2.1) Názov
Cyklistický chodník v k.ú. Hrabušice
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233162-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Hrabušice, okres Spišská Nová Ves, bližšie viď. projektová dokumentácia.
II.2.4) Opis obstarávania
Navrhovaný cyklistický chodník (ďalej aj CYK) v k.ú. Hrabušice trasa H1 vedie po existujúcej trase poľnej cesty, preto je súbežne s CYK navrhnutá rezervná plocha pre poľnú cestu. Trasa H2 vedie súbežne s existujúcou poľnou cestou, preto rezervná plocha nie je navrhovaná. Navrhovaná CYK sa priamo napája na miestnu komunikáciu v obci Hrabušice, po ktorej vedie existujúca cyklotrasa (CM 014), ktorá je súčasťou PK a je značená turistickým značením, ktoré sa týmto projektom nemení.
Poľné cesty po vložení polohopisu do katastrálnych máp vedú mimo pozemkov ktoré sú pre ne určené (ide o rovnaké pozemky ako pre CYK), preto je súbežne s CYK navrhnutá rezervná plocha pre poľnú cestu v celej dĺžke s minimálnou šírkou 3,0 m.
Obec Hrabušice dĺ. trasy H1, H2 = 1 041,35 m.
Šírkové usporiadanie CYK je v celej dĺžke navrhovaná ako obojsmerná a dvojpruhová s asfaltovým krytom hr. 70 mm.
Šírka cyklistického pruhu je 1,50 m.
Šírka CYK je 3,0 m. Lemovanie CYK cestnými rovnými sivými obrubníkmi 1000/250/80, ukladanými v úrovni krytu - obrusnej vrstvy vozovky CYK. Lemovanie slúži na predĺženie životnosti stavby, ochraňuje okraj a znižuje možnosť sieťového rozpadu hlavne v plochách zjazdov a krížení s poľnými cestami. Pre cyklistov nahrádza vodiacu čiaru. Obrubníky budú osadené po oboch stranách CYK v celej dĺžke.
Navrhnuté technické riešenie s úpravou podložia, s jednotlivými typmi stavebných úprav, s bezpečnostnými prvkami a dopravným značením a pod. je uvedené v prílohách č.2 a č.3 súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie príslušných častí je uvedené:
- v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia príslušných častí.
- v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer Rozpočet na vyplnenie a ocenenie príslušných častí.

Predmet zákazky - stavebné dielo (uvedené platí pre všetky časti) bude realizované podľa Výkazu výmer Rozpočtu a PD, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu výmer Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné.
V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer Rozpočet príslušnej časti.

Vzhľadom na povolený rozsah znakov sú ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
324 834,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky (stavebné dielo) bude financované z vlastných prostriedkov a z iných prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (formou dotácie). Dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre všetky časti:
1. v zmysle § 112 ods. 4 písm. a) ZoVO verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky/príslušnej časti (§ 32 ods. 2 písm. e) ZoVO) a doloženým čestným vyhlásením (§ 32 ods. 2 písm. f) ZoVO).
2. v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) ZoVO verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia môže vyžadovať a preto vyžaduje ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d) ZoVO a to dokladmi v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) až d) ZoVO.
Splnenie podmienok účasti bude vyhodnocované v súlade § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 2 a 3 a v súlade s § 152 ZoVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.
V zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 3 ZoVO verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač nie je povinný predkladať:
-výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb (ďalej len register). (Pozn.: Zrušenie povinnosti predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísanými v registri),
ďalej platí napr. aj Všeobecné metodické usmernenie č.11-2019 k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZoVO.
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získať a použiť ďalšie informácie z informačných systémov verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, je uchádzač povinný vyššie požadované doklady týkajúce sa osobného postavenia predložiť, za splnenia ZoVO (bližšie viď. Všeobecné metodické usmernenie k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia od 1.12.2019).

