Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (BRKO)

  Zadávateľ:
Mesto Levice
  Predpokladaná hodnota:
1.406.760,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00307203
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.levice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (BRKO)
Referenčné číslo: 2020/09/BRKO/Levice
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je komunálne/priemyselné kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (verejného obstarávateľa), súčasťou predmetu zákazky je aj naloženie na prepravné vozidlá a odvoz (ďalej odvoz) tohto odpadu z centrálnej lokality CTZ Levice na Mochovskej ulici, Levice. Odvoz a zhodnotenie je zamerané na všetky druhy odpadov v rámci kat. č. 200201 (BRO biologicky rozložiteľný odpad ) a všetky druhy odpadov kat. č. 200108 (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad) vrátane neskompostovateľných odpadov a zvyškov; všetko ďalej len BRKO. Zber BRKO od jeho pôvodcov zabezpečuje iný zmluvný dodávateľ verejného obstarávateľa/Mesta Levice. Odvoz a zhodnotenienie BRKO bude zabezpečované jeho pôvodcov, t.j. od obyvateľov mesta Levice, od firiem a organizácií pôsobiacich na území mesta Levice, ktoré zabezpečujú pre mesto Levice formou zmluvnej spolupráce údržbu verejnej zelene v súlade so zákonom o odpadoch, okrem prevádzkovateľov kuchyne podľa § 83 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne v spojení s ekvivalentnými právnymi normami platnými v členských krajinách podľa sídla uchádzača (ďalej aj zákon o odpadoch). Predmetom komunálneho/priemyselného kompostovania je podrvenie zeleného odpadu (napr. konároviny, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, okrem pokosených tráv), homogenizácia odpadu pred začatím kompostovania, hygienizácia vo vhodnom zariadení, prekopávanie zakládok, preosiatie hotového kompostu, jeho distribúcia a pod.
Predpokladaný ročný objem odvezeného a zhodnoteného BRKO je 5000 ton a z toho min. 2300 ton kompostu.
Verejný obstarávateľ prevezme od úspešného uchádzača/poskytovateľa vyhovujúci kompost v rozsahu minimálne do 1000 t ročne bezodplatne, s ostatným kompostom disponuje úspešný uchádzač/poskytovateľ.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 406 760,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90510000-5
90512000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna lokalita CTZ Levice na Mochovskej ulici Levice a objekty úspešného uchádzača.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je komunálne/priemyselné kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (verejného obstarávateľa), súčasťou predmetu zákazky je aj naloženie na prepravné vozidlá a odvoz (ďalej odvoz) tohto odpadu z centrálnej lokality CTZ Levice na Mochovskej ulici, Levice. Odvoz a zhodnotenie je zamerané na všetky druhy odpadov v rámci kat. č. 200201 (BRO biologicky rozložiteľný odpad ) a všetky druhy odpadov kat. č. 200108 (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad) vrátane neskompostovateľných odpadov a zvyškov; všetko ďalej len BRKO. Zber BRKO od jeho pôvodcov zabezpečuje iný zmluvný dodávateľ verejného obstarávateľa/Mesta Levice. Odvoz a zhodnotenienie BRKO bude zabezpečované jeho pôvodcov, t.j. od obyvateľov mesta Levice, od firiem a organizácií pôsobiacich na území mesta Levice, ktoré zabezpečujú pre mesto Levice formou zmluvnej spolupráce údržbu verejnej zelene v súlade so zákonom o odpadoch, okrem prevádzkovateľov kuchyne podľa § 83 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne v spojení s ekvivalentnými právnymi normami platnými v členských krajinách podľa sídla uchádzača (ďalej aj zákon o odpadoch). Predmetom komunálneho/priemyselného kompostovania je podrvenie zeleného odpadu (napr. konároviny, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, okrem pokosených tráv), homogenizácia odpadu pred začatím kompostovania, hygienizácia vo vhodnom zariadení, prekopávanie zakládok, preosiatie hotového kompostu, jeho distribúcia a pod.
Predpokladaný ročný objem odvezeného a zhodnoteného BRKO je 5000 ton a z toho min. 2300 ton kompostu.
Verejný obstarávateľ prevezme od úspešného uchádzača/poskytovateľa vyhovujúci kompost v rozsahu minimálne do 1000 t ročne bezodplatne, s ostatným kompostom disponuje úspešný uchádzač/poskytovateľ.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 406 760,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ide o ucelenú koordinovanú činnosť s riadiacimi, výkonovými, technickými a kontrolnými prepojeniam v rámci jednotnej funkčnej schémy realizácie predmetu zákazky a s jednotnou logistikou zabezpečenia tohto prúdu odpadového hospodárstva. Jednotlivé činnosti spadajúce do systému odvozu a zhodnotenia BRKO sú činnosti s logickou postupnosťou odvoz manipulácia, zhodnotenie a kontrola systému odpadového hospodárstva. Kontrahovanie viacerých dodávateľ by bolo pre verejného obstarávateľa zaťažujúce z hľadiska organizačného, personálneho a v neposlednom rade aj finančného. Zadávanie zákazky bez rozdelenia na časti taktiež právne logickým a efektívnym riešením pre verejného obstarávateľa z hľadiska manažmentu realizácie zmluvy.

