Dodávka zemného plynu

  Zadávateľ:
Obec Veľký Biel
  Predpokladaná hodnota:
203.832,64 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľký Biel
IČO: 00305146
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
Slovensko
Kontaktná osoba: Anton Danter, starosta obce
Telefón: +421 245916106
Fax: +421 245916106
Email: sekretariat@velkybiel.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.velkybiel.eu

Obec Chtelnica
IČO: 00312584
Námestie 1. mája 495/52 , 92205 Chtelnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Horváth, starosta obce
Telefón: +421 337794125
Fax: +421 337794125
Email: starosta@chtelnica.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.chtelnica.sk
Obec Podlužany
IČO: 00310930
Podlužany 72 , 95652 Podlužany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Miksa, starosta obce
Telefón: +421 387682136
Fax: +421 387682136
Email: starosta@podluzany.eu
Hlavná adresa(URL): http://www.podluzany.eu
Obec Sološnica
IČO: 00310026
Sološnica 527 , 90637 Sološnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Čermáková, starostka obce
Telefón: +421 346548825
Fax: +421 346548824
Email: anna.cermakova@solosnica.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.solosnica.sk
Základná škola s materskou školou
IČO: 50090828
Námestie 1.mája 3 , 92205 Chtelnica
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Andrej Hipík, riaditeľ školy
Telefón: +421 337794213
Fax: +421 337794213
Email: zschtelnica@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zschtelnica.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Motešice 77
IČO: 36125920
Motešice 77 , 91326 Motešice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Jatzová, riaditeľka školy
Telefón: +421 911075248
Email: skola@zsmotesice.edu.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zsmotesice.edupage.org
Základná škola s materskou školou Solčany
IČO: 37860755
Hviezdoslavova 38 , 95617 Solčany
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vlasák, riaditeľ školy
Telefón: +421 385383110
Fax: +421 385383110
Email: zssolcany@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zssolcany.edupage.org
Základná škola Sološnica
IČO: 31810292
Sološnica 7 , 90637 Sološnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Oravcová, riaditeľka školy
Telefón: +421 346584118
Fax: +421 346584118
Email: riaditelka@zssolosnica.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zssolosnica.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Svinná 131
IČO: 36126560
Svinná 131 , 91324 Svinná
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Kollárová, riaditeľka školy
Telefón: +421 911462226
Email: zs.ms.svinna@svinna.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zivaskola.edupage.org
Základná škola Albína Brunovského
IČO: 36063959
Obchodná 7 , 90051 Zohor
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Štefanovičová, riaditeľka školy
Telefón: +421 265961126
Fax: +421 265961126
Email: stefanovicoval@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.zszohor.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka zemného plynu
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 10 191,632 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
203 832,64 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK02
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Západné Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 10 191,632 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
203 832,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 10:00
Miesto: Obec Veľký Biel, Obecný úrad Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.09.2020