Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
6.606.507,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín
Telefón: +421 960317656
Email: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-44/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
34351100-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je dodávanie pneumatík pre špeciálnu vojenskú techniku, nákladné vozidlá, autobusy, poľnohospodárske stroje, hospodárske stroje, stavebnú a manipulačnú techniku, prípojné vozidlá, motocykel, duší, ochranných vložiek do ráfikov pneumatík. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa na odpady a nakladanie s nimi podľa podmienok rámcovej dohody.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 606 507,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Počet častí predmetu zákazky, ktoré je možné prideliť jednému uchádzačovi nie je obmedzený. Uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek jednu časť predmetu zákazky alebo na obidve časti predmetu zákazky.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Pneumatiky pre nákladné a prípojné vozidlá, autobusy, stroje, duše do pneumatík, ochranné vložky do ráfikov pneumatík a ostatné pneumatiky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34352000-9
34352100-0
34352200-1
34352300-2
34411200-3
19511200-3
19511100-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Celkom 5 miest dodania v mestách Nemšová, Poprad, Bratislava, Nemecká. Presné adresy miest dodania sú uvedené v bode II.2.14) "Doplňujúce informácie"
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávanie pneumatík pre nákladné vozidlá, autobusy, poľnohospodárske stroje, hospodárske stroje, stavebnú a manipulačnú tecniku, prípojné vozidlá, motocykel, duše, ochranné vložky do ráfikov pneumatík a ostatné pneumatiky - 114 rozličných druhov pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík v predpokladanom množstve celkom cca 11.695 kusov za celé obdobie trvania platnosti a účinnosti rámcovej dohody. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa na odpady a nakladanie s nimi podľa podmienok rámcovej dohody.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 619 998,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesta dodania:
1. Zásobovacia základňa I. Nemšová, Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová.
2. Zásobovacia základňa I., Centrum Zásob Poprad, Skladová 3, 058 01 Poprad.
3. ASM Bratislava, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
4. ZNM Nemecká, Nemecká 1023, 976 97 Nemecká.
5. VÚ 2014 Bratislava, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Pneumatiky pre špeciálnu vojenskú techniku
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34352000-9
34352100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Celkom 5 miest dodania v mestách Nemšová, Poprad, Bratislava, Nemecká. Presné asdresy miest dodania sú uvedené v bode II.2.14) "Doplňujúce informácie"
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávanie pneumatík pre špeciálnu vojenskú techniku - 12 rozličných druhov pneumatík v predpokladanom množstve celkom cca 1.120 kusov za celé obdobie trvania platnosti a účinnosti rámcovej dohody. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa na odpady a nakladanie s nimi podľa podmienok rámcovej dohody.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
986 509,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesta dodania:
1. Zásobovacia základňa I. Nemšová, Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová.
2. Zásobovacia základňa I., Centrum Zásob Poprad, Skladová 3, 058 01 Poprad.
3. ASM Bratislava, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
4. ZNM Nemecká, Nemecká 1023, 976 97 Nemecká.
5. VÚ 2014 Bratislava, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní"). Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:
- podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- iným rovnocenným dokladom.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ďalšie informácie vzťahujúce sa k podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto verejnej súťaži.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 1. tejto časti (III.1.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Skupina dodávateľov môže využiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

1. Vyjadrenie banky/všetkých bánk alebo pobočky zahraničnej banky/ všetkých zahraničních bánk, kde má uchádzač zriadený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie predchádzajúcich troch rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

2. Verejný obstarávateľ súčasne požaduje predložiť čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa predchádzajúceho bodu 1.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.


2. Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní opisom ponúkaného tovaru.


Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov môže využiť na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odbornej kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. dodávok pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti ) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene v jednotlivých častiach predmetu zákazky nasledovne:

V 1. časti predmetu zákazky "Pneumatiky pre nákladné a prípojné vozidlá, autobusy, stroje, duše do pneumatík, ochranné vložky do ráfikov pneumatík a ostatné pneumatiky" vo výške 1 000.000,- EUR vrátane DPH a v 2.časti predmetu zákazky " Pneumatiky pre špeciálnu vojenskú techniku" vo výške 500.000,- EUR vrátane DPH.

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na obidve časti predmetu zákazky súčasne, minimálny finančný objem dodávok tovaru je vo výške 1.500.000,00 EUR vrátane DPH.

Podmienky pre prepočet inej meny na menu EUR vo vzťahu k dokumentom predložených na preukázanie splnenia podmienky účasti:
Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB zo dňa odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do vestníkov (Úradný vestník EÚ, Vestník VO). Uchádzač spôsob prepočtu zdokumentuje a predloží ako súčasť dokumentov, ku ktorým sa viaže za účelom preukázania splnenia podmienok účasti.

Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov odo dňa zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní - opis ponúkaného tovaru.

Uchádzači predložia opis ponúkaného tovaru samostatne za každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladajú ponuku. V opise ponúkaného tovaru uchádzači uvedú obchodné označenie/výrobcu ponúkaného tovaru, technické a kvalitatívne parametre (uchádzači ku každej pneumatike uvedú skutočné hodnoty indexu nosnosti (LI), indexu rýchlosti (SI) a ply ratingu (PR), uvádzané výrobcom) ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare minimálne v rozsahu požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch k verejnej súťaži v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Opis ponúkaného tovaru musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky a v súlade s ponukou predloženou uchádzačom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v každej časti predmetu zákazky podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť, ak by sa elektronickej aukcie v príslušnej časti predmetu zákazky mal zúčastniť iba jeden uchádzač.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemuevo-5f5.html V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426573. Časti súťažných podkladov oddiel B.1. Návrh rámcovej dohody, oddiel B.2 Opis predmetu zákazky a bod č.5 oddielu A.3 súťažných podkladov (Vzor cenovej ponuky) sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa v editovateľnej podobe vo formátoch word a excel. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní).

2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.III.1.1.), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a)neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní jednotlivých častiach predmetu zákazky v nasledovnej výške:

1. časť predmetu zákazky: Pneumatiky pre nákladné a prípojné vozidlá, autobusy, stroje, duše do pneumatík, ochranné vložky do ráfikov pneumatík a ostatné pneumatiky vo výške 10.000, € ( slovom: desaťtisíc EUR).
2. časť predmetu zákazky: Pneumatiky pre špeciálnu vojenskú techniku: zábezpeka nevyžaduje.

Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

5. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.09.2020