Údržba fontán vo vlastníctve Mesta Trnava - II.

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
36.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.09.2020
  Dátum zverejnenia:
11.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav.Lalik
Telefón: +421 333236101
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Údržba fontán vo vlastníctve Mesta Trnava - II.
Referenčné číslo: OVO/30862/2020/Lí
II.1.2) Hlavný kód CPV
50000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je zabezpečenie údržby fontán vo vlastníctve Mesta
Trnava tak, aby boli počas prevádzkovej doby funkčné a plnili účel, na ktorý boli predurčené. Ide taktiež o zabezpečenie údržby na jazierku v Parku Janka Kráľa.
Prevádzková doba okrasných a pitných fontán je v období od 1.5. do 30.9. denne v čase od 9:00 do 21:00, pričom
termíny spustenia a zazimovania sú závislé od klimatických podmienok.
V rámci údržby fontán je nutné zabezpečiť pravidelné mechanické čistenie bazénov, prepadových a odtokových
zariadení, mreží, filtrov, trysiek a všetkých súčastí fontán od odpadkov a nečistôt, chemické čistenie nerezových častí, odstraňovanie vodného kameňa a graffiti, dopĺňanie chémie soli a chlóru, dopĺňanie vody, nastavenie riadiacej jednotky, časových spínačov, odpisovanie stavu energií, jarné spustenie a zazimovanie fontán (s montážou a demontážou čerpadiel pri určených fontánach), vrátane dopravy.
Mesto Trnava v súčasnosti spravuje 27 fontán, z toho 13 okrasných, 10 pitných, 4 hmlové fontány a 1 jazierko v Parku Janka Kráľa.
Sezónne hmlové fontány na Hlavnej ulici a na Trojičnom námestí ( súčasť mobilného záhona) je potrebné na začiatku sezóny osadiť na určené miesta. Na konci sezóny je potrebná ich demontáž, odvápnenie a následné zazimovanie.
Počas prevádzky hmlových fontán (sezónnych a tiež trvalo osadených) je potrebné zabezpečiť nastavenie riadiacej
jednotky, odvápnenie podľa potreby a výmenu trysiek.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
36 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.09.2020 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.09.2020