Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá

  Zadávateľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
3.120.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35850370
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kadrliaková, PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Telefón: +421 902901680
Email: bvsas@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8415
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://bvsas.sk

Infra Services, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 43898190
Hraničná 10 , 82105 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Email: sekretariat@infraservices.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://infraservices.sk/
BIONERGY, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45322317
Prešovská 48 , 82609 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Email: bionergy@bionergy.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://bionergy.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania: Toto verejné obstarávanie je príležitostné spoločné obstarávanie podľa § 16 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na nákup pohonných hmôt pre potreby obstarávateľa a jeho dcérskych spoločností.
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vodárenstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá
Referenčné číslo: 111/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
09134100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá je bezhotovostný nákup pohonných hmôt
bezolovnatý benzín základnej produktovej rady s minimálnym oktánovým číslom 95 v predpokladanom objeme 165.000 l (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc litrov), spĺňajúci minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 podľa aktuálne platného znenia;
a motorovú naftu základnej produktovej rady s minimálnym cetánovým číslom 51 v predpokladanom objeme 725.000 l (slovom: sedemstodvadsaťpäťtisíc litrov), spĺňajúcu minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy podľa normy STN EN 590 podľa aktuálne platného znenia na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady s odloženou splatnosťou, vrátane vystavenia, dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných pohonných hmôt.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 120 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09132100-4
30163100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
SK010
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: S ohľadom na obmedzený počer znakov je hlavné miesto dodania alebo plnenia uvedené v bode II.2.14 tohto oznámenia.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá je bezhotovostný nákup pohonných hmôt
- bezolovnatý benzín základnej produktovej rady s minimálnym oktánovým číslom 95 v predpokladanom objeme 165.000 l (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc litrov), spĺňajúci minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 podľa aktuálne platného znenia;
- a motorovú naftu základnej produktovej rady s minimálnym cetánovým číslom 51 v predpokladanom objeme 725.000 l (slovom: sedemstodvadsaťpäťtisíc litrov), spĺňajúcu minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy podľa normy STN EN 590 podľa aktuálne platného znenia na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady s odloženou splatnosťou, vrátane vystavenia, dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných pohonných hmôt.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku IV Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 120 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Miestom odberu pohonných látok sú čerpacie stanice (ďalej aj ako akceptačné miesta), ktoré akceptujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na palivové karty vydané uchádzačom na území celého Slovenska, pričom na území západného Slovenska t.j. v každom meste: Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica, Myjava musí byť aspoň jedno akceptačné miesto.

Miesto dodania palivových kariet je adresa príslušného obstarávateľa.

Obstarávatelia uvedení v oddieli I. tohto oznámenia realizujú toto verejné obstarávanie ako príležitostné spoločné obstarávanie podľa § 16 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na nákup pohonných hmôt pre potreby hlavného obstarávateľa Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. (ďalej aj ako "obstarávateľ č. 1") a jeho dcérskych spoločností Infra Services, a.s. (ďalej aj ako "obstarávateľ č. 2") a BIONERGY, a.s. (ďalej aj ako "obstarávateľ č. 3").

Finančný limit rámcovej dohody je maximálne 3.120.000,00 EUR bez DPH, pričom tento finančný limit je rozdelený nasledovne:
pre obstarávateľa č. 1 vo výške: 1.357.530,00 EUR bez DPH;
pre obstarávateľa č. 2 vo výške: 1.709.140,00 EUR bez DPH;
pre obstarávateľa č. 3 vo výške: 53.330,00 EUR bez DPH.

Pri 90% vyčerpaní ktoréhokoľvek finančného limitu obstarávateľov 1 až 3 nie je dotknutá možnosť navýšenia finančného limitu pre toho obstarávateľa, ktorého limit sa blíži k vyčerpaniu a pokiaľ je finančný limit ostatných obstarávateľov nevyčerpaný. Kumulatívne hodnota rámcovej dohody nepresiahne 3.120.000,00 EUR bez DPH.

