Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov

  Zadávateľ:
Mesto Martin
  Predpokladaná hodnota:
500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.09.2020
  Dátum zverejnenia:
14.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Martin
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00316792
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová, Mgr. Milan Matuška
Telefón: +421 434204157 / 434204495
Fax: +421 43434204230
Email: marta.kohutova@martin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
Hlavná adresa(URL): http://www.martin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
Referenčné číslo: VO/10/2020/SL, 43204/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
72250000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS) a jeho nadstavieb CG options, geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV), portálového riešenia CG portál ISS vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Martin a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v rokoch 2021 až 2024 v nasledovnom členení:
Údržba licencií dodaného licenčného softvéru (LSW)
Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)
Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta
Hotline podpora
Riadenie projektu
Technická podpora
Metodická podpora
Školenia/metodické dni
Bezpečnostná politika

Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podklady uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72246000-1
72267100-0
72611000-6
80511000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS) a jeho nadstavieb CG options, geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV), portálového riešenia CG portál ISS vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Martin a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v rokoch 2021 až 2024 v nasledovnom členení:
Údržba licencií dodaného licenčného softvéru (LSW)
Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)
Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta
Hotline podpora
Riadenie projektu
Technická podpora
Metodická podpora
Školenia/metodické dni
Bezpečnostná politika

Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podklady uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.
1.2Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.3Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32
ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Uchádzač alebo záujemca je povinný predložiť k splneniu podmienok účasti uchádzačov doklady podľa ustanovenia § 32 odseku 1 písm. a) a v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO.

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom
(formulár JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením.

Ostatné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 sú uvedené v Súťažných podkladoch na predmet zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch,
ktoré sú pre uchádzačov alebo záujemcov záväzné.
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku elektronickej aukcie Zmluvu o poskytnutí služby pre prevádzku a
údržbu informačných systémov mesta Martin podľa ustanovenia § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.10.2020 10:30
Miesto: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk za dodanie predmetu zákazky v systéme EVO.eBIT portal komisiou je neverejné,koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať vyplneným
jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením, pričom z predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom uchádzač alebo záujemca spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode 25.8 Súťažných podkladov, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli
http://www.evoportal.sk/. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty/informácie počas lehoty na predkladanie ponúk uverejňovať aj v profile VO.
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným
informáciám potrebných na vypracovanie ponuky, a to v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO
(www.uvo.gov.sk) ako aj na portáli EVO.eBIT portal, stránka www.evoportal.sk, počas celého procesu verejného
obstarávania, týmto odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného
obstarávania sledovali profil verejného obstarávateľa na uvedenom webovom sídle alebo portál EVO.eBIT portal.
3. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom a ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do
systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia;
pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese.
4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/.
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch verejný obstarávateľ
odporúča predložiť ako súbory pdf.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o poskytnutí služby v stanovenej lehote
viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v
prípade:
- ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy - úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e-aukcie) bola opäť
vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, resp. s ktorou uzavrie zmluvu o
poskytnutí služby a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému eBIT, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní.
7. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po
vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov
a verejný obstarávateľ predbežne stanovil termín konania e aukcie na dátum dňa 20.10.2020. Za použité technické
prostriedky a špecifikácie technického pripojenia počas etapy a priebehu elektronickej aukcie zodpovedajú uchádzači, nie vlastník domény.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania nadlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.09.2020