Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
768.176,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.09.2020
  Dátum zverejnenia:
14.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
IČO: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matin Vasko
Telefón: +421 556419320
Fax: +421 556436288
Email: martin.vasko@kosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6915
Hlavná adresa(URL): http://www.kosice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): http://josephine.proebiz.com/sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II
Referenčné číslo: MK/A/2020/17507
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233224-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Uskutočnenie stavby Prepojovacia komunikácia Pereš Lorinčík II v členení stavebných objektov SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Oporné (Zárubné) múry, SO 02.1 Oporný múr v km 0,410 90 0,467 01 v rozsahu podľa DSPRS Prepojovacia komunikácia Pereš Lorinčík, (km 0,323 53 0,791 84), HIP: ENTO spol. s r. o. Košice, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce potrebné na vybudovanie obojsmernej dvojpruhovej komunikácie s chodníkom pre peších a cyklistickým chodníkom, parkoviska, oporných múrov, odvodňovacích zariadení, zvislé a vodorovné dopravné značenie, sadové úpravy, úpravy dotknutých plôch, a. i. súvisiace stavebné práce, dodávky stavebných výrobkov a materiálov vrátane dopravy na miesto použitia, služby a činnosti nevyhnutné na riadne a včasné uskutočnenie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
768 176,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
45233221-4
45233290-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Okres Košice II, mestská časť Košice - Lorinčík
II.2.4) Opis obstarávania
Vybudovanie novej vozovky dĺ. 468,31 m, š. 7,0 m, chodníka pre cyklistov š. 2,0 m, chodníka pre peších š. 1,5 m/2,5 m, parkoviska s 11 parkovacími státiami, 3 ks gabiónových oporných múrov - dĺ. 122,31 m; celkové množstvo je podrobne vymedzené v Prílohe č. 2 návrhu zmluvy o dielo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
768 176,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač predkladá požadované doklady na základe stanovených podmienok účasti podľa § 32 ods. 2,písm. e) a f) zákona. Podrobnejšie vysvetlenie stanovených podmienok účasti a dokladov je uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklady podľa § 34 ods.1 písm. b) zákona:
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zoznam má byť potvrdený uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Podrobnejšie vysvetlenie stanovených podmienok účasti a dokladov je uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za požadované obdobie t.j. za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky - 1 zákazku (referenciu) v min. hodnote 500 000,- € bez DPH. Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú práce na zákazkách na výstavbách, rekonštrukciách, opravách alebo obnovách pozemných komunikácií.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2020 10:00
Miesto: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, trakt E, 1. poschodie, č. dv. 119, alebo iba on-line
prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý oprávnený uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie
ponúk. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc euro). Spôsob zloženia zábezpeky, ako aj ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa bude uskutočňovať zo strany
verejného obstarávateľa v slovenskom jazyku, zo strany záujemcu alebo uchádzača v slovenskom alebo českom jazyku.
3.Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní ako je žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a ponúk, vysvetlenie podmienok účasti a ponúk a predkladanie ponúk, vysvetľovanie ponúk sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona. Určený informačný systém verejným obstarávateľom na komunikáciu v tomto verejnom obstarávaní je systém JOSEPHINE a je prístupný na webovej stránke: https://josephine.proebiz.com/sk/. Záujemca v prípade záujmu o účasť v tomto verejnom obstarávaní sa musí zaregistrovať v uvedenom informačnom systéme (uviesť identifikačné údaje a potvrdiť svoju identifikáciu
prostredníctvom systému a svojich uvedených údajov) ak už nie je v systéme zaregistrovaný.
Podrobný návod na použitie informačného systému vrátane potrebného technického vybavenia je na uvedenej stránke.
4. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
5. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
6. V súlade s § 56 ods. 12 zákona si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.
7.Verejný obstarávateľ v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov nesmie uzavrieť
zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora.
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.09.2020