Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre – časť SO 01 - Komunikácie

  Zadávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Predpokladaná hodnota:
158.111,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.10.2020 08:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
IČO: 00397482
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.
Telefón: +421 904281818
Fax: +421 376511593
Email: beatrix.barany@ekoauris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.e-lena.sk/profil/000397482
Hlavná adresa(URL): https://www.uniag.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
EkoAuris PLUS, s.r.o.
IČO: 44882327
Kúpeľná 3 , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.
Telefón: +421 904281818
Email: beatrix.barany@ekoauris.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.e-lena.sk/profil/000397482
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre – časť SO 01 - Komunikácie
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233253-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
GC13-5 - Typ:
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Cieľom navrhovaného riešenia je zmena trasovania komunikácií v celom riešenom území areálu SPU v Nitre, vybudovanie reprezentatívnej plochy pred budovou jedálne a katedry, vybudovanie športových a oddychových plôch pre študentov a návštevníkov plochy. Zároveň sa rieši aj úprava povrchov existujúcich a navrhovaných peších komunikácií a spevnených plôch. Dielo sa skladá z nasledovných stavebných objektov: SO 01 - Komunikácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
158 111,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
areál objednávateľa nachádzajúci sa v Nitre, k. ú. Chrenová, LV č.922 ako pozemky registra C parcelné číslo: 1120/1, 1120/3, 1120/4, 1120/5, 120/6,1123/1,1123/2, 1123/3, 1333, 1125 a 1163
II.2.4) Opis obstarávania
Cieľom navrhovaného riešenia je zmena trasovania komunikácií v celom riešenom území areálu SPU v Nitre, vybudovanie reprezentatívnej plochy pred budovou jedálne a katedry, vybudovanie športových a oddychových plôch pre študentov a návštevníkov plochy. Zároveň sa rieši aj úprava povrchov existujúcich a navrhovaných peších komunikácií a spevnených plôch. Dielo sa skladá z nasledovných stavebných objektov: SO 01 - Komunikácie.
Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 a prílohy č. 8 a 9 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
158 111,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 105
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302041M467
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,00 EUR. Podrobný opis vid. v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
Jednotný európsky dokument - http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27.04.2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie k celému rozsahu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu., t.j. nebude predmetnú časť ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO uplatňovať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1.
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky
Bod 2.
Podľa § 33 ods. 1 ZVO - uchádzač predloží aj doklad iný ako uvedený v § 33 ods. 1 písm. a) - d) ZVO

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov čast "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV".
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K BODU 1:
1.1.Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že
-uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
-bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
-pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.
Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
1.2 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v bode 1.1.

K BODU 2:
Uchádzač preukáže, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie. Túto podmienku účasti uchádzač preukáže Potvrdením z Centrálneho registra exekúcii vedenom Slovenskou komorou exekúcii, alebo ekvivalentným dokladom podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, pričom potvrdenie z registra exekúcií alebo ekvivalentný doklad musí byť nie staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk.

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov čast "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV".
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Bod 2.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk - Stavbyvedúci

Bod 3.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy - Certifikát STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva v oblasti stavebníctva - inžinierske stavby

Bod 4.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojení s § 35 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality - Certifikát ISO 9001 systém manažérstva kvality v oblasti stavebníctva inžinierske stavby

Bod 5.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality - Certifikát OHSAS 18001 alebo ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti stavebníctva inžinierske stavby

Bod 6.
V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. l) ZVO v spojení s § 41 ods. 1 ZVO: uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov čast "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV".
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov čast "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV".
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis viď. v súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2020 08:15
Miesto: EkoAuris PLUS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie sa uskutočni prostredníctvom portálu www.e-lena.sk v časti "Otváranie ponuk", v ktorej bude mať možnosť každý uchádzač, ktorý predloží ponuku sledovať otváranie ponúk, pričom systém ELENA automaticky zverejní obchodné názvy všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií. Na uvedenú skutočnosť verejný obstarávateľ upzoroňuje aj v súvislosti s opatreniami ohľadne situácie COVID-19.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania, okrem podaní a dokumentov súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170.

2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme ELENA. na portáli www.e-lena.sk.

3. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz "mám záujem" pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5. Ponuka musí byt vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému ELENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky v hodnote 5 000,00 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedene v súťažných podkladoch.

7. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné absolvovať aj bez nutnosti fyzickej účasti na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejni obchodne názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Na uvedenú skutočnosť verejný obstarávateľ upozorňuje aj v súvislosti s opatreniami ohľadne situácie COVID-19.

8. Elektronická aukcia nebude použitá.

9. Verejné obstarávanie je zamerané tak na sociálne (preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO; predloženie Certifikátu ISO 9001 systém manažérstva kvality; predloženie Certifikátu OHSAS 18001 alebo ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) ako aj na environmentálne aspekty (predloženie Certifikátu STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva).

10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

11. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.09.2020