Zmluvný výskum v oblasti lokálnej farmaceutickej výroby

  Zadávateľ:
BIOMIN, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
135.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.10.2020 15:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.09.2020
  Dátum zverejnenia:
11.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
BIOMIN, a.s.
IČO: 00681725
Potočná 1/1, 91943 Cífer
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Tomášiková
Telefón: +421 907885153
Email: tomasikova@bio-min.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.bio-min.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zmluvný výskum v oblasti lokálnej farmaceutickej výroby
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
73100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi službu - zmluvný výskum v oblasti farmaceutickej výroby: výskum optimálneho zloženia kombinácii kalciového produktu na báze kalcia ex testae ovi.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
135 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
73110000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
BIOMIN, a.s.
Potočná 1/1
919 43 Cífer
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie zmluvného výskumu v oblasti lokálnej farmaceutickej výroby. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
135 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 313010Q751 - Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych liečiv na báze biopreparátov vápnika zacielených na prevenciu a liečbu osteologických civilizačných ochorení
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program Výskum a inovácie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 ZVO resp. ods. 4 alebo ods. 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.
Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 ZVO.
Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený si vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO z informačných systémov verejnej správy. Preto, ak uchádzač tieto podmienky účasti preukazuje dokladmi (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu), je nevyhnutné ich predložiť v ponuke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
A) Uchádzač predloží potvrdenie - vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky, že uchádzač v období min. od 01.01.2020 až ku dňu vystavenia potvrdenia resp. za obdobie, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky:
(a) bol a je schopný plniť svoje finančné záväzky,
(b) nebol a nie je v nepovolenom debete,
(c) v prípade splácania úveru uchádzač dodržiaval a dodržuje splátkový kalendár,
(d) jeho bežný účet nie je a ani nebol predmetom exekúcie.
Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo bánk nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, podpísané
oprávnenou osobou banky. V prípade, ak má uchádzač účty vedené vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ
požaduje vyjadrenie vo vyššie uvedenom rozsahu od každej z nich.

B) Uchádzač taktiež predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v iných bankách než v tých,
ktorých vyjadrenie predložil. V čestnom vyhlásení musí byť uvedené miesto a dátum jeho vyhotovenia.
Všetky doklady požadované vyššie musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie.

Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené
verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným prehlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel Alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2020 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2020 16:00
Miesto: BIOMIN, a.s.
Potočná 1/1
919 43 Cífer
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa uchádzači môžu zúčastniť. Zúčastniť sa môže štatutárna osoba alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa preukáže splnomocnením a dokladom preukazujúcim totožnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(1)Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO). https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
(2)Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
(3)Zábezpeka sa požaduje vo výške 3.500,- (tritisícpäťsto) EUR pre celú zákazku.
(4)Ponuka musí byť predložená v štátnom - slovenskom jazyku. Ak ponuku, návrh, doklad alebo dokument predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí predložiť tieto doklady v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho slovenského jazyka. Uvedená podmienka sa nevzťahuje na ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel medzi originálom a prekladom dokladu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
(5)Ak uchádzač nevypracuje ponuku sám, uvedie v ponuke osobu (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní použil, a to v zmysle § 49 ods. 5 ZVO.
(6)Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 112 ods. 6 ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.09.2020