V prípade, že uchádzač využije k plneniu zmluvy subdodávateľov bude postupovať v zmysle § 112 ods. 8 v nadväznosti na § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO. V zmysle dôvodovej správy k ZoVO uchádzač preukáže náležitými dokladmi, že navrhnutý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie subdodávateľa podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO, verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. 8 nadväznosti na § 41 ods. 2 ZoVO písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

Nakoľko je v predmetnom verejnom obstarávaní požadované preukázanie, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 112 ods. 8 v nadväznosti na § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO, vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ v súlade s § 112 ods. 8 v nadväznosti na § 41 ods. 5 ZoVO.

Pozn.: v prípade, že uchádzač predkladá ponuky na viacero častí, alebo na všetky časti, je postačujúce doklady preukazujúce splnenie podmienok osobného postavenia predložiť len v jednej z častí.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. pre všetky časti: - uchádzač predloží doklad v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 33 ods. 1 písm. d) ZoVO:
- prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: -časť 1: skrátený názov: "Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce"
-v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 a § 38 ods. 8 ZoVO verejný obstarávateľ požaduje súhrnný obrat vo výške minimálne 1 000 000,00 € alebo ekvivalent v inej mene. Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nepresahuje limit v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 6 písm. b) ZoVO.
-časť 2: skrátený názov: "Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce"
-v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 a § 38 ods. 8 ZoVO verejný obstarávateľ požaduje súhrnný obrat vo výške minimálne 700 000,00 € alebo ekvivalent v inej mene. Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nepresahuje limit v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 6 písm. b) ZoVO.
-časť 3: skrátený názov: "Cyklistický chodník v k.ú. Smižany"
-v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 a § 38 ods. 8 ZoVO verejný obstarávateľ požaduje súhrnný obrat vo výške minimálne 800 000,00 € alebo ekvivalent v inej mene. Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nepresahuje limit v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 6 písm. b) ZoVO.
-časť 4: skrátený názov: "Cyklistický chodník v k.ú. Hrabušice"
-v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 a § 38 ods. 8 ZoVO verejný obstarávateľ požaduje súhrnný obrat vo výške minimálne 600 000,00 € alebo ekvivalent v inej mene. Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nepresahuje limit v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 6 písm. b) ZoVO.

Odporúčame: doklad v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 33 ods. 1 písm. d) ZoVO predložiť napr. vo forme vyhlásenia, ktoré musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Verejný obstarávateľ v zmysle ZoVO je povinný pripustiť obrat uvedený v akejkoľvek mene, pričom z hľadiska efektívnosti a odstraňovanie administratívnej záťaže sám vykoná prepočet cudzej meny na € a to kurzom ECB ku 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Uchádzač, ako podporný dokument k splneniu podmienok účasti predloží:
- výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch, alebo ich ekvivalenty používané v krajine sídla uchádzača za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 33 ods. 2 ZoVO môže uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Uvedenú skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
V zmysle § 114 ods. 2 ZoVO osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO.

Vzhľadom na povolený rozsah znakov sú ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch v bode 16.2.3.2.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na povolený rozsah znakov sú podrobné informácie uvedené v súťažných podkladoch v bode 16.2.3.3.
Poverený zástupca verejných obstarávateľov musel (vzhľadom na funkcionalitu systému) skrátiť opis jednotlivých
podmienok.

1. pre všetky časti: - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky/príslušnej časti dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO, t.j. zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
- v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 ZoVO pre bod 1. je podmienkou účasti uchádzača uskutočnenie minimálne piatich (5) rovnakých alebo porovnateľných stavebných diel alebo ich častí ako predmet zákazky: dopravné stavby cyklochodníky, chodníky, pozemné komunikácie, parkoviská a pod., z ktorých jedno stavebné dielo malo skutočný náklad
- pre časť 1: skrátený názov:" Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce" vo výške min. 600 000,00 € bez DPH a to všetko za predchádzajúcich 5 rokov.
- pre časť 2: skrátený názov: "Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce" vo výške min. 350 000,00 € bez DPH a to všetko za predchádzajúcich 5 rokov.
- pre časť 3: skrátený názov: "Cyklistický chodník v k.ú. Smižany" vo výške min. 400 000,00 € bez DPH a to všetko za predchádzajúcich 5 rokov.
- pre časť 4: skrátený názov: "Cyklistický chodník v k.ú. Hrabušice" vo výške min. 300 000,00 € bez DPH a to všetko za predchádzajúcich 5 rokov.

