Združená dodávka zemného plynu

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
415.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.10.2020 08:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236101
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Združená dodávka zemného plynu
Referenčné číslo: 37768/2020/Lí
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. verejných obstarávateľov, vrátane jeho prepravy distribučnou sieťou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len "plnenie"). Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkaldoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
415 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65200000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Odberné miesta v zmysle súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. verejných obstarávateľov, vrátane jeho prepravy distribučnou sieťou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len "plnenie").
Podrobnejšie je opis uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
415 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 01.01.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v lehote viazanosti ponúk zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou vo výške 15 000,00 EUR. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ požaduje bezporuchovú a spoľahlivú dodávku plynu do svojich odberných miest, resp. odberných miest svojich podriadených organizácií, čo je plnenie, ktoré v danom rozsahu dokáže zabezpečiť viacero dodávateľov na relevantnom trhu, pričom kumulovaním objemu dodávky sa snaží dosiahnuť čo najvýhodnejšiu cenu. Z týchto dôvodov verejný obstarávateľ nepovažuje rozdelenie zákazky na menšie časti (s nižšími objemami plnenia) za vhodné, nakoľko by mu to zrejme neumožnilo získať výhodnejšiu cenu plnenia a zároveň by sa mu významne zvýšila administratívna záťaž v súvislosti s manažmentom zmluvných vzťahov s viacerými dodávateľmi, na čo verejný obstarávateľ nemá potrebné kapacity.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZVO. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len "JED" ). Prípadný zápis uchádzača v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie verejný obstarávateľ overí podľa § 152 ods. 4 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO prostredníctvom webového portálu oversi.sk; tento doklad nie je potrebné predkladať, ak ide o uchádzača, o ktorom sú tieto informácie dostupné z predmetného portálu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa:
§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal aspoň dve plnenia rovnakého alebo obdobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, pričom každé jedno realizované plnenie (dodávka) muselo byť aspoň v objeme 5 000 MWh za obdobie jedného roka.
Uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti predložením zoznamu dodávok spolu s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, spolu s predložením referencie, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Overenie referencií podľa § 12 ZVO vykoná verejný obstarávateľ v evidencii referencií.
Ak uchádzač nedisponuje referenciou podľa ZVO, v zozname uvedie aj telefonický a e-mailový kontakt na zodpovednú osobu odberateľa, u ktorej si je možné overiť realizáciu daného plnenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.10.2020 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.10.2020 09:00
Miesto: Mestský úrad v Trnave, Trhová ulica 3, 917 71 Trnava, SLOVENSKO, 1. poschodie, zasadačka prednostky - miestnosť 142
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za uchádzača. Na otváraní ponúk budú zverejnené informácie podľa § 52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len "JOSEPHINE"/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty na portáli JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com). V profile verejného obstarávateľa, https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/
detail/4767, bude zverejnený link na prístup k dokumentom na portáli JOSEPHINE.
3. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.09.2020