Neplánované opravy a ošetrenia nákladného automobilu TATRA a jeho modifikácie

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
2.144.250,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína ŠAJBIDOROVÁ
Telefón: +421 960322251
Email: kristina.sajbidorova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8468
Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Neplánované opravy a ošetrenia nákladného automobilu TATRA a jeho modifikácie
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/2-8/2020-OOPS
II.1.2) Hlavný kód CPV
50114100-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Poskytovanie služieb neplánovaných opráv a ošetrení nákladných automobilov TATRA a ich modifikácií.
Opravy/údržba:
-vykonanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek a uplynutí časových intervalov pre servisné úkony (servisné a garančné prehliadky),
-výmena a opravy čelných skiel,
-opravy a údržba účelových nadstavieb vozidiel TATRA - môžu byť poskytované aj dodávateľsky,
-oprava riadiacich jednotiek,
-príprava vozidla na vykonanie technickej kontroly (TK) a jej zabezpečenie v staniciach technickej kontroly,
-opravy a nastavenie hydraulickej sústavy,
-oprava a nastavenie motora a spojky,
-opravy a nastavenie prevodového ústrojenstva,
-opravy a nastavenia elektrickej sústavy,
-opravy a nastavenia brzdovej sústavy,
-opravy a nastavenia palivovej sústavy,
-opravy a nastavenia chladiacej sústavy,
-opravy a nastavenia vzduchovej sústavy,
-opravy a nastavenia mazacej sústavy,
-opravy a nastavenia centrálneho dofukovania PNEU,
-opravy a nastavenia diferenciálov,
-opravy a nastavenia nábojov kolies,
-opravy a nastavenia klimatizácie,
-klampiarske práce a opravy korby,
-údržba OPaOS a opravy nadstavby,
-oprava motorčeka ostrekovania čelného skla.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 144 250,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Minimálna sieť servisných stredísk po celú dobu trvania zákazky: minimálne jedno servisné stredisko pre kraje: BA, TT, NR, TN, BB, ŽA a druhé servisné stredisko pre kraje: PO a KE.
II.2.4) Opis obstarávania:
Poskytovanie služieb neplánovaných opráv a ošetrení nákladných automobilov TATRA a ich modifikácií.
Typy vozidiel: civilné vozidlá T-815, T-813, T-148 a ich modifikácie.
Predpokladaný počet vykonaných opráv: 601
Predpokladaný počet opravovaných vozidiel: 551ks
Predpokladaný počet mechanických prác na jednu opravu: 40 Nh
Predpokladaný počet elektromechanických prác na jednu opravu: 20 Nh
Predpokladaný počet najazdených km pri výjazde výjazdovej/servisnej skupiny v rámci SR: 10 000 km
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Kritériami na hodnotenie ponúk sú:
K1 = Najnižšia celková cena za 1 Nh mechanických prác s DPH v EUR - celkový počet bodov: 60 bodov
K2 = Najnižšia celková cena za 1 Nh elektromechanických prác s DPH v EUR - celkový počet bodov: 35 bodov
K3 = Najnižšia celková cena za 1 Km prepravných nákladov pri výjazde v rámci SR s DPH v EUR - celkový počet bodov: 5 bodov
Súčet bodov za kritéria hodnotenia ponúk (K1+K2+K3) = 100 bodov
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
a1) uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ,
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- iným rovnocenným dokladom.

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov*1 v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
b1) uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- iným rovnocenným dokladom.

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c1) uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- iným rovnocenným dokladom

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d1) uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- iným rovnocenným dokladom.

Ďalšie podmienky účasti a údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2020 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovová 8, Bratislava, hlavná budova
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťaž sa realizuje ako elektronická cez informačný systém EVO (ďalej len IS EVO) na
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo-5f5.html a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez tento systém. Na účasť v súťaži je potrebné sa na web stránke https://www.uvo.gov.sk/ zaregistrovať a pokračovať ďalej v zmysle príručiek a video návodov na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html v EVO a v súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky.
2. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO.
3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii (sú zverejnené) odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.
4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka je stanovená vo výške 50 000,00 Eur (slovom: päťdesiattisíc Eur). Bližšie informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Otváranie ponúk je v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. bude vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
7. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
8. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu, že sa jedná o činnosti, ktoré spolu súvisia, sú vzájomne
previazané a dopĺňajú sa.
9. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.09.2020