Letné kúpalisko v Rožňave - rekonštrukcia a úprava plaveckého bazéna

  Zadávateľ:
Mesto Rožňava
  Predpokladaná hodnota:
835.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2020 23:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Rožňava
IČO: 00328758
Šafárikova 29, 04801 Rožňava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Kardošová
Telefón: +421 587773256
Fax: +421 58587324509
Email: maria.kardosova@roznava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.roznava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Letné kúpalisko v Rožňave - rekonštrukcia a úprava plaveckého bazéna
Referenčné číslo: 21/2020/Ka
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho letného bazéna, ktorej cieľom je úprava dna a povrchu plaveckého bazéna, zmena jeho celkovej hĺbky, jeho rozdelenie na dve časti, každú s odlišným režimom prevádzky a úprava a doplnenie bazénovej technológie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
835 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212212-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK04
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Letné kúpalisko, Štítnická ul., Rožňava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho letného bazéna, ktorej cieľom je úprava dna a povrchu plaveckého bazéna, zmena jeho celkovej hĺbky, jeho rozdelenie na dve časti, každú s odlišným režimom prevádzky a úprava a doplnenie bazénovej technológie. Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
835 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 15.11.2020
Dátum ukončenia: 15.12.2021
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Vzhľadom na uvedené je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi všetky doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie
základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO,
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
UPOZORNENIE:
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených
na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola minimálne na jednu stavbu 200.000,- € bez DPH . Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.
K bodu 2. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Doklad o odbornej spôsobilosti
stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný
doklad, preukazujúci predmetnú skutočnosť, vydávaný v inom štáte. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalentného dokladu, ktorý preukazuje predmetné
činnosti, vydávaného v inom štáte.
Uchádzač fotokópiu dokladu opečiatkuje a podpíše.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2020 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2020 09:00
Miesto: Mestský úrad Rožňava
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude realizované verejne a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom títo sa musia preukázať dokladmi uvedenými v súťažných podkladoch (preukazom totožnosti a/alebo dokladom uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnenec aj plnomocenstvom).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, tento spôsob komunikácie sa týka
akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu
verejného obstarávania.
2. Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile .
3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
4.Verejný obstarávateľ bude považovať ponuku uchádzača, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky
prevýši finančný limit určený predpokladanou hodnotou zákazky, za ponuku, ktorá obsahuje zjavne nevýhodné
podmienky pre verejného obstarávateľa a teda za ponuku neprijateľnú.
5. V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (verejný obstarávateľ nepoužije el. aukciu).
6. V zmysle § 40 ods.6 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel
v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7.Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nakoľko je predmet zákazky spolufinancovaný z regionálneho programu, kód výzvy - 01/OÚ RV/2020 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, tak poskytnutie finančných prostriedkov na predmetnú zákazku podlieha následnému schváleniu finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa NFP.
Z uvedeného dôvodu obsahuje zmluva predmetu zákazky odkladaciu podmienku nadobudnutia jeho účinnosti, ktorou bude schválenie poskytnutia finančných prostriedkov verejnému obstarávateľovi, t. j. doručenie správy že finančné prostriedky budú poskytnuté na predmetnú zákazku verejnému obstarávateľovi ako prijímateľovi.
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.09.2020