Zábezpeka sa nevyžaduje.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom ako poskytovateľom na druhej strane, podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na 36 mesiacov (3 roky) alebo do vyčerpania finančného limitu PHZ, a to podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.

Rámcová dohoda nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

Harmonogram realizácie predmetu zákazky/rámcovej dohody (ako pevný vecný a časový zvozový kalendár) na jednotlivé roky podľa jednotlivých mesiacov a týždňov bude súčasťou ponuky uchádzača a bude aj prílohou k zmluve.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
sú uvedené v návrhu rámcovej dohody, zábezpeka sa nevyžaduje.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: nie je relevantné, RD sa uzatvorí na 36 mesiacov
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.10.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 13:00
Miesto: na kontaktnej adrese: E&L Consulting s. r. o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zasadačka 1. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácie sa bude realizovať v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane
vysvetľovania, predkladania, vyhodnocovania ponúk. V prípade aplikácie revíznych postupov je potrebné postupovať podľa Štvrtej hlavy ZVO, § 163 ZVO a nasl. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom (VOb) a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
2. Od úsp.uchádzača sa vyžaduje, aby mal pred podpisom RD uzatvorené poistenie za škodu spôsobenú pri výkone činnosti;. Ďalej sa vyžaduje aby:
- disponoval príslušným technickým zariadením potrebným na prevádzkovanie kompostárne v dostatočných kapacitách na zhodnotenie 5000 t odpadu ročne;
-disponoval príslušným povolením na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie BRKO podľa príslušných predpisov, vrátane schváleného prevádzkového poriadku,
-predkladal na mesačnej báze spolu s faktúrami evidenciu o odvoze a zhodnotení BRKO vrátane nekompostovateľného odpadu a zvyškov, s uvedením množstva odpadu a spôsobu zhodnotenia odpadu BRKO a naloženia s nekompostovateľným odpadom a zvyškami,
-poskytol vážne lístky ku každej faktúre;
-mal s účinnosťou od 1.1.2023 vybavené zberné vozidlá vážiacim systémom podľa osobitných predpisov, ktoré vyžaduje ust. § 16 ods. 10 zákona o odpadoch,
-samotný zber BRKO v lokalite mesta Levice zabezpečuje zmluvný partner verejného obstarávateľa, ktorý zabezpečí zber BRKO a odvoz BRKO do centrálnej lokality - centrálny tepelný zdroj (CTZ) Levice na Mochovskej ulici Levice na dočasné uskladnenie dovezeného BRKO
- mal zberové vozidlá vybavené nainštalovaným a prevádzkovaným GPS zariadením;
3.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 ZVO
upravené v RD vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
4.VOb vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom RD informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
5.RD nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, nie skôr ako 1.1.2021.
6.RD bude podpísaná s úspeš.uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z.(zápis v
RPVS)
7.Lehota splatnosti realizačných faktúr je 30 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky. Faktúry a platby sa budú realizovať na mesačnej báze.
8.Vyžaduje sa záručná lehota na poskytnuté služby 12 mesiacov.
9. Prílohami rámcovej dohody budú príslušné oprávnenia (súhlasy a povolenia) úspešného uchádzača pre oblasť nakladania a iného zaobchádzania s odpadom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
10. Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy VOb vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok ( § 42 ods. 12).
11. Verejný obstarávateľ v rámci realizácie predmetu zákazky zmluvne vyžaduje postup s ohľadom na ochranu
životného prostredia.
12. VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
13. Bližšie informácie sú uvedené v SP.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.09.2020