Tlmočnícke a prekladateľské služby

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
625.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.09.2020
  Dátum zverejnenia:
14.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alena Polakovičová
Telefón: +421 250944310
Fax: +421 250944580
Email: alena.polakovicova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Tlmočnícke a prekladateľské služby
Referenčné číslo: SE-VO2-2020/003465
II.1.2) Hlavný kód CPV
79540000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb, t.j. zabezpečenie reprodukcie hovorených a písomných informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v ústnej a písomnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
625 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79530000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom poskytnutia predmetu zákazky je Ministerstvo vnútra SR, útvary a zariadenia ministerstva vnútra na celom území SR a iné miesta podľa aktuálnej požiadavky verejného obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb, t.j. zabezpečenie reprodukcie hovorených a písomných informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v ústnej a písomnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
625 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ako aj spôsob ich preukazovania sú uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 5. Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ako aj spôsob ich preukazovania sú uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 5. Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SL
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2020 13:00
Miesto: Komisia na vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom otvorí ponuky elektronicky v rámci systému EKS. Miestom online sprístupnenia ponúk je webová adresa https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1458. Prostredníctvom funkcionality EKS sa online sprístupnia ponuky všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona.
2. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti,verejný
obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
3.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
4. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči VO.
5. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo1 z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie, zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
6. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti je uvedené v Prílohe č.7 súťažných podkladov.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.09.2020