Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Kláštor jezuitov v Žiline

  Zadávateľ:
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov
  Predpokladaná hodnota:
989.277,26 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.09.2020
  Dátum zverejnenia:
14.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov
IČO: 00599107
Župné námestie 10, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Jančová
Telefón: +421 948030485
Email: obstaravanie@gruny.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20483
Hlavná adresa(URL): http://kapucini.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
duchovenská činnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Kláštor jezuitov v Žiline
Referenčné číslo: 2020KAP08
II.1.2) Hlavný kód CPV
45454100-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove a reštaurovaní Národnej kultúrnej pamiatky: Kláštor jezuitov v Žiline spočívajúce v zreštaurovaní fasády kostola a kláštora a zastrešenia a reštaurovania NKP- Rajský dvor. Stavebné práce pri obnove kláštora musia byť vykonané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
989 277,26 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212350-4
45212360-7
45212361-4
45453100-8
45454000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kláštor Kapucínov Pátra Pia, Mariánske námestie 23, 010 01 Žilina, Kláštor jezuitov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove a reštaurovaní Národnej kultúrnej pamiatky: Kláštor jezuitov v Žiline spočívajúce v zreštaurovaní fasády kostola a kláštora a zastrešenia a reštaurovania NKP- Rajský dvor. Stavebné práce pri obnove kláštora musia byť vykonané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
989 277,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2.2.Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
4. Bližšie podrobností sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO: opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
3. Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: ad 1) Verejný obstarávateľ požaduje minimálne preukázať uskutočnenie zákaziek/ prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote min. 980 tis. Eur bez DPH. a uskutočnenie aspoň jednej stavby v hodnote min. 60 tis. eur bez DPH za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, predmetom ktorej bolo reštaurovanie a obnova striech veží, helmíc sakrálnych alebo profánnych stavieb.
Za stavebné práce rovnaké alebo podobné ako je predmet zákazky sa považujú stavebné reštaurátorské práce.
ad 2) Uchádzač predloží certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 pre oblasť reštaurovania a obnovy Národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len NKP) (v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002) alebo porovnateľný certifikát, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem; uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
ad 3) Nakoľko je predmetom zákazky aj špecifická činnosť reštaurátorská činnosť v zmysle zákona č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o komore reštaurátorov), verejný obstarávateľ požaduje preukázanie odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy prostredníctvom odborných garantov:
a)min. 1 osoby zodpovedného reštaurátora M1:
-ktorý má odbornú spôsobilosť pre výkon reštaurátora v nasledovnej špecializácií: M1 - Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry
-ktorý má profesionálne praktické skúsenosti s plnením reštaurátorských prác v danej špecializácií reštaurovania M1 v celkovej sumárnej zmluvnej hodnote minimálne 300 000 bez DPH za posledných 5 rokov
b)Min. 1 osoby zodpovedného reštaurátora S9:
-ktorý má odbornú spôsobilosť pre výkon reštaurátora v nasledovnej špecializácií S9 so zameraním: reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry
-ktorý má profesionálne praktické skúsenosti s plnením reštaurátorských prác v danej špecializácií reštaurovania S9 v celkovej sumárnej zmluvnej hodnote minimálne 600 000 EUR bez DPH za posledných 5 rokov
c)Min. 1 osoby zodpovedného reštaurátora S6
-ktorý má odbornú spôsobilosť pre výkon reštaurátora v nasledovnej špecializácií S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry
-ktorý má profesionálne praktické skúsenosti s plnením reštaurátorských prác v danej špecializácií reštaurovania S6 v celkovej sumárnej zmluvnej hodnote minimálne 100 000 EUR bez DPH za posledných 5 rokov
Poznámka: Uchádzač môže preukázať splnenie vyššie uvedených požiadaviek (reštaurátor s oprávnením M1, S6, S9) aj jednou alebo dvomi osobami reštaurátora, ktorý má všetky 3 oprávnenia spoločne a zároveň spĺňa vyššie uvedené podmienky týkajúce sa odbornej praxe.
4. Vzhľadom na obmedzenie počtu znakov vo formulári ISZU, sú bližšie podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2020 10:15
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súvislosti s uplatnením § 112 ods. 6 § zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40, sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53. Vzhľadom na to, že sa nepoužije elektronická aukcia, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia.Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom,t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
3.Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému Josephine. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine.
Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme
Josephine. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému Josephine.
4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
a)v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle tri pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8516/summary čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 112 ods. 13 od uchádzačov zábezpeku podľa § 46. Zábezpeka sa
požaduje vo výške 25 000 eur. Viac podrobností je uvedených v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.09.2020