Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

  Zadávateľ:
ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.
  Predpokladaná hodnota:
708.367,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.09.2020
  Dátum zverejnenia:
11.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.
IČO: 52707687
Lesná 10, 08633 Zborov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Telefón: +421 908841027
Email: zborstavsro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215214-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Na riešenom území sa nachádza existujúci nedokončený objekt, ktorý mal pôvodne slúžiť ako kino. Navrhovaná prestavba/nadstavba/prístavba tohto objektu bude slúžiť pre nájomné bývanie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
708 367,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215210-2
45211340-4
45211341-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zborov - v katastrálnom území obce na parcele č. C KN 1034, 1035/1, 1035/2 a 1035/3.
II.2.4) Opis obstarávania
Na riešenom území sa nachádza existujúci nedokončený objekt, ktorý mal pôvodne slúžiť ako kino. Navrhovaná prestavba/nadstavba/prístavba tohto objektu bude slúžiť pre nájomné bývanie.

Predmet stavby tvoria tieto stavebné objekty a prvky technickej vybavenosti:
SO 01 Vlastný objekt bytového domu
SO 02 Spevnené plochy
SO 03.01 Vodovodná prípojka bytový dom
SO 03.2 Prípojka pre požiarny hydrant
SO 04 Kanalizácia splašková
SO 05 Kanalizácia dažďová
SO 06.01 Plynová prípojka
SO 06.02 OPZ
SO 07 Elektrická NN prípojka
SO 08 Priestor na uskladnenie odpadu

Množstvo a rozsah predmetu zákazky je detailne špecifikovaný v projektovej dokumentácií vrátane výkazu výmer, ktorá
tvorí prílohu súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
708 367,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie týchto podmienok predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podl'a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa prepojeného s IS EVO ver. 18.0.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa ods. 5.12 návrhu zmluvy zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho.
Podľa ods. 9.1 návrhu zmluvy zhotoviteľ sa zmluvne zaviaže zložiť depozit 1,5 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet objednávateľa alebo poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 1,5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Depozit alebo banková záruka alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností.
Podľa ods. 20.2 návrhu zmluvy je zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy a aj po ukončení platnosti zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia finančných prostriedkov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 17:00
Miesto: ZBOR - STAV, s.r.o., kancelária konateľa spoločnosti, Lesná 10, Zborov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní a to prostredníctvom Informačného Sytému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v odseku I.3)KOMUNIKÁCIA tejto výzvy.
2. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o tom koho poveril trvalým riadením stavebných prác na stavenisku ako stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom v rozsahu meno a priezvisko, ev. č. oprávnenia, telefón a e-mail.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument, potom postačuje ak uchádzač vyplní iba Globálny údaj pre všetky podmienky účasti v Časti IV, a to formou odpovede áno alebo nie.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
6. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 708 367,82 EUR bez DPH uvedená v tejto výzve na predkladanie ponúk zahŕňa v sebe aj hodnotu stavebných prác podľa, ktoré uskutoční verejný obstarávateľ, ktorým je ZBOR STAV, s.r.o. a tieto sú vo výške 368 466,11 EUR bez DPH. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je inovatívne, ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.09.2020