CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
12.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.09.2020
  Dátum zverejnenia:
14.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165549
Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: zsedova@nspbb.sk
Telefón: +421 484413240
Email: zsedova@nspbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Hlavná adresa(URL): http://www.nspbb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Referenčné číslo: RVO/665/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
33600000-6
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
LA16-8 - Na použitie v nemocniciach
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka liekov: " CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č .RVO/665/2020 vrátane dodania na miesto určenia".
Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky- na všetkých 62 častí, alebo len na 1 časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky,špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predmet zákazky je rozdelený na 62 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých časti do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 553 188,12 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
33652100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SLOVENSKÁREPUBLIKA - Nemocničná lekáreň -1 posch
II.2.4) Opis obstarávania:
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/665/2020. Predmet zákazky je rozdelený na 62 častí, Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom a to v častiach: č.1.Bevacizumab con inf 4ml/100mg, Bevacizumab con inf 16ml/400mg; č.2. Bortezomib plv ino/ sol inj 3,5mg; č.3. Cisplatina con inf 50mg; č.4.Cyklofosfamid tbl obd 50mg; č.5. Cyklofosfamid plv ino 200mg,500 a 1000mg; č. 6.Cytarabin plv iol 5ml/100mg; č.7. Cytarabin sol ijf 1ml/100mg a sol ijf 10ml/1000mg; č.8.Daunorubicin plv iol 20mg+solv 10ml; č.9.Docetaxel con inf - 20mg/1ml a con inf 80mg/4ml; č.10. Doxorubicin sol ijf/ sol inf 10mg/5ml a sol ijf/ sol inf 50mg/25ml; č.11. Doxorubicin con inf 10ml/20mg pegylov.lipozom.formulácia a Doxorubicin plv dct set 50mg lipozom.citrátový komplex; č. 12. Epirubicin sol inj/ sol ijf 5ml/10mg a sol inj/ sol ijf 25ml/50mg; č. 13.Etoposid sol inf/ con inf 10ml/200mg a sol inf/ con inf 5ml/100mg; č.14. Fluorouracilum sol ijf 1000mg/20ml a sol ijf 5000mg/50ml a sol ijf 5000mg/100ml; č.15.Gemcitabin con inf, plv ifo, sol inj 200mg a con inf, plv ifo, sol inj 1g; č. 16.. Ifosfamid plv ifo 2g a plv ifo 1g; č.17. Irinotecan con inf 5ml/100mg a con inf 2ml/40mg; č.18.Karboplatina con inf 5ml/50mg a con inf 15ml/150mg a con inf 45ml/450mg; č.19.Aflibercept con inf 8ml/200mg a con inf 4ml/100mg; č. 20.Bleomycin plv ino 15000 IU a plv ino 30000 IU; č.21.Dacarbazin plo jof 200mg a plo jof 100mg; č.22.Oxaliplatina con inf/ plv ifo 50mg/10ml a con inf/ plv ifo 100mg /20ml ; č. 23.Paklitaxel con inf 5ml/30mg a con inf 16,7ml/100mg a con inf 50ml/300mg; č. 24.Paklitaxel vo forme nanočastíc viazaných na albumín plv ins 100mg; č. 25.Pemetrexed plc ifo/ plc ifc/ con inf 100mg a plc ifo/ plc ifc/ con inf 500mg; č. 26. Topotekan con inf 1mg/1ml a con inf 4mg/4ml; č. 27.Trastuzumabum sol inj 600mg/5ml; č. 28. Vinblastin sol inj 10ml/10mg; č.29. . Vinkristin sol inj 1ml/1mg; č.30.Azacitidinum plv inu 100mg; č.31. Pegaspargáza sol ijf/ plo ijf á 3750 U; č.32. Fotemustinum plv fol 208 mg + 4ml solv; č.33.Melphalan plv iol/ plv iio 50mg + 10ml solv; č.34..Bendamustin 2,5mg/ml plc ifo/ plc ifc 100mg a 2,5mg/ml plc ifo/ plc ifc 25mg; č.35.Trabectedinum plc ifo 1mg/20ml a plc ifo 0,25mg/5ml; č.36. Idarubicinum plv ino 10mg; č.37. Eribulinum sol inj 2ml/0,88mg; č. 38.Asparagináza plv ino/ plc ifc 10 000 UI; č. 39. Kyselina aminolevulinová plo por 1,5g; č. 40. Temsirolimus cif fol 1,2ml/30mg; č. 41. Mitoxantron sol inj 10ml/20mg; č. 42.Temozolomid cps dur 20mg a cps dur 100mg a cps dur 140mg; č.43.Metotrexat sol inj/ con inf 50ml/5000mg; č.44.Metotrexat sol inj 2ml/50mg; č. 45.Metotrexat tbl 2,5mg; č.46.Kabazitaxel cif fol 1,5ml/60mg + 4,5ml solv; č. 47.Kladribin sol inj 5ml/10mg; č. 48.Brentuximab vedotín plc ifc 50mg; č. 49.Obinutuzumabum con inf 40 ml/1000mg; č.50. Nivolumabum con inf 10 ml/100mg a con inf 4 ml/40mg; č.51.Fludarabin con ijf 2ml/50mg; č.52.Kyselina pamidronová con inf 90mg; č.53.Merkaptopurin tbl 50mg; č.54. Kapecitabín tbl flm 500mg; č.55.Imatinib tbl flm 100mg a 400mg; č.56.Hydroxykarbamid cps dur/ tbl flm 500mg; č.57.Idelalisib tbl flm 150mg;.č.58.Vinflunín con inf 10ml/250mg a con inf 2ml/50mg; č.59. Pixantrón plc ifc 29mg; č.60.Pertuzumab con inf 14ml/420mg; č.61. Trastuzumab emtanzín plc ifc 160mg; č.62.Daratumumab con inf 20ml/400mg a Daratumumab con inf 5ml/100mg.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 553 188,12 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o VO:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp.
podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a
platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa:
1. § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenie banky o schopnostiach plniť finančné záväzky.
2. Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako originály alebo ich úradne
overené kópie.
3.V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok
účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému JOSEPHINE ako súčasť ponuky.
4. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Iné osoby musia poskytovať kapacity priamo uchádzačovi, resp. záujemcovi a teda sa nemôžu spoliehať na kapacity
iných subjektov v rade za sebou, t. zn. že nie je možné aby došlo k poskytnutiu kapacít cez reťaz iných (tretích) osôb.
6. Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
9.Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Manuál k vypĺňaniu JEDje možné nájsť na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-preverejne-
obstaravanie-553.html
JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu
záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
c)poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie:
1. vyjadrenia od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti
uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač
a) nebol v nepovolenom debete,
b) plní si voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
c) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
d) jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.
2.Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží ČESTNÉ VYHLÁSENIE podpísané štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých
bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.
3.Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 20.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2020 13:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt Riaditeľstvo, 3. posch., referát
verejného obstarávania č d. 322, nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1..Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/635 a v systém JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com/promoter/tender/7875general.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v
elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, kontaktná osoba: Zlatica Šeďová, +421 484413240,
zsedova@nspbb.sk
4. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
5. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky ponuky. Zábezpeka je stanovená osobitne a nasledovne pre uvedené časti:
č. 1. vo výške 500,- EUR - slovom päť eur
č. 2. vo výške 1100,- EUR - slovom jedentisícsto eur
č. 3 . vo výške 600,- - slovom šesťsto eur
č. 5. vo výške 300,- EUR - slovom tristo
č. 7. vo výške 300,- EUR - slovom tristo eur
č. 11. vo výške 1500,- EUR - slovom tisícpäťsto eur
č. 14. vo výške 400,- EUR - slovom štyristo eur
č. 15. vo výške 300,- EUR - slovom tristo eur
č. 16. vo výške 800,- EUR - slovom osemsto eur
č. 19. vo výške 2500,- EUR - slovom dvetisícpäťsto eur
č. 21. vo výške 500,- EUR - slovom päťsto eur
č. 22. vo výške 300,- EUR - slovom tristo eur
č. 23. vo výške 350,- EUR - slovom tristopäťdesiat eur
č. 24. vo výške 2100,- EUR - slovom dvetisícsto eur
č. 30. vo výške 3000,- EUR - slovom tritisíc eur
č. 31. vo výške 500,- EUR - slovom päťsto eur
č. 33. vo výške 700,- EUR - slovom sedemsto eur
č. 34. vo výške 400,00 EUR - slovom štyristo eur
č. 35 vo výške 700,- EUR - slovom sedemsto eur
č. 38. vo výške 300,- EUR - slovom tristo eur
č. 46. vo výške 600,- EUR - slovom šesťsto eur
č. 47. vo výške 400,- EUR - slovom štyristo eur
č. 48. vo výške 2000,- EUR - slovom dvetisíc eur
č. 50, vo výške 3000,- EUR - slovom tritisíc eur
č. 57. vo výške 500,- EUR - slovom päťsto eur
č. 60. vo výške 400,- EUR - slovom štyristo eur
č. 61. vo výške 400,- EUR - slovom štyristo eur
č. 62. vo výške 3500,- EUR - slovom tritisícpäťsto eur
6.Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
7. Neobmedzený a plný priamy prístup k súťažným podkladom je na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa prechádzajúceho bodu týchto súťažných podkladov aj o tejto osobe.
V prípade, ak uchádzač predbežne nahrádza doklady JED-om, verejný obstarávateľ umožňuje v časti IV. JEDu vyplniť oddiel tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JEDu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.09.2020