Pre účely fakturácie sa bude uplatňovať priemerná týždenná cena pohonných látok zverejňovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky v EUR s DPH vrátane spotrebnej dane (ďalej iba priemerná týždenná cena PHM podľa ŠÚSR) za týždeň bezprostredne predchádzajúci týždňu, kedy došlo k tankovaniu.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
V súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 7-2019 zo dňa 22.05.2019 obstarávateľ uvádza, že obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobné postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

6. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. decembra 2019 mení § 32 ods. 1 písm. b) a c) a § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií k podmienkam účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní a ich preukazovaniu je k dispozícii vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 z 22.11.2019, ktoré je dostupné na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c3432015-z-z--51e.html?id=2522.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce (3) tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 500.000,00 EUR s DPH vrátane spotrebnej dane, (slovom: päťstotisíc eur s DPH vrátane spotrebnej dane). Sledovaným obdobím sa rozumie obdobie predchádzajúcich (3) troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t.j. odo dňa uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Zoznam dodávok tovaru musí obsahovať:
V prípade dodávania tovaru v dlhšom časovom období ako sa požaduje, uchádzač alikvotne vyčísli ceny dodaných tovarov v EUR s DPH vrátane spotrebnej dane, za sledované obdobie.
V prípade, ak uchádzač dodával tovar ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem tovaru dodaného ním samotným.

V zozname dodávok tovaru uchádzač uvedie minimálne nasledovné informácie:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis dodaného tovaru, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter dodaného tovaru (dodané tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky),
c) cena dodaných tovarov v EUR s DPH vrátane spotrebnej dane,
d) lehota dodávania tovaru,
e) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

V prípade dodávania tovaru v dlhšom časovom období ako sa požaduje, uchádzač alikvotne vyčísli cenu dodaných tovarov v EUR s DPH vrátane spotrebnej dane, za sledované obdobie. V prípade, ak uchádzač dodával tovar ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem tovaru dodaného ním samotným.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou vo výške 90.000,00 EUR (slovom: deväťdesiattisíc eur).

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poistením záruky.

V prípade, ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou bankovej záruky, alebo poistením záruky a ak banka/ poisťovňa uchádzača nevydáva záručnú listinu /doklad o poistení záruky ako elektronický dokument autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým môže byť pripojená kvalifikovaná časová pečiatka, obstarávateľ požaduje predložiť originál záručnej listiny/ originál dokladu o poistení záruky v súlade s bodom 17.6 súťažných podkladov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.
Obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Zväzku III. Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, ktorej predmetom bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho osem rokov: Neaplikuje sa.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2020 11:00
Miesto: Sídlo obstarávateľa: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, zasadačka č. 1.18.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súvislosti so zmenou ust. § 32 ods. 1 písm. b) a c) a § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je účinná od 1.12.2019 vo vzťahu k podmienke osobného postavenia uchádzača a jeho preukazovaní, obstarávateľ dáva do pozornosti Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 z 22.11.2019, ktoré je dostupné na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c3432015-z-z--51e.html?id=2522.

Zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 91 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ust. § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (druhá veta) s vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u prvého uchádzača v poradí.
Elektronická aukcia sa nepoužije.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži sa bude v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej ako IS EVO) (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania. Priamy link na súťažné podklady je uvedený v oddieli I.3) tohto oznámenia. Obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/ alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

Obstarávateľ je oprávnený doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie predmetu zákazky podľa stanovených predpokladaných množstiev, vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH vrátane spotrebnej dane.
Pre účely zostavenia poradia úspešnosti predložených ponúk v tejto verejnej súťaži bude obstarávateľ vychádzať z priemernej týždennej ceny za jeden (1) liter príslušnej pohonnej látky v EUR s DPH vrátane spotrebnej dane v Slovenskej republike zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v 35. týždni, t.j. poslednej zverejnenej ceny v čase odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do vestníka na zverejnenie: http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i4B1941EAC9154096A2C339E0666EA7E6%22)&ui.name=Priemern%C3%A9%20ceny%20pohonn%C3%BDch%20l%C3%A1tok%20v%20SR%20(t%C3%BD%C5%BEdenn%C3%A9)%20%5Bsp0207ts%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2Fcognosext%2Fcps4%2Fportlets%2Fcommon%2Fclose.html&run.outputLocale=sk

Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.09.2020