Zmeny a doplnky č. 2 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1 - Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
141.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Molčanová
Telefón: +421 259494462
Email: katarina.molcanova@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2305
Hlavná adresa(URL): http://www.mindop.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zmeny a doplnky č. 2 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1 - Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011
Referenčné číslo: A1/2020/B630/5
II.1.2) Hlavný kód CPV
71240000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Podľa § 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon") sa Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len ,,KURS") spracúva pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny Slovenskej republiky a jej regiónov.

Podľa § 18 stavebného zákona KURS obstaráva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len ,,MDV SR"). MDV SR podľa § 30 ods. 1 stavebného zákona neustále sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
141 700,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71620000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
II.2.4) Opis obstarávania:
Podľa § 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon") sa Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len ,,KURS") spracúva pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny Slovenskej republiky a jej regiónov.
Podľa § 18 stavebného zákona KURS obstaráva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len ,,MDV SR"). MDV SR podľa § 30 ods. 1 stavebného zákona neustále sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.


Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ (ďalej len ,,VO") sa na základe porovnania výhod a nevýhod rozdelenia zákazky na časti rozhodol obstarať predmet zákazky ako jeden funkčný celok, vzhľadom na súvislosti a nadväznosť jednotlivých plnení tvoriacich predmet zákazky, a taktiež berúc do úvahy hospodárnosť vynaložených prostriedkov a administratívno-formálne nároky na zabezpečenie a vypracovanie požadovaného diela.

Predmetom zákazky je vytvorenie celku, a to diela - územnoplánovacej dokumentácie, pri vytvorení ktorej sa postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. Spracovanie komplexného diela vyžaduje úzku spoluprácu medzi VO/ objednávateľom a úspešným uchádzačom/ spracovateľom, pričom sú nevyhnutné aj viacstranné konzultácie s rôznymi subjektmi. Tieto čiastkové výstupy počas tvorby diela/ plnenia zmluvy je možné zosúladiť a efektívne koordinovať jedným poskytovateľom. Pri charaktere zákazky kladie VO dôraz na kontinuitu a kompatibilitu jednotlivých krokov a výstupov s tým spojených, ktoré by pri poskytnutí predmetu zákazky rôznymi poskytovateľmi nebolo možné zabezpečiť.

Úspešné splnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite a čase závisí tiež od efektívnej komunikácie medzi VO a spracovateľom, čím sa zabezpečí nevyhnutná koordinácia poskytovaných činností. Uvedené by nebolo možné dosiahnuť pri poskytovaní predmetnej zákazky rôznymi hospodárskymi subjektmi bez zvýšenej administratívnej a finančnej záťaže.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: K2 - Kvalita odborníka
Relatívna váha: 40 %

Cena
Relatívna váha: 60 %
II.2.6) Odhadovaná hodnota
141 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.2.5 oznámenia Kritérium K1 - navrhovaná cena uchádzača v Eur s DPH - 60%, Kritérium K2 - kvalita odborníka- 40%, bližšie viď. v súťažných podkladoch.
K bodu III.2.3 oznámenia požiadavky stanovené na ,,Kvalitu odborníka", sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.

K bodu II.2.7 oznámenia - Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému - stanovená na 18 mesiacov je predpokladaná, zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do 30 dní od 5. kontrolného dňa.
V čl. IV. ods. 2 zmluvy o dielo sú uvedené kontrolné dni nasledovne:
1. Kontrolný deň do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy.
2. Kontrolný deň do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy.
3. Kontrolný deň do 9 mesiacov od účinnosti Zmluvy.
4. Kontrolný deň do 4 mesiacov od začatia prerokovania podľa § 22 stavebného zákona, ktoré je zároveň aj medzirezortným pripomienkových konaním (ďalej len MPK) alebo do 2 mesiacov od získania záverečného stanoviska MŽP SR podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Kontrolný deň do 3 mesiacov od schválenia vo vláde SR.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne osvedčených kópii, tzn. elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení., pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk.

V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), a e), ZVO. Ostatné doklady uchádzač predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS, Verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom portálu oversi.gov.sk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1) §34 ods.1 písm. a): Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb (ZPS) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol VO alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.)Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam poskytnutých služieb (zákaziek) obdobného charakteru ako je predmet zákazky ako napr. Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu alebo iná dokumentácia zameraná na územný rozvoj na európskej, celoštátnej alebo regionálnej úrovni, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, v kumulatívnej hodnote minimálne 70 000,00 eur bez DPH .

Verejný obstarávateľ odporúča, aby Zoznam poskytnutých služieb obsahoval najmä::
a) názov a sídlo odberateľa:
b) číslo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv alebo na inom webovom sídle (link na stránku, kde bola zmluva zverejnená), príp. iný doklad potvrdzujúci predmetné plnenie
c) názov a stručný opis poskytnutých služieb
d) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH
e) obdobie realizácie od do (mesiac/rok)
f) meno a priezvisko kontaktnej osoby objednávateľa (dobrovoľný údaj)
g) číslo telefónu a e-mailový kontakt kontaktnej osoby (dobrovoľný údaj)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2020 12:00
Miesto: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal uchádzač.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Doplňujúce informácie k zadávaniu zákazky:
1. VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania-EVO verzia 18.0 (EVO) https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo-5f6.html.
2. Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), ktorá je zverejnená na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.
3. Pre účasť v zákazke je potrebné, aby si záujemca (Z) vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie (IS ÚVO) https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade, ak hospodársky subjekt (HS), za ktorého Z predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné HS po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.
4. Súťažné podklady (SP) sú prístupné v profile VO a v EVO. Z/U má priamy a neobmedzený prístup k SP, a preto VO nebude poskytovať SP v listinnej podobe.
5. Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO/ Komunikácia/ Vysvetľovanie.
6. V prípade otázok týkajúcich sa EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO elektronicky na e-mailovej adrese helpdesk_evo@uvo.gov.sk prípadne telefonicky počas pracovných dní na 02 502 64 370.
7. VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa EVO na webovom sídle ÚVO (príručky záujemca/uchádzač, videonávody, FAQ apod.).
8. VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom EVO.
9. Od Z/U sa bude požadovať predloženie originálov elektronických dokladov cez EVO, buď:
a) vydaných v elektronickej podobe, a/alebo
b) vydaných listinne, transformovaných zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
10. Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO Jednotným európskym dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.
11. Ak U preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.
12. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u U, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
13. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania U alebo Z, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že U alebo Z uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
14. Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácii ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.
15. Ak budú v predložených dokumentoch uvedené hodnoty v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia v bode VI.5.

Zákazka sa realizuje podľa § 66 ods. 7 ZVO (reverzná súťaž), nakoľko vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) uvedená v tomto oznámení je maximálna. VO si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného U bude vyššia ako PHZ.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.09.2020