2. pre všetky časti: - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky/príslušnej časti dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO, t.j. predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uvedené platí pre všetky časti:
- v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 ZoVO pre bod 2. je podmienkou účasti uchádzača, aby disponoval min. jednou osobou odborne kvalifikovanou osobou alebo riadiacim zamestnancom s predpísaným min. rozsahom oprávnenia stavbyvedúci pre min. dopravné stavby, ktorý bude určený na plnenie zmluvy, aby predmet zákazky bol zrealizovaný odborne, kvalitne a načas. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky.

3. pre všetky časti: - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky/príslušnej časti dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. h) ZoVO, t.j. uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uvedené platí pre všetky časti:
- v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 ZoVO pre bod 3. sa minimálna požadovaná úroveň štandardov nepožaduje.

4. pre všetky časti: - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky/príslušnej časti dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. i) ZoVO, t.j. predloženie údajov o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené platí pre všetky časti:
- v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 ZoVO pre bod 4. je podmienkou účasti uchádzača preukázanie, že uchádzač disponoval min. 5-mi výrobnými zamestnancami a min. 2-mi riadiacimi zamestnancami priemerne za predchádzajúce tri roky.

5. pre všetky časti: - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky/príslušnej časti dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. j) ZoVO, t.j. predloženie údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uvedené platí pre všetky časti:
- v zmysle § 112 ods. 5 v nadväznosti na § 38 ods. 5 ZoVO pre bod 5. je podmienkou účasti uchádzača preukázanie, že uchádzač disponuje nasledovným minimálnym predpísaným strojným, technickým a výrobným vybavením navrhovaným a dostupným pre realizáciu predmetu zákazky, resp. ďalším ktoré uchádzač uvažuje využiť pri realizácii predmetu zákazky: min. 1 (jedným) kolesovým rýpadlo-nakladačom; min. 1 (jedným) UNC nakladačom; min. 2 (dvomi) vyklápacími nákladnými autami, z toho jedno s nosnosťou min. 9 ton a druhé s nosnosťou min. 3 tony; min. 1 (jedným) cestným vibračným valcom kolesovým a min. 1 (jedným) cestným vibračným valcom tandemovým hladkým; min. 1 (jednou) vibračnou doskou; min. 1 (jedným) cestným finišerom živíc schopným realizovať pokládku asfaltového betónu šírky 3 m; dopravnými prostriedkami pre plynulé zabezpečenie asfaltového betónu v požadovanom rozsahu predmetnej časti zákazky na miesto realizácie; výrobňou asfaltového betónu na požadovaný rozsah predmetnej časti zákazky a počas trvania doby zákazky podľa podmienok verejného obstarávania, v takom dosahu od miesta realizácie stavebného diela, aby asfaltový betón spĺňal pri pokládke navrhovaným strojovým a technickým vybavením príslušné STN, kvalitatívne parametre platné na území SR a súvisiace predpisy (napr. STN 736121; relevantné normy radu STN EN 13108; TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi), resp. predloží čestné vyhlásenie, že vie zabezpečiť dodávku asfaltového betónu z uvedenej konkrétnej výrobne asfaltového betónu, pričom tento bude spĺňať vyššie požadované; a zemnou frézou.

V zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 3 ZoVO môže uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Uvedenú skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.

