Dodávka zemného plynu

  Zadávateľ:
Mesto Nové Mesto nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
698.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00311863
Čsl. armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Hikel
Telefón: +421 327402305
Fax: +421 327402111
Email: hikel@nove-mesto.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.nove-mesto.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk

Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36129470
Dibrovova 1934/13 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Kubelíková
Telefón: +421 327715489
Fax: +421 327715489
Email: msdibrovovanmnv@azet.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36129470
Hollého 1913/3 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Malíčková
Telefón: +421 327715332
Fax: +421 327715332
Email: mshollehonmnv@azet.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36129470
Hurbanova 756/6 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Pavlíková
Telefón: +421 327712531
Fax: +421 327712531
Email: mshurbanova@azet.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36129470
Hviezdoslavova 1262/12 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Nemšáková
Telefón: +421 327715184
Fax: +421 327715184
Email: mshviezdoslavova@azet.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Materská škôlka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36129470
J. Kollára 354/25 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Jarmila Markechová
Telefón: +421 327713923
Fax: +421 327713923
Email: mskollara@azet.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36129470
Poľovnícka 2039/12 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Chmelová
Telefón: +421 327484482
Fax: +421 327484482
Email: riaditelka@materskaskolanmnv.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31202667
Ul. Kapitána Nálepku 855 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Želmíra Huláková
Telefón: +421 327461812
Fax: +421 327461812
Email: zsnalnmnv@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36125148
Odborárska 1374 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: PaeDr. Jaroslav Jeřabek
Telefón: +421 327715417
Fax: +421 327715417
Email: zsodborarska@stonline.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31202675
Tematínska 2092 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: PaeDr. Michal Hnát
Telefón: +421 327405611
Fax: +421 327406516
Email: zstematinska@mail.icss.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
AFC Futbalový klub
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34009159
Športová 22 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Današ
Telefón: +421 904163319
Fax: +421 904163319
Email: msu@nove-mesto.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00311863
Čsl. armády 1 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Hikel
Telefón: +421 327402305
Fax: +421 327402111
Email: hikel@nove-mesto.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Mestské kultúrne stredisko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00350702
Hviezdoslavova 4 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. art. Mária Volárová
Telefón: +421 322856920
Fax: +421 327715801
Email: msks@msks.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Zriadenie pre seniorov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 43372984
Ul. Fraňa Kráľa 2688/4 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Danica Bezováková
Telefón: +421 908886949
Fax: +421 908886949
Email: info@nove-mesto.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Volejbalový klub
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34005668
Javorinská 19 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Šujan
Telefón: +421 910785066
Fax: +421 910785066
Email: vknovemesto@vknovemesto.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
Technické služby mesta Nové mesto nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00350656
Banská 6279/1 , 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Veselka
Telefón: +421 322856122
Fax: +421 322856122
Email: tsm@tsmnm.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nove-mesto.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania: Nie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
TENDER & Development s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44721307
Laurinská 4 , 81000 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Andrea Korcová
Telefón: +421 911707102
Fax: +421 911707102
Email: korcova@tenderdevelopment.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.tenderdevelopment.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Samospráva
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka zemného plynu
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane štruktúrovania a prepravy, pre odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 časti C Opis predmetu zákazky s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb na dobu určitú od 01. 01. 2021 00:00 hod. do 31.12.2024 do 24:00 hod.
Každý subjekt, pre ktorého verejný obstarávateľ realizuje spoločné verejné obstarávanie uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o združenej dodávke zemného plynu na dobu určitú, a to od dátumu uvedeného v tejto časti súťažných podkladov ako aj pre odberné miesta uvedeného v týchto súťažných podkladoch do 31.12.2020 do 24:00 hod.
Kompletný zoznam subjektov a ich odberných miest je uvedený v tejto časti súťažných podkladov.
Termíny plnenia predmetu zákazky:
Termín začatia poskytovanie služby: 01.01.2021
Dĺžka trvania zmluvy: 48 mesiacov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
698 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Nové mesto nad Váhom
Kompletný zoznam subjektov a ich odberných miest je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, ako aj v tomto Oznámení
II.2.4) Opis obstarávania:
Podľa súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
698 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ uplatňuje aukciu v zmysle súťažných podkladov bod 32
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Predmetné podmienky účasti sú stanovené taxatívne podľa § 32 zákona.
Verejný obstarávateľ uvádza, že nie je oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2, ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobné postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §32 ods. 2 zákona. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona - jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Na účely zákona je JED dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED-om predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona. JED prikladá verejný obstarávateľ do súťažných podkladov. JED je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (http://www.uvo.gov.sk). Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu oznámenia. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží v ponuke doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Za uchádzača alebo záujemcu sa považuje aj ten uchádzač,alebo záujemca, ktorý spĺňa osobné postavenie v zmysle § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa súťažných podkladov v Časti "F" Podmienky účasti uchádzačov
a) Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO
b)Podľa § 33 ods. 1 písm. d) Zákona č. 343/2015 Z. z. o VO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobnosti k ekonomickému a finančnému postaveniu uvedené v súťažných podkladoch Časti "F" Podmienky účasti uchádzačov z dôvodu nedostatočného rozsahu znakov na uvedenie podrobností špecifikácie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa súťažných podkladov v Časti "F" Podmienky účasti uchádzačov
a) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO
b) Podľa § 34 ods. 1písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobnosti k technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v súťažných podkladoch Časti "F" Podmienky účasti uchádzačov z dôvodu nedostatočného rozsahu znakov na uvedenie podrobností špecifikácie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Nie
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: V zmysle súťažných podkladov
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.10.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2020 13:00
Miesto: Miesto: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad, Československej armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 52 Zákona č. 343/2015 Z.z. o VO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle § 54 ods.3 Zákona o VO pri elektronickej aukcii je otváranie ponúk neverejné, údaje podľa § 52 ods. 2 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 52 ods. 3 sa uchádzačom neodosiela.
Na otváranie ponúk sa stanoví komisia podľa § 51 zákona č. 343/2015 Z.z.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.09.2020