ZABEZPEČENIE STRÁŽNEJ SLUŽBY

  Zadávateľ:
Slovenská národná knižnica
  Predpokladaná hodnota:
2.021.788,68 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská národná knižnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36138517
nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Ranto
Telefón: +421 432451288
Email: lubos.ranto@snk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679
Hlavná adresa(URL): https://www.snk.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
ZABEZPEČENIE STRÁŽNEJ SLUŽBY
Referenčné číslo: 202002
II.1.2) Hlavný kód CPV
79713000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v objektoch SNK a v bezprostrednom okolí objektov v zmysle zabezpečenia bežných štandardov bezpečnosti a zabezpečenia poriadku potrebného k plynulej prevádzke objektov v zmysle zákona č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, monitorovanie objektov, obchôdzky, kontrola situácie v objektoch, hlásenie porúch technických zariadení, havárií v objektoch, zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, zabezpečenie fyzickej ochrany na verejne prístupnom mieste, pričom verejne prístupným miestom je každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný, zabezpečenie fyzickej ochrany majetku na inom než verejne prístupnom mieste, zabezpečenie ochrany osôb, fyzické zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, zabezpečenie obsluhy zabezpečovacieho systému, poplachového systému, obsluhu ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, zabezpečenie obsluhy požiarnotechnických zariadení, pohotovosť pri riešení požiarnych poplachov, monitorovanie činnosti osôb v uzavretom priestore na uzavretom mieste, poskytnutie pomoci pre imobilných a zdravotne postihnutých návštevníkov, prepájanie telefonátov a poskytovanie služieb informátora.
Predmet zákazky sa delí na dve časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na časť 1, alebo časť 2, alebo obidve časti predmetu zákazky. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky (rozdelení predmetu zákazky) sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 021 788,68 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o poskytovaní služieb a to na časť 1, na časť 2 alebo na obidve časti predmetu zákazky. Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované samostatne pre časť 1 a pre časť 2 predmetu zákazky.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zabezpečenie strážnej služby pre objekty SNK v Žilinskom kraji
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jednotlivé objekty SNK špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v objektoch SNK a v bezprostrednom okolí objektov v zmysle zabezpečenia bežných štandardov bezpečnosti a zabezpečenia poriadku potrebného k plynulej prevádzke objektov v zmysle zákona č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, monitorovanie objektov, obchôdzky, kontrola situácie v objektoch, hlásenie porúch technických zariadení, havárií v objektoch, zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, zabezpečenie fyzickej ochrany na verejne prístupnom mieste, pričom verejne prístupným miestom je každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný, zabezpečenie fyzickej ochrany majetku na inom než verejne prístupnom mieste, zabezpečenie ochrany osôb, fyzické zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, zabezpečenie obsluhy zabezpečovacieho systému, poplachového systému, obsluhu ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, zabezpečenie obsluhy požiarnotechnických zariadení, pohotovosť pri riešení požiarnych poplachov, monitorovanie činnosti osôb v uzavretom priestore na uzavretom mieste, poskytnutie pomoci pre imobilných a zdravotne postihnutých návštevníkov, prepájanie telefonátov a poskytovanie služieb informátora.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 796 304,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zabezpečenie strážnej služby pre objekty SNK v Trenčianskom kraji
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jednotlivé objekty SNK špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v objektoch SNK a v bezprostrednom okolí objektov v zmysle zabezpečenia bežných štandardov bezpečnosti a zabezpečenia poriadku potrebného k plynulej prevádzke objektov v zmysle zákona č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, monitorovanie objektov, obchôdzky, kontrola situácie v objektoch, hlásenie porúch technických zariadení, havárií v objektoch, zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, zabezpečenie fyzickej ochrany na verejne prístupnom mieste, pričom verejne prístupným miestom je každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný, zabezpečenie fyzickej ochrany majetku na inom než verejne prístupnom mieste, zabezpečenie ochrany osôb, fyzické zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, zabezpečenie obsluhy zabezpečovacieho systému, poplachového systému, obsluhu ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, zabezpečenie obsluhy požiarnotechnických zariadení, pohotovosť pri riešení požiarnych poplachov, monitorovanie činnosti osôb v uzavretom priestore na uzavretom mieste, poskytnutie pomoci pre imobilných a zdravotne postihnutých návštevníkov, prepájanie telefonátov a poskytovanie služieb informátora.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
225 483,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až h) ZVO.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode:
-a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
-b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
-c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
-d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
-e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
-f) doloženým čestným vyhlásením.

1.2. Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO.

1.3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.4. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

1.5. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

1.6. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 10:30
Miesto: Sídelná budova SNK, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že každý zúčastnený uchádzač na otváraní ponúk bude musieť dodržať prísne hygienické opatrenia (rúško, rukavice na ruky, dezinfekcia rúk).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.09.2020