6. uvedené platí pre všetky časti: - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 35 ZoVO v kópii, t.j. napr. predloženie platného certifikátu kvality v zmysle normy EN ISO 9001 na vykonávané činnosti týkajúce sa predmetu zákazky v oblasti stavebníctva, resp. ekvivalentný doklad v zmysle § 35 ZoVO.

7. uvedené platí pre všetky časti: - uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 36 ZoVO v kópii, t.j. napr. predloženie platného certifikátu v zmysle požiadaviek normy EN ISO 14001 (STN EN ISO 14001) environmentálneho manažérstva v oblasti stavebnej výroby, resp. ekvivalentný doklad v zmysle § 36 ZoVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Viď. súťažné podklady a prílohy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2020 15:45
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2020 16:00
Miesto: v zasadačke OcÚ verejného obstarávateľa, na adrese: Obec Smižany, OcÚ Smižany, Námestie M. Pajdušáka 341/50, 053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku/ponuky príslušných častí v lehote na predkladanie ponúk. Vzhľadom na povolený rozsah znakov sú ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch v bode 23.1.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmetné VO je príležitostným spoločným obstarávaním v zmysle § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní alebo ZoVO) na základe Dohody o príležitostnom spoločnom obstarávaní zo dňa 14.01.2020 (uvedená dohoda je zverejnená na:
http://zmluvy.egov.sk/egov/detail/id:878071?sessidbe4c74ae4496a63daa027d4d4515897f=fc1215ee2a14c5e85028f47c37587f87
Na základe požiadavky poskytovateľa NFP boli zlúčené časti 1 a 5 do časti 1.
2.V zmysle § 20 ods. 2 ZoVO uvádzame podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikácie informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje: na http://josephine.proebiz.com. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej len SP).
3. V zmysle § 25 ods. 3 ZoVO uvádzame informácie o prípravných trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov: nerelevantné. V predmetnom verejnom obstarávaní uvedený postup nebol použitý.
4. V zmysle § 112 ods. 13 ZoVO uvádzame, že výška zábezpeky je stanovená pre každú predkladanú časť. Bližšie informácie sú uvedené v SP.
5. V bode II.2.7. Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody: do 10 mesiacov odo dňa zadania zákazky, nakoľko formulár iné neumožňuje. Týmto upresňujeme: Termín realizácie a dodania predmetu zákazky/časti, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela/časti; možnosti financovania a pod.: do 10 mesiacov (v zmysle ZoD) odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača zhotoviteľa. Ďalšie informácie sú uvedené v SP a prílohách.
6. V zmysle § 114 ods. 1 ZoVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ďalšie informácie sú uvedené v SP.
7. V rámci zadávania zákazky sa neuplatňuje: § 113 ods. 2 písm. e) a k) ZoVO. Neuplatňuje sa vyžadovanie konkrétnej značky v zmysle § 42 ods. 7 ZoVO.
8. V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje aj podmienka podľa § 112 ods. 4 v nadväznosti na § 40 ods. 6 písm. g) ZoVO.
9. V zmysle § 112 ods. 6 ZoVO poverený zástupca verejných obstarávateľov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.
10. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a SP, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZoVO pre daný postup zadávania zákazky, záväznými výkladovými stanoviskami Úradu pre verejné obstarávanie, všeobecnými metodickými usmerneniami vydanými Úradom a pod.
11. Predmetné verejné obstar., vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií.
12. Zmluvné strany sa riadia zákonom č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov platným a účinným v čase realizácie zákazky. Z uvedeného dôvodu je v časti VI.2) výzvy uvedené, že sa bude akceptovať elektronická fakturácia. V prípade, že to bude relevantné, zmluvné strany sú povinné pristúpiť k úprave ZoD formou dodatku.
13. Nakoľko formulár iné neumožňuje, v bode IV.2.7 je uvedená prvá lehota otvárania ponúk. Ponuky budú otvárané postupne v zmysle bodu 8.3.4 súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.09.2020