Mestský športový areál – monitorovanie spotreby elektrickej energie

  Zadávateľ:
DUMAT - mestská príspevková organizácia
  Predpokladaná hodnota:
6.990,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.09.2020
  Dátum zverejnenia:
11.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
DUMAT - mestská príspevková organizácia
IČO: 36293962
Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomír Vysocký
Telefón: +421 424441395
Fax: +421 424441395
Email: lubomir.vysocky@dubnica.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dumat.dubnica.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Mestský športový areál – monitorovanie spotreby elektrickej energie
Referenčné číslo: VO/ZNH/2/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45311000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: "Mestský športový areál - monitorovanie spotreby elektrickej energie" v rozsahu podľa technických špecifikácií a výkazu výmer z 07/2020.
Vlastnosti monitorovacieho systému odberu elektrickej energie:
- komunikácia pomocou RS 485 (príp. RS 232, FTP, internet, sonda) s min. 20 elektromermi,
- možnosť vytvorenia veľmi rozsiahlej siete,
- možnosť vytvorenia programových elektromerov - t.j. vytvorenie fiktívneho elektromera, ktorý je tvorený súčtom skutočných a v prípade potreby programových elektromerov,
- autonómne spustenie komunikácie s elektromermi,
- vyhodnocovanie všetkých relevantných parametrov merania - spotreba činného výkonu (15 minútové spotreby), induktívna zložka jalového výkonu, kapacitná zložka jalového výkonu, hodinové spotreby elektrickej práce, denné spotreby elektrickej práce, účinník,
- fakturácia - na základe odpočtu fakturačných údajov z jednotlivých elektromerov je možné vytlačiť priamo faktúry bez nutnosti fyzického odpočtu elektromerov,
- sprístupnenie nameraných údajov - možnosť sprístupniť namerané údaje do tabuľkových procesorov (napr. Excel, 602Tab a pod.), možnosť vytvárať ľubovoľné výstupné zostavy na základe elektromermi nameraných údajov,
- kontrola elektrických parametrov merania spotreby - sprístupnenie okamžitých hodnôt odberu elektrickej energie ako sú prúdy po fázach, napätia po fázach, činné, jalové a zdanlivé výkony, frekvencia siete a pod.,
- kontrola okamžitých výkonov - sprístupnenie štvrťhodinových výkonov na jednotlivých meraných miestach (zabránenie prekročenia technického maxima),
- analýza kvality siete zobrazenie elektromerom nameraných hodnôt Umin, Ustr, Umax, Istr, Imax, THDU, THDI a flickery - všetko po jednotlivých fázach. Tieto údaje budú doplnené meraním frekvencie siete.
Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
6 990,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.09.2020