Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica

  Zadávateľ:
Mesto Senica
  Predpokladaná hodnota:
3.117.221,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Senica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00309974
Štefánikova 1408/56, 90525 Senica
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.senica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Enteris H s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 53140869
J. Cikkera 5 , 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.enteris.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica
Referenčné číslo: 2020/SEN/MHD
II.1.2) Hlavný kód CPV
60112000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica na obdobie 10 rokov v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú hromadnú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 117 221,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica na obdobie 10 rokov v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú hromadnú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 117 221,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ si uplatňuje právo využiť opciu v trvaní 12 mesiacov.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - h) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať, že:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové a colné nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

2. Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
- k bodu a): výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace za právnickú osobu (alebo fyzickú osobu - podnikateľa), a súčasne výpisom z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača,
- bodu b): potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu c): potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu, nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu d): potvrdením príslušného súdu, nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- k bodu f): čestným vyhlásením.

3. Doklady vyššie uvedené, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Ak má uchádzač sídlo v Slovenskej republike, v rámci preukázania splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, nie je potrebné predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, písm. b), c) e) zákona o verejnom obstarávaní, ku ktorým má verejný obstarávateľ prístup v rámci databáz verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2. Ak odberateľ nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač uvedie kontaktnú osobu odberateľa spolu s jej telefonickým a e-mailovým kontaktom, u ktorej si je možné údaje uvádzané v zozname overiť.

3. Predložené, resp. zverejnené referencie v sebe musia obsahovať všetky vyššie požadované informácie.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok aj Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač zoznamom poskytnutých služieb preukáže, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytoval služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (pravidelná autobusová doprava) a to úhrnne minimálne 240 000 km ročne. Zoznam poskytnutých služieb musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 158-385780
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2020 10:30
Miesto: Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, zasadačka úradu, 4. poschodie, č. dverí 401
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 3434/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Súťažné podklady budú neobmedzene k dispozícii v Profile verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4546.
3. Verejný obstarávateľ bude pri akékoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
4. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 50 000,00 EUR.
7. Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